Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-PER1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rodziny
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla II roku - stacjonarne I stopnia
Przygotowanie pedagogiczne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

pedagogika

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W01, NRL_W04, NRL_K03, NRL_W12


Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia w formie konwersatorium prezentują i porządkują podstawowe zagadnienia związane z pedagogiką rodziny. Prezentowane i dyskutowane zostają pedagogiczne perspektywy rozumienia, charakteryzowania, opisywania i badania rodziny, wskazywane i omawiane zostają główne obszary dociekań i refleksji, podstawowe pojęcia i terminy, kierunki działań praktycznych.

Pełny opis:

• ZBLIŻENIE DEFINICYJNE: rodzina jako przedmiot refleksji pedagogicznej (rozumienie rodziny, funkcje i zadania rodziny, modele życia rodzinnego). Pedagogika rodziny jako subdyscyplina nauk pedagogicznych

• SYTUACJA RODZIN WSPÓŁCZESNYCH – zarys problematyki z pedagogicznego punktu widzenia – aktualne kierunki przemian

• WYCHOWANIE W RODZINIE: rodzina a wychowanie, wychowanie a socjalizacja i autokreacja, funkcje rodziny a wychowanie w rodzinie. Rodzina jako środowisko wychowawcze.

• OPIEKA W RODZINIE; funkcje opiekuńcze w rodzinie, sens opieki w rodzinie, opieka wychowawcze w rodzinie

• CYKL ŻYCIA RODZINY A JEJ FUNKCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. Cykl życia rodziny, rodzina w procesach zmiany. Wychowanie i opieka wobec cyklu życia rodziny,

• PRZEMOC W RODZINIE JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWAŃ PEDAGOGIKI RODZINY: przemoc i jej przejawy, postawy społeczne, możliwości interwencji, rozmiary problemu

• WIĘZI SPOŁECZNE W RODZINIE: sposoby definiowania, rodzaje więzi społecznych w rodzinie, znaczenie i rola więzi społecznych

• RODZINA A START SPOŁECZNY I EDUKACYJNY: społeczno-pedagogiczna problematyka startu życiowego, osiągnięcia szkolne dzieci i młodzieży a uwarunkowania rodzinne, rodzina a orientacje życiowe dzieci i młodzieży

• RODZINA A SZKOŁA. Teoria i praktyka związków rodziny i szkoły. Powiazania opiekuńczo-wychowawcze. Demokratyzacja i humanizacja stosunków rodzina-szkoła, poziomy współpracy.

• DYSFUNKCJE W ŻYCIU RODZINY. Patologie i dewiacje w życiu rodziny. Dziecko w rodzinie dysfunkcjonalnej. Uwarunkowania społeczno-kulturalne.

• DIAGNOZA RODZINY – obszary, problemy, podejścia, rozwiązania.

• POMOC RODZINIE – kierunki i formy pomocy współczesnej rodzinie: kierunki i formy pomocy, interwencje psychospołeczne w systemie rodzinnym, ochrona praw dziecka – wybrane aspekty

• OSOBY STARSZE W RODZINIE – niesamodzielność w rodzinie, wsparcie i opieka

Literatura:

• Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, pod red. J. Piekarskiego i in. Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010. Część IV: Rodzina i więzi społeczne.

• Kawula S., Brągiel J., Janke A.W., Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2005

• Krzesińska–Żach, B., Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń. Trans Humana, Białystok 2007.

• Kulesza, M. Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej. Difin, Warszawa 2017.

• Pedagogika rodziny na progu XXI wieku. Rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, pod red. A. W. Janke, Toruń 2004

• Pedagogika społeczna. Dokonania – aktualności – perspektywy, pod. Red. Naukową S. Kawuli. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2007. Rozdział 24 – Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka.

• Rodzina współczesna, pod red. M. Ziemskiej, Warszawa 2001

• Tyszka, Z. (1995), Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa. W: T. Pilch, I. Lepalczyk, (red.). Pedagogika społeczna. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 137–154.

UZUPEŁNIAJĄCO

• Plopa, M. Psychologia rodziny. Teoria i badania. Impuls, Kraków 2008.

• Kulesza, M., Kulesza, M. (2015). Coaching rodzinny – zarys koncepcji. (w): Ozorowski, M., Najda, A. (red.) Coaching rodzinny. Innowacyjne podejście do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Łomża, 175–198.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

EK_1 - ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, różnych środowisk wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących w kontekście wychowania i opieki nad dzieckiem

EK_2 - ma pogłębioną wiedzę o etapach uczenia się i edukacji, rozumie i potrafi uwzględniać różnorodne uwarunkowania tych procesów w kontekście wychowania i opieki nad dzieckiem

UMIEJĘTNOŚCI:

EK_7- potrafi integrować wiedzę teoretyczną z zakresu nauk o rodzinie w celu rozpoznawania analizowania i interpretowania problemów małżeńskich i rodzinnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

EK_8 - posiada pogłębioną umiejętność wykorzystania form instytucjonalnej pomocy małżeństwu i rodzinie; rozumienia i stosowania prawa w zakresie opieki i pomocy rodzinie

Kompetencje społeczne

EK_10 – student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Metody i kryteria oceniania:

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny i konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: kolokwium, przygotowanie do kolejnych wykładów oraz aktywny w nich udział

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja - obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, kolokwium

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, lektura literatury przedmiotu

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Zaliczenie wymaga:

1. Aktywnego uczestnictwa w zajęciach i przygotowania na zajęcia

2. Przygotowania prezentacji oraz wygłoszenia krótkiego referatu na wybrany temat jako impulsu do dyskusji grupowej (indywidualnie lub w małej grupie)

3. Pisemnego opracowania wybranego zagadnienia (praca zaliczeniowa)

Na ocenę składa się oceny cząstkowe (skala 2,0-5,0)

(1) Ocena aktywności podczas zajęć (kryteria: obecność, przygotowanie się, częstość i trafność wypowiedzi, aktywność)

(2) Ocena prezentacji/wystąpienia (kryteria: a) jakość prezentacji - forma, treść, staranność, czytelność, wykorzystanie źródeł; b) sposób referowania - samodzielność, kontakt z grupą, emisja głosu, zainteresowanie grupy, zaangażowanie referenta, długość wystąpienia, dyskusja)

(3) Ocena pracy zaliczeniowej (kryteria: samodzielność, dojrzałość i poprawność wnioskowania, strona formalna - układ, staranność, opracowanie graficzne, poprawność przygotowania pracy - wykorzystanie źródeł, poprawność językowa, struktura pracy, wnioski)

Łączna ocena = średnia ocen (1), (2) i (3). Wymagana łączna średnia ocen cząstkowych min. 3,00

OCENY ŁĄCZNE na podstawie średniej ocen cząstkowych

3,00-3,25 = 3,0

3,26-3,65 = 3,5

3,66-4,10 = 4,0

4,11-4,50 = 4,5

> 4,50 = 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kulesza
Prowadzący grup: Marek Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Udział w wykładach - 30 godzin - 1 ECTS

Lektura literatury przedmiotu - 25 godzin - 1 ECTS

Przygotowanie się do zaliczenia - 25 godzin - 1 ECTS

Sumaryczna liczba punktów: 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Zajęcia realizowane w trybie stacjonarnym

czwartek godz. 11.30-13.00, sala 1543

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kulesza
Prowadzący grup: Marek Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)