Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cywilizacyjna rola rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-CRR
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cywilizacyjna rola rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W04; NRM_W15; NRM_U10; NRM_K04

Skrócony opis:

- Celem wykładu jest ukazanie roli rodziny w kształtowaniu cywilizacji chrześcijańskiej;

- Przedstawienie rodziny w uwarunkowaniach cywilizacyjnych określenie stosunku do zdrowia, choroby, prokreacji.

- Zaprezentowanie czym jest współczesna cywilizacja i jaki ma wpływ na przemiany dokonujące się w kręgu rodziny

- Wskazanie zagrożeń i szans, które niosą ze sobą zdobycze cywilizacyje współczesnego świata.

- uporządkowana wiedza na temat roli małżeństwa i rodziny w upowszechnianiu wartości charakterystycznych dla współczesnej cywilizacji miłości.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie i rodzaje cywilizacji

2. Miejsce i rola rodziny w cywilizacji chrześcijańskiej

3. Rola rodziny w "Cywilizacji miłości" według Jana Pawła II

4. Zagrożenia cywilizacyjne dla małżeństwa i rodziny

5. Szanse cywilizacyjne dla funkcjonowania rodziny

6. Model rodziny w wybranych cywilizacjach.

7. Postawy prokreacyjne w rodzinie.

8. Rodzina jako miejsce kształtowania postaw zdrowotnych

9. Zdrowie rodziny: rodzina wobec przewlekle chorych (dzieci i starców).

10. Opieka paliatywna w rodzinie

11. Ubóstwo, Rodzina i pomoc socjalna

12. Rodzina wobec problemów uzależnień (alkoholizm, narkomania)

13. Rodzina wobec dóbr kultury

14. Rodzina w polityce społecznej państwa

15. Rodzina jako centrum formacji duchowej

Literatura:

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002.

A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014

P. Antab, Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Prószyński, Warszawa 2003.

-T. Buss, M. Lichodziejewska- Niemierko, Opieka paliatywna w Polsce – od idei do praktyki (również lekarza rodzinnego), "Forum Medycyny Rodzinnej" t. 2, nr 4, s. 277-285.

A. Gielarowski, Tożsamość chrześcijańska wobec kultury współczesnej, „Ethos” 29 (2016), nr 3, s. 93-108

K. Jeżyna, O nową „kulturę miłości i życia”. w: Wojna – sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2003, s. 211-225.

M.A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury, Dzieła XV, Lublin 1991

M.A. Krąpiec, Chrześcijaństwo – wspólne dobro Europy. Wokół kazania Jana Pawła II na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie – „O roli ludów słowiańskich w Kościele”, „Studia Teologiczno–Historyczne Śląska Opolskiego” 9 (1981), s. 5–17.

- F. Koneczny, o wielości cywilizacyj, Warszawa 2002.

- F. Koneczny, O ład w historii. Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej, red. T. Mazurczak, Warszawa PWN 2004.

- Rozwój biologiczny człowieka, Wolański N., Warszawa PWN 2006.

U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994.

W. Zuziak, Nurty etyki od starożytności do nowoczesności, Kraków 2018.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student zna podstawową terminologię używaną w naukach o rodzinie i naukach o kulturze i posiada uporządkowaną wiedzę o uwarunkowaniach historyczno-kulturowych wpływających na przemiany w rodzinach.

Umiejętności

Potrafi analizować teksty źródłowe, integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie na przestrzeni wieków z praktyką współczesnych rodzin w celu rozpoznawania zjawisk, rozumie znaczenie wpływu czynników kulturowych na życie małżeńsko-rodzinne, rozumie sakralny i teologiczny wymiaru małżeństwa i rodziny

Kompetencje społeczne

student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego (intelektualnego i religijno-duchowego)

Student aktywnie uczestniczy w promocji i pomocy rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy.

udział w wykładzie 30

udział w ćwiczeniach

przygotowanie do wykładu 15

konsultacje 5

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 25

przygotowanie do egzaminu/kolokwium 15

SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS: 90 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i nie potrafi scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student posiada podstawowej wiedzy o procesach i głównych czynnikach decydujących o przemianach w kręgu rodziny i potrafi przynajmniej ogólnie scharakteryzować własnymi słowami ideałów wychowawczych w poszczególnych epokach historycznych.

- na ocenę dobrą (4 -db.) student poprawnie ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

- na ocenę bardzo dobrą (5 - bdb) student doskonale w swobodnej wypowiedzi ukazuje procesy i główne czynniki decydujące o przemianach zachodzących w kręgu rodziny w poszczególnych epokach historycznych potrafi scharakteryzować ideały wychowawcze w poszczególnych środowiskach kulturowych.

Umiejętności:

- na ocenę niedostateczną (2- ndst.): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować tekstów dotyczących problematyki rodziny w kontekście przemian kulturowych.

- na ocenę dostateczną (3- dst.): student słabo teksty dotyczące roli rodziny i problematyki przemian kulturowych w kręgu rodziny, nie potrafi jednak ocenić ich wartości poznawczej.

- na ocenę dobrą (4-db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany zachodzące w kręgu rodziny, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów dotyczących przemian kulturowych w rodzinie i potrafi docenić ich wartość merytoryczną.

- na ocenę bardzo dobrą (5- bdb): student doskonale i merytorycznie interpretuje przeczytane teksty dotyczące problematyki historyczno-kulturowej i czynników wpływających na przemiany w kręgu rodziny, zna i potrafi ocenić racjonalność i wartość poznawczą argumentów prezentowanych w mowie lub na piśmie dotyczących problematyki rodziny.

Kompetencje:

- na ocenę niedostateczną (2-ndst) nie ma świadomości odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dostateczną (3-dst) ma małą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

- na ocenę dobrą (4-db) ma wystarczającą świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

na ocenę bardzo dobrą (5-bdb) ma wielką świadomość odpowiedzialności za promocję i pomoc rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, która przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Student jest otwarty na dyskusję w kwestii przemian kulturowych zachodzących w rodzinach polskich i znaczenia tych przemian w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Efekty w obszarze wiedzy są osiągane takimi metodami jak wykład informacyjny, wykład problemowy, prezentacja, indywidualna lektura tekstów a weryfikowane egzaminem lub kolokwium.

Efekty w obszarze umiejętności są osiągane takimi jak samodzielna lektura tekstów z zakresu historii kultury, problematyki ideałów wychowawczych; wykład informacyjny, prezentacja, a weryfikowane ustnym lub pisemnym egzaminem.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych osiągane są za pomocą przygotowanych w grupach prezentacji o poszczególnych problemach o w dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej.

Efekty w obszarze kompetencji społecznych są osiągane za pomocą dyskusji o aktualnych i historycznych problemach kultury chrześcijańskiej, a weryfikacją jest kolokwium.

Końcowa ocena jest uśrednioną z ocen w obszarze wiedzy (1/3), umiejętności (1/3) i kompetencji (1/3).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Strękowski
Prowadzący grup: Stanisław Strękowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aAXLIUqv90mXPHDtL6UVAP8QB5NoHNlClvgFP5gUmfkM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7bda226c-540f-48f3-8387-1074d26bc863&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Pojęcie i rodzaje cywilizacji

2. Miejsce i rola rodziny w cywilizacji chrześcijańskiej

3. Rola rodziny w "Cywilizacji miłości" według Jana Pawła II

4. Zagrożenia cywilizacyjne dla małżeństwa i rodziny

5. Szanse cywilizacyjne dla funkcjonowania rodziny

6. Model rodziny w wybranych cywilizacjach.

7. Postawy prokreacyjne w rodzinie.

8. Rodzina jako miejsce kształtowania postaw zdrowotnych

9. Zdrowie rodziny: rodzina wobec przewlekle chorych (dzieci i starców).

10. Opieka paliatywna w rodzinie

11. Ubóstwo, Rodzina i pomoc socjalna

12. Rodzina wobec problemów uzależnień (alkoholizm, narkomania)

13. Rodzina wobec dóbr kultury

14. Rodzina w polityce społecznej państwa

15. Rodzina jako centrum formacji duchowej

Literatura:

F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków 2002.

A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa 2014

P. Antab, Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Prószyński, Warszawa 2003.

-T. Buss, M. Lichodziejewska- Niemierko, Opieka paliatywna w Polsce – od idei do praktyki (również lekarza rodzinnego), "Forum Medycyny Rodzinnej" t. 2, nr 4, s. 277-285.

A. Gielarowski, Tożsamość chrześcijańska wobec kultury współczesnej, „Ethos” 29 (2016), nr 3, s. 93-108

K. Jeżyna, O nową „kulturę miłości i życia”. w: Wojna – sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin 2003, s. 211-225.

M.A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury, Dzieła XV, Lublin 1991

M.A. Krąpiec, Chrześcijaństwo – wspólne dobro Europy. Wokół kazania Jana Pawła II na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie – „O roli ludów słowiańskich w Kościele”, „Studia Teologiczno–Historyczne Śląska Opolskiego” 9 (1981), s. 5–17.

- F. Koneczny, o wielości cywilizacyj, Warszawa 2002.

- F. Koneczny, O ład w historii. Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej, red. T. Mazurczak, Warszawa PWN 2004.

- Rozwój biologiczny człowieka, Wolański N., Warszawa PWN 2006.

U źródeł tożsamości kultury europejskiej, red. T. Rakowski, Lublin 1994.

W. Zuziak, Nurty etyki od starożytności do nowoczesności, Kraków 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)