Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-1-SM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia młodzieży
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki socjologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRL_W02

NRL_W05


NRL_U04

NRL_U05

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Socjologia ogólna" oraz przedmiotu "Socjologia rodziny".

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie i relatywnie holistyczny opis kategorii młodzieży w kontekście społecznych uwarunkowań oraz prezentacja ich cech jako autonomicznej kategorii społecznej. W czasie zajęć studenci otrzymają informacje na temat wybranych aspektów życia codziennego młodzieży z uwzględnieniem kontekstów kulturowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

NRL_W02 - student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym znaczenia pojęć z zakresu nauk społecznych dotyczących młodzieży, a szczególnie życia rodzinnego, a także wychowania dzieci i młodzieży.

NRL_W05 - student zna i rozumie w stopniu zaawansowanym specyfikę funkcjonowania środowiska wychowawczego współczesnej rodziny w kontekście najważniejszych zmian społecznych oraz ich znaczenia dla procesów wychowawczych związanych z młodzieżą, z uwzględnieniem znaczenia indywidualizacji, innowacyjności, sekularyzacji, wielokulturowości, jak również społecznych wymiarów pamięci i bezpieczeństwa (demograficznego, zdrowotnego i społecznego).

UMIEJĘTNOŚCI

NRL_U04 - student potrafi w stopniu zaawansowanym diagnozować oraz interpretować problemy młodzieży, potrafi także w stopniu zaawansowanym wskazać rozwiązania prawne i instytucjonalne w obszarze wsparcia w sytuacjach kryzysowych i zagrożeń młodzieży, jak również prawidłowo prognozować ich dynamikę i skutki zastosowanych celowościowych rozwiązań.

NRL_U05 - student potrafi w stopniu zaawansowanym nazwać i interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, zdrowotne) dotyczące młodzieży oraz identyfikować ich związki z problematyką życia rodzinnego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: ogólnie

wykład, konwersatorium, dyskusja

WIEDZA

OCENA 2 (NDST) – student nie opanował podstawowych wiadomości z socjologii młodzieży. Nie opanował wiedzy w zakresie teorii badawczych. . Nie potrafi określić ani przedstawić w ujęciu teoretyczno-badawczym opisanych problemów młodzieży. Nie potrafi ukazać opinii młodzieży na wybrany temat i nie posiada własnego poglądu w odniesieniu do innych opinii o młodzieży: samodzielne prace studentów. Przedstawiona opinia nie stanowi 50% zebranego materiału.

OCENA 3 (DST) – student w części (50 %) opanował teorie z zakresu socjologii młodzieży oraz opanował wiedzę w zakresie teorii badawczych. Potrafi określić i przedstawić w ujęciu teoretyczno-badawczym analizę problemów młodzieży. W 50% ukazać opinię młodzieży na wybrany temat i posiada obiektywny poglądu w odniesieniu do innych opinii o młodzieży: . Przedstawiona opinia jako praca zaliczeniowa stanowi 50% zebranego materiału.

OCENA 4 (DB) – student w części (75 %) opanował teorie z zakresu socjologii młodzieży oraz opanował wiedzę w zakresie teorii badawczych. Potrafi określić i przedstawić w ujęciu teoretyczno-badawczym analizę problemów młodzieży. W 75% ukazać opinię młodzieży na wybrany temat i posiada obiektywny poglądu w odniesieniu do innych opinii o młodzieży: . Przedstawiona opinia jako praca zaliczeniowa stanowi 80% zebranego materiału.

OCENA 5 (BDB) - student bardzo dobrze opanował teorie z zakresu socjologii młodzieży oraz opanował wiedzę w zakresie teorii badawczych. Potrafi określić i przedstawić w ujęciu teoretyczno-badawczym analizę problemów młodzieży. W 95% analizuje i przedstawia opinię młodzieży na wybrany temat i posiada obiektywny poglądu w odniesieniu do innych opinii o młodzieży: . Przedstawiona opinia jako praca zaliczeniowa stanowi 85%-93% zebranego materiału.

UMIEJĘTNOŚCI

OCENA 2 (NDST) – student nie potrafi zastosować zdobytej wiedzy oraz posługiwać się podstawowymi pojęciami, w odniesieniu do podstawowych zagadnień socjologii młodzieży. Nie potrafi zastosować teoretycznych jej podstaw w przestrzeni społecznej. Nie pozyskał umiejętności korzystania z wiedzy by przygotować i przeprowadzić za pomocą narzędzi badawczych opinii na temat wypranego zagadnienia o młodzieży. Ponadto nie rozumie wartości instytucji i agend socjalizujących młodzież w przestrzeni społecznej.

OCENA 3 (DST) -student w ograniczonym stopniu potrafi zastosować zdobytą wiedzę w odniesieniu do podstawowych pojęć i zagadnień socjologii młodzieży. Potrafi w minimalnym stopniu zastosować teoretyczne podstawy socjologii młodzieży w przestrzeni społecznej. Pozyskał minimalne umiejętności korzystania z wiedzy by przygotować i przeprowadzić różne rodzaje badań społecznych.

OCENA 4 (DB) – student właściwie posługuje się podstawową wiedzą w zakresie definicyjnym oraz naukowego spojrzenia na socjologię młodzieży. Potrafi właściwe zaimplementować teoretyczne podstawy socjologii młodzieży w przestrzeni społecznej. Potrafi dokonać i analizy opinii młodzieży na wybrany temat.

OCENA 5 (BDB) – student bardzo dobrze posługuje się podstawową wiedzą w zakresie stosowania pojęć oraz naukowego spojrzenia na socjologię młodzieży. Właściwe ujmuje i stosuje teoretyczne podstawy socjologii młodzieży w przestrzeni społecznej. Potrafi zastosować teorie do rozwiązywania problemów młodzieżowych oraz właściwie przygotował narzędzie badawcze, przeprowadził badanie i dokonał analizy opinii młodzieży w wybranym przez siebie temacie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Buller
Prowadzący grup: Leszek Buller
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Liczba punktów ECTS: 3

Udział w zajęciach: 18 godz.

Przygotowanie do dyskusji podczas zajęć: 20 godz.

Przygotowanie do testu zaliczeniowego: 20 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 22 godz.


Suma godzin: 80 godz. = 3 ECTS

[1 ECTS = 30/25 godz.]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)