Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-D-PPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc przedmedyczna
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W07, NRL_W08, NRL_U15, NRL_K08Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub/i życia ludzkiego.

Zajęcia są wzmacniane częściowo w formie kontaktu asynchronicznego na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Definicja, cele i zakres udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Prawne uwarunkowania udzielania pierwszej pomocy. Zasady postępowania na miejscu zdarzenia. Postępowanie z poszkodowanym.

3. Postępowanie w przypadku bólu w klatce piersiowej. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i u dzieci.

4. Zasady wstępnego zaopatrzenia ran i złamań na miejscu wypadku.

5. Pierwsza pomoc w oparzeniach i odmrożeniach.

6. Pierwsza pomoc w zatruciach.

7. Postępowanie w przypadku chorego z podejrzeniem udaru mózgu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Buchfelder, A. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL, Warszawa 2014

2. M. Goniewicz, Pierwsza pomoc, PZWL, Warszawa 2020

3. A. Trzcińska-Hildebrandt, Podręcznik pierwszej pomocy, Burda Publishing Polska, Wrocław 2014

4.Stępkowska JK, Cukrzyca w ciąży, Położna. Nauka i Praktyka, 2013/3(23), s.38-42. ISSN: 1898-6862.

Literatura uzupełniająca:

4. Marciniak M., Szymusik I., Marciniak M., Zawadzka Z., Baranowska B., Stępkowska J. 2019. Pozytywne doświadczenie porodowe w odniesieniu do wybranych czynników związanych z przebiegiem porodu, Studia nad Rodziną, 1(51)2019, 11-24. ISSN 1429-2416

5. Stępkowska, J., Health safety in the perinatal period during the covid-19 pandemic – selected experience in Poland [w]: Health security in the area of the Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border Cooperation Programme, 137-151

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 – student posiada ogólną znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych

EK 2 – student ma podstawową wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; zna zasady ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego trybu życia

Umiejętności:

EK 3 – student posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi

Kompetencje społeczne:

EK 4 – student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, opracowanie zadań: 10 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 5 godz.

Liczba ECTS: 1

Suma godzin: 30 = 1 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi scharakteryzować budowy i funkcji i organizmu człowieka, nie zna metod oceny stanu zdrowia oraz objawów i przyczyn wybranych zaburzeń i zmian chorobowych

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu charakteryzuje budowę i funkcje organizmu człowieka, w ograniczonym stopniu zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych

Ocena 4 (db) – student poprawnie charakteryzuje budowę i funkcje organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych

Ocena 5 (bdb) – student dokładnie charakteryzuje budowę i funkcje organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi po rozpoznaniu sytuacji zastosować działań pomocowych i profilaktycznych, nie potrafi udzielić wsparcia duchowego osobie poszkodowanej ze względu na brak umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, ani wybrać i zastosować metod i procedur do realizacji zadań związanych z ratowaniem życia ludzkiego w sytuacji jego zagrożenia

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu potrafi po rozpoznaniu sytuacji zastosować działania pomocowe i profilaktyczne, w ograniczonym stopniu potrafi udzielić wsparcia duchowego osobie poszkodowanej ze względu niewielkie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, w ograniczonym stopniu potrafi wybrać i zastosować metody i procedury do realizacji zadań związanych z ratowaniem życia ludzkiego w sytuacji jego zagrożenia

Ocena 4 (db) – student potrafi poprawnie rozpoznać sytuację i zastosować działania pomocowe i profilaktyczne, potrafi udzielić wsparcia duchowego osobie poszkodowanej ze względu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi wybrać i zastosować metody i procedury do realizacji zadań związanych z ratowaniem życia ludzkiego w sytuacji jego zagrożenia

Ocena 5 (bdb) – student w pełni potrafi rozpoznać sytuację i zastosować działania pomocowe i profilaktyczne, potrafi udzielić wsparcia duchowego osobie poszkodowanej ze względu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, w pełni potrafi wybrać i zastosować metody i procedury do realizacji zadań związanych z ratowaniem życia ludzkiego w sytuacji jego zagrożenia

Kompetencje społeczne:

Ocena 2 (ndst) – student nie jest świadomy konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz nie odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pomocy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu jest świadomy konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz w ograniczonym stopniu odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pomocy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Ocena 4 (db) – student jest świadomy konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pomocy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki

Ocena 5 (bdb) – student w pełni jest świadomy konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pomocy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

Do zaliczenia przedmiotu oprócz obecności (wszystkie nieobecności muszą być usprawiedliwione na podstawie zwolnienia lekarskiego lub wyjaśnień dot. sytuacji losowych) wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanych zagadnień w formie zadań i prezentacji. Ocenianie w skali 1-5.

Kryteria oceniania prac:

Ocenianie zadań w skali 1-5. Ocenie podlega warstwa merytoryczna opracowanego zagadnienia oraz zaprezentowanie tematyki podczas zajęć w następujących kategoriach:

*Zawartość merytoryczna prezentacji (zgodność z tematem, odpowiedni dobór informacji, obszerność merytoryczna prezentacji).

*Forma graficzna oraz ustna prezentacji (kompozycja, oryginalność, pomysłowość, czytelność, estetyka, stopień wizualizacji, zaprezentowanie materiału w sposób interesujący, staranne i twórcze omawianie slajdów a nie tylko ich odczytywanie).

*Wykorzystanie źródeł literaturowych (literatura przedmiotu w tym recenzowane artykuły naukowe opublikowane w ostatnich 5 latach)

Ocenianie w skali 1-5 gdzie:

1: brak wykonanego zadania.

2: zadanie wykonane na słabym poziomie merytorycznym (wysoki stopień pobieżności w opracowaniu zagadnienia, błędy merytoryczne, źródła literaturowe ubogie, o znikomej wartości merytorycznej).

3: zadanie wykonane na dość dobrym poziomie merytorycznym, zaprezentowane na poziomie dość dobrym (średni stopień pobieżności w opracowaniu zagadnienia; wykorzystane źródła literaturowe ubogie, o średniej wartości merytorycznej; błędy ortograficzne i stylistyczne; prezentacja mało estetyczna, szablonowa, nieczytelna np. zły dobór czcionki, kolorów, uboga lub brak grafik, niespójna kompozycja).

4: zadanie wykonane na dobrym poziomie merytorycznym oraz zaprezentowane w sposób przejrzysty i ciekawy (informacje poprawne merytorycznie, ale nie wyczerpujące tematu; dobór literatury prawidłowy, o dobrej wartości merytorycznej; prezentacja wykonana estetycznie i starannie; dobry dobór czcionek, kolorystyki i grafiki; spójna kompozycja).

5: zadanie wykonane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym oraz zaprezentowane w sposób przejrzysty i ciekawy (zadanie wykonane w pełni, informacje poprawne merytorycznie, właściwy dobór źródeł literaturowych, o wysokiej wartości merytorycznej; prezentacja wykonana estetycznie i starannie, oryginalna prezentacja treści; przemyślana i spójna kompozycja; prezentacja uporządkowana i zrozumiała dla słuchaczy zachęcająca do dyskusji).

Zadania wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego i prezentacje w formacie PDF/PowerPoint są realizowane i archiwizowane na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

2. Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej. Ocenianie w skali: 1-3 gdzie: (1) brak aktywności lub aktywność na niskim poziomie; (2) aktywność na średnim poziomie; (3) aktywność na wyróżniającym się poziomie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

91 – 100 % - (5)

81 -90 % - (4,5)

71 -80 % - (4)

66 – 70 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład problemowy, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład problemowy, case study, praca z materiałem źródłowym

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach, prezentacja w formie ustnej

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, case study

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stępkowska
Prowadzący grup: Justyna Stępkowska
Strona przedmiotu: http://e.uksw.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, opracowanie zadań: 10 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 5 godz.


Liczba ECTS: 1

Suma godzin: 30 = 1 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub/i życia ludzkiego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Definicja, cele i zakres udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Prawne uwarunkowania udzielania pierwszej pomocy. Zasady postępowania na miejscu zdarzenia. Postępowanie z poszkodowanym.

3. Postępowanie w przypadku bólu w klatce piersiowej. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i u dzieci.

4. Zasady wstępnego zaopatrzenia ran i złamań na miejscu wypadku.

5. Pierwsza pomoc w oparzeniach i odmrożeniach.

6. Pierwsza pomoc w zatruciach.

7. Postępowanie w przypadku chorego z podejrzeniem udaru mózgu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Buchfelder, A. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL, Warszawa 2014

2. M. Goniewicz, Pierwsza pomoc, PZWL, Warszawa 2020

3. A. Trzcińska-Hildebrandt, Podręcznik pierwszej pomocy, Burda Publishing Polska, Wrocław 2014

Literatura uzupełniająca:

4. Marciniak M., Szymusik I., Marciniak M., Zawadzka Z., Baranowska B., Stępkowska J. 2019. Pozytywne doświadczenie porodowe w odniesieniu do wybranych czynników związanych z przebiegiem porodu, Studia nad Rodziną, 1(51)2019, 11-24. ISSN 1429-2416

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stępkowska
Prowadzący grup: Justyna Stępkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZJDcdniaQAa8BSemmpgVaXd0HLbYtMwi_1GB_GXsaOI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8d92fac1-6ce2-46da-a7ad-21f0b2841f3d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, opracowanie zadań: 10 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 5 godz.


Liczba ECTS: 1

Suma godzin: 30 = 1 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub/i życia ludzkiego.

Pełny opis:

Zakres tematyczny:

1. Definicja, cele i zakres udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. Prawne uwarunkowania udzielania pierwszej pomocy. Zasady postępowania na miejscu zdarzenia. Postępowanie z poszkodowanym.

3. Postępowanie w przypadku bólu w klatce piersiowej. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych i u dzieci.

4. Zasady wstępnego zaopatrzenia ran i złamań na miejscu wypadku.

5. Pierwsza pomoc w oparzeniach i odmrożeniach.

6. Pierwsza pomoc w zatruciach.

7. Postępowanie w przypadku chorego z podejrzeniem udaru mózgu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Buchfelder, A. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL, Warszawa 2014

2. M. Goniewicz, Pierwsza pomoc, PZWL, Warszawa 2020

3. A. Trzcińska-Hildebrandt, Podręcznik pierwszej pomocy, Burda Publishing Polska, Wrocław 2014

Literatura uzupełniająca:

4. Marciniak M., Szymusik I., Marciniak M., Zawadzka Z., Baranowska B., Stępkowska J. 2019. Pozytywne doświadczenie porodowe w odniesieniu do wybranych czynników związanych z przebiegiem porodu, Studia nad Rodziną, 1(51)2019, 11-24. ISSN 1429-2416

5. Stępkowska, J., Health safety in the perinatal period during the covid-19 pandemic – selected experience in Poland [w]: Health security in the area of the Poland-Belarus-Ukraine Cross-Border Cooperation Programme, 137-151

6. 28. Stępkowska JK, Cukrzyca w ciąży, Położna. Nauka i Praktyka, 2013/3(23), s.38-42. ISSN: 1898-6862.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)