Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NR-S-WprF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do filozofii
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Obowiązkowe dla I roku - stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:


NRL_W03 ; NRL_W05 ; NRL_U03 ; NRL_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Skrócony opis:

Wstęp do filozofii ma na celu prezentację stanowisk w sporach ontologicznych, epistemologicznych, etycznych i estetycznych oraz objaśnienie podstawowych pojęć filozoficznych. Nadrzędnym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami (zagadnieniami, pytaniami) filozofii oraz przedstawienie aktualności tej problematyki i wspólnoty doświadczenia egzystencjalnego. Wykład powinien doprowadzić do umiejętności analizowania teorii i poglądów oraz do nabycia zdolności krytycznego argumentowania i myślenia.

W roku akademickim 2021/2021 z powodu pandemii zajęcia prowadzone są w systemie hybrydowym, większość stacjonarnie

Pełny opis:

Treści merytoryczne :

1. Co to jest filozofia – definicje, metody i rodzaje filozofii.

2. Filozofia jako światopogląd.

3. Filozofia bytu – metafizyka

4. Filozofia religii – filozofia Boga

5. Filozofia człowieka – antropologia filozoficzna

6. Filozofia przyrody – kosmologia

7. Filozofia poznania – epistemologia

8. Filozofia piękna – estetyka

9. Filozofia moralności – etyka

10. Filozofia polityczna

11. Metafilozofia – logika

12. Wielcy filozofowie - Platon

13. Wielcy filozofowie – Arystoteles

14. Współczesne kierunki filozoficzne

15. Polscy współcześni przedstawiciele filozofii

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jaspers K., Wprowadzenie do filozofii

Stępień A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 1995;

Lenartowicz P., Koszteyn J., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2011;

J. Galarowicz, Na ścieżkach prawd - wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992

Literatura uzupełniająca:

Tatarkiewicz Wł., Historia filozofii, t. I-III

Ayer A., Filozofia wieku XX

A. Sikora, O pożytkach płynących z filozofii,

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, T. I i II, Lublin 1993,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK_1 - Ma zaawansowaną wiedzę z zakresu filozofii: rozumie specyfikę refleksji filozoficznej i odróżnia ją od myślenia religijnego, naukowego i potocznego;

EK _2 - ma wiedzę niezbędną do rozpoznawania głównych procesów i zależności w obszarze nauk o rodzinie;

Umiejętności

EK_3 - czyta i analizuje teksty filozoficzne wspierając się o literaturę interpretacyjną; potrafi porównać interpretacje budowane z różnych punktów widzenia; werbalizuje swoje stanowisko filozoficzne i formułuje argumenty je wspierające

EK_4 - odnosi treści filozoficzne do interesujących go zagadnień z nauk o rodzinie

Kompetencje

EK_5 - przejawia otwartość na nowe prądy myślowe i dążenie do prawdy;

EK_6 - ma postawę autorefleksyjną (krytyczną) i zdolność samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności;

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Monitoring obecności, terminowości, przygotowania i rzeczowej aktywności studenta na zajęciach.

Przygotowanie pisemnego eseju na ok 6 tys. znaków (ok . 3 strony tekstu) na wybrany temat. Opracowanie powinno być sporządzone wg zasad naukowych.

1. Co to jest filozofia – definicje, metody i rodzaje filozofii.

2. Filozofia jako światopogląd.

3. Filozofia bytu – metafizyka

4. Filozofia religii – filozofia Boga

5. Filozofia człowieka – antropologia filozoficzna

6. Filozofia przyrody – kosmologia

7. Filozofia poznania – epistemologia

8. Filozofia piękna – estetyka

9. Filozofia moralności – etyka

10. Filozofia polityczna

11. Metafilozofia – logika

12. Wielcy filozofowie - Platon

13. Wielcy filozofowie – Arystoteles

14. Wielcy filozofowie – Św. Tomasz z Akwinu

15. Wielcy filozofowie – Immanuel Kant

16. Współczesne kierunki filozoficzne: fenomenologia i egzystencjalizm

17. Współczesne kierunki filozoficzne: personalizm i postmodernizm

18. Polscy współcześni przedstawiciele filozofii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wstęp do filozofii ma na celu prezentację stanowisk w sporach ontologicznych, epistemologicznych, etycznych i estetycznych oraz objaśnienie podstawowych pojęć filozoficznych. Nadrzędnym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami (zagadnieniami, pytaniami) filozofii oraz przedstawienie aktualności tej problematyki i wspólnoty doświadczenia egzystencjalnego. Wykład powinien doprowadzić do umiejętności analizowania teorii i poglądów oraz do nabycia zdolności krytycznego argumentowania i myślenia.

W roku akademickim 2021/2021 z powodu pandemii zajęcia prowadzone są w systemie hybrydowym, większość stacjonarnie

Pełny opis:

Treści merytoryczne :

1. Co to jest filozofia – definicje, metody i rodzaje filozofii.

2. Filozofia jako światopogląd.

3. Filozofia bytu – metafizyka

4. Filozofia religii – filozofia Boga

5. Filozofia człowieka – antropologia filozoficzna

6. Filozofia przyrody – kosmologia

7. Filozofia poznania – epistemologia

8. Filozofia piękna – estetyka

9. Filozofia moralności – etyka

10. Filozofia polityczna

11. Metafilozofia – logika

12. Wielcy filozofowie - Platon

13. Wielcy filozofowie – Arystoteles

14. Współczesne kierunki filozoficzne

15. Polscy współcześni przedstawiciele filozofii

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jaspers K., Wprowadzenie do filozofii

Stępień A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 1995;

Lenartowicz P., Koszteyn J., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2011;

J. Galarowicz, Na ścieżkach prawd - wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992

Literatura uzupełniająca:

Tatarkiewicz Wł., Historia filozofii, t. I-III

Ayer A., Filozofia wieku XX

A. Sikora, O pożytkach płynących z filozofii,

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, T. I i II, Lublin 1993,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Ozorowski
Prowadzący grup: Mieczysław Ozorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1.00 punkt ECTS = 25 godzin


Nakład pracy studenta:

15 godz. zięcia

10 godzin przygotowanie i opracowanie eseju na zaliczenie

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wstęp do filozofii ma na celu prezentację stanowisk w sporach ontologicznych, epistemologicznych, etycznych i estetycznych oraz objaśnienie podstawowych pojęć filozoficznych. Nadrzędnym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami (zagadnieniami, pytaniami) filozofii oraz przedstawienie aktualności tej problematyki i wspólnoty doświadczenia egzystencjalnego. Wykład powinien doprowadzić do umiejętności analizowania teorii i poglądów oraz do nabycia zdolności krytycznego argumentowania i myślenia.

link do zespołu

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abGz8i2sqEIFiWuefm5AnAoIiSdMzGdTgkJwDXGeWhU81%40thread.tacv2/conversations?groupId=a714045c-4a41-4cf3-848d-02a5ded5e32d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Treści merytoryczne :

1. Co to jest filozofia – definicje, metody i rodzaje filozofii.

2. Filozofia jako światopogląd.

3. Filozofia bytu – metafizyka

4. Filozofia religii – filozofia Boga

5. Filozofia człowieka – antropologia filozoficzna

6. Filozofia przyrody – kosmologia

7. Filozofia poznania – epistemologia

8. Filozofia piękna – estetyka

9. Filozofia moralności – etyka

10. Filozofia polityczna

11. Metafilozofia – logika

12. Wielcy filozofowie - Platon

13. Wielcy filozofowie – Arystoteles

14. Współczesne kierunki filozoficzne

15. Polscy współcześni przedstawiciele filozofii

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jaspers K., Wprowadzenie do filozofii

Stępień A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 1995;

Lenartowicz P., Koszteyn J., Wprowadzenie do filozofii, Kraków 2011;

J. Galarowicz, Na ścieżkach prawd - wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992

Literatura uzupełniająca:

Tatarkiewicz Wł., Historia filozofii, t. I-III

Ayer A., Filozofia wieku XX

A. Sikora, O pożytkach płynących z filozofii,

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, T. I i II, Lublin 1993,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)