Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne aspekty rodzicielstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-BAR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne aspekty rodzicielstwa
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W07, NRM_W08, NRM_W21, NRM_U09, NRM_U15, NRM_K01

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu biomedycznych uwarunkowań rodzicielstwa.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Zagadnienia wprowadzające. Pojęcie płodności. Płodność jako objaw zdrowotny. Płodność kobiety. Płodność mężczyzny. Uwarunkowania płodności małżeńskiej.

2. Zdrowie prokreacyjne. Niepłodność. Bezpłodność.

3. Wpływ żywienia, aktywności fizycznej oraz stylu życia na zdrowie prokreacyjne.

4. Fizjologia ciąży i opieka nad kobietą w ciąży.

5. Poród, niefarmakologiczne metody wsparcia kobiety podczas porodu.

6. Medykalizacja porodu. Standard opieki okołoporodowej w Polsce.

7. Karmienie piersią.

8. Rola mężczyzny w okresie prekoncepcyjnym, w okresie ciąży i okresie okołoporodowym.

9. Holistyczne podejście do rodzicielstwa w biopsychospołecznej koncepcji zdrowia człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bręborowicz G., Położnictwo i ginekologia, PZWL, Warszawa 2015

2. Lehmann R., Problemy planowania rodziny. Antykoncepcja i jej skutki, Gdańsk 1994

3. Stępkowska JK, Stępkowska KM, Dmoch E, An analysis of motives to using hormonal contraception: a study on polish women of child-bearing age, International Journal of Arts & Sciences, 08(05):23–28 (2015), ISSN: 1944-6934.

4. Meissner K., Płciowość i czystość. Z problematyki życia seksualnego, Poznań 2004

5. Bartel H., Embriologia medyczna, Warszawa 2009

6. Fijałkowski W., Rodzi się człowiek, Włocławek 2006

7. Speroff L., Fritz M.A. (ed.) Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Lippincott Williams&Wilkins, 2005

8. M. von Gersdorff, Rewolucja seksualna zagraża dzieciom, Kraków 2008

9. Jones M., Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013

10. Stępkowska J., Żurada E., 2020. Okresowa abstynencja seksualna mężczyzn żyjących w stałych związkach - wybrane aspekty, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio Życie i Płodność. Ujęcie interdyscyplinarne. 3(43)2020, 152-164.

11. Materiały do zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego zamieszczone na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

12. Stępkowska J.K., Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat zdrowia człowieka, [w]: D. Mikuličková, A. Mrázová, M. Štepanovská, Z. Mikulička, I. Hnát, Človekakobio - psycho - sociálnabytosť Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudívy ššiehoveku, Vydalo: Občianske združenie Elisabeth v Skalici, s. 111-123 (2014).

13. Marciniak M., Szymusik I., Marciniak M., Zawadzka Z., Baranowska B., Stępkowska J. 2019. Pozytywne doświadczenie porodowe w odniesieniu do wybranych czynników związanych z przebiegiem porodu, Studia nad Rodziną, 1(51)2019, 11-24. ISSN 1429-2416

Literatura uzupełniająca:

14. Speroff L., Darney P.D., Antykoncepcja. Wyd. Med Prakt. Kraków 2013

15. Meissner K., Człowiek - istota płciowa. O psychologii współżycia małżeńskiego, Poznań 2004

16. Stępkowska J.K., Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat zdrowia człowieka, [w]: D. Mikuličková, A. Mrázová, M. Štepanovská, Z. Mikulička, I. Hnát, Človekakobio - psycho - sociálnabytosť Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudívy ššiehoveku, Vydalo: Občianske združenie Elisabeth v Skalici, s. 111-123 (2014).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

NRM_W07 - student posiada szczegółową znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka, zna metody oceny stanu zdrowia oraz objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych

NRM_W08 - student posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą zdrowia fizycznego, jego uwarunkowań indywidualnych i społecznych; rozumie i diagnozuje styl życia oraz wybrane modele zachowań prozdrowotnych oraz prokreacyjnych podejmowanych przez człowieka

NRM_W21 - student ma wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego i ochrony ludzkiego życia

Umiejętności:

NRM_U09 - student posiada pogłębioną umiejętność rozpoznawania czynników warunkujących płodność, towarzyszenia rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez nauczanie metod rozpoznawania płodności, kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka, nauczania zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa

NRM_U15 - student posiada umiejętności w zakresie promocji zdrowia oraz opieki zdrowotnej

Kompetencje społeczne:

NRM_K01 - student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego (intelektualnego i religijno-duchowego)

ECTS:

Udział w zajęciach: 18 godz.

Przygotowanie do zajęć i opracowanie zadań: 25 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 10 godz.

Liczba ECTS: 2

Suma godzin: 53 ~ 2 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi scharakteryzować budowy i funkcjonowania układu rozrodczego kobiety i mężczyzny, sposobów diagnozowania płodności oraz nie ma wiedzy dotyczącej poczęcia dziecka, ciąży, porodu i karmienia dziecka oraz znaczenia opieki prekoncepcyjnej i zachowań prozdrowotnych, a także norm moralnych odnoszących się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu charakteryzuje budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety i mężczyzny, sposoby diagnozowania płodności oraz posiada w ograniczonym stopniu wiedzę dotyczącą poczęcia dziecka, ciąży, porodu i karmienia dziecka oraz znaczenia opieki prekoncepcyjnej i zachowań prozdrowotnych, a także norm moralnych odnoszących się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 4 (db) – student poprawnie charakteryzuje budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety i mężczyzny, sposoby diagnozowania płodności oraz posiada w stopniu dobrym wiedzę dotyczącą poczęcia dziecka, ciąży, porodu i karmienia dziecka oraz znaczenia opieki prekoncepcyjnej i zachowań prozdrowotnych, a także norm moralnych odnoszących się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 5 (bdb) – student dokładnie charakteryzuje charakteryzuje budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety i mężczyzny, sposoby diagnozowania płodności oraz posiada w stopniu bardzo dobrym wiedzę dotyczącą poczęcia dziecka, ciąży, porodu i karmienia dziecka oraz znaczenia opieki prekoncepcyjnej i zachowań prozdrowotnych, a także norm moralnych odnoszących się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst) – student nie potrafi nazwać i scharakteryzować czynników warunkujące płodność oraz towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka nie potrafi przedstawiać podstawowych czynników służących zdrowiu prokreacyjnemu oraz nie zna podstawowych sposobów promocji i ochrony tego zdrowia, a także nie potrafi stosować norm etycznych odnoszących się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu potrafi nazwać i scharakteryzować czynniki warunkujące płodność oraz towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka, w ograniczonym stopniu potrafi przedstawiać podstawowe czynniki służące zdrowiu prokreacyjnemu oraz sposoby promocji i ochrony tego zdrowia, a także potrafi stosować normy etyczne odnoszące się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 4 (db) – student potrafi poprawnie nazwać i scharakteryzować czynniki warunkujące płodność oraz towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka, dobrze potrafi przedstawiać podstawowe czynniki służące zdrowiu prokreacyjnemu oraz sposoby promocji i ochrony tego zdrowia, a także potrafi stosować normy etyczne odnoszące się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Ocena 5 (bdb) – student w pełni potrafi nazwać i scharakteryzować czynniki warunkujące płodność oraz towarzyszyć rodzinie w wypełnianiu przez nią funkcji prokreacyjnej, poprzez kształtowania prawidłowych postaw wobec prokreacji i życia człowieka, bardzo dobrze potrafi przedstawiać podstawowe czynniki służące zdrowiu prokreacyjnemu oraz sposoby promocji i ochrony tego zdrowia, a także potrafi stosować normy etyczne odnoszące się do ludzkiej prokreacji i ochrony życia ludzkiego

Kompetencje społeczne:

Ocena 2 (ndst) – student nie jest świadomy konieczności ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem i ochroną życia ludzkiego, nie posiada przekonania o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rodzicielstwem i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia prokreacyjnego i ludzkiego sposobu przekazywania życia

Ocena 3 (dst) – student w ograniczonym stopniu jest świadomy konieczności ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem i ochroną życia ludzkiego, w ograniczonym stopniu posiada przekonania o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rodzicielstwem i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia prokreacyjnego i ludzkiego sposobu przekazywania życia;

Ocena 4 (db) – student uznaje wartość i potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem i ochroną życia ludzkiego, posiada przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rodzicielstwem i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia prokreacyjnego i ludzkiego sposobu przekazywania życia.

Ocena 5 (bdb) – student w pełni uznaje wartość i potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia kompetencji w zakresie znajomości praw związanych z przekazywaniem i ochroną życia ludzkiego, posiada w pełni przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań problemów związanych z rodzicielstwem student i odpowiedzialności za promocję i ochronę zdrowia prokreacyjnego i ludzkiego sposobu przekazywania życia.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane są:

1. Przygotowanie do zajęć - przeczytanie zadanej literatury oraz przygotowanie merytoryczne, opracowanie i zaprezentowanie zadanego zagadnienia w formie zadań i prezentacji. Ocenianie w skali 1-5.

Kryteria oceniania prac:

Ocenianie zadań w skali 1-5. Ocenie podlega warstwa merytoryczna opracowanego zagadnienia oraz zaprezentowanie tematyki podczas zajęć w następujących kategoriach:

*Zawartość merytoryczna prezentacji (zgodność z tematem, odpowiedni dobór informacji, obszerność merytoryczna prezentacji).

*Forma graficzna oraz ustna prezentacji (kompozycja, oryginalność, pomysłowość, czytelność, estetyka, stopień wizualizacji, zaprezentowanie materiału w sposób interesujący, staranne i twórcze omawianie slajdów a nie tylko ich odczytywanie).

*Wykorzystanie źródeł literaturowych (literatura przedmiotu w tym recenzowane artykuły naukowe opublikowane w ostatnich 5 latach)

Ocenianie w skali 1-5 gdzie:

1: brak wykonanego zadania.

2: zadanie wykonane na słabym poziomie merytorycznym (wysoki stopień pobieżności w opracowaniu zagadnienia, błędy merytoryczne, źródła literaturowe ubogie, o znikomej wartości merytorycznej).

3: zadanie wykonane na dość dobrym poziomie merytorycznym, zaprezentowane na poziomie dość dobrym (średni stopień pobieżności w opracowaniu zagadnienia; wykorzystane źródła literaturowe ubogie, o średniej wartości merytorycznej; błędy ortograficzne i stylistyczne; prezentacja mało estetyczna, szablonowa, nieczytelna np. zły dobór czcionki, kolorów, uboga lub brak grafik, niespójna kompozycja).

4: zadanie wykonane na dobrym poziomie merytorycznym oraz zaprezentowane w sposób przejrzysty i ciekawy (informacje poprawne merytorycznie, ale nie wyczerpujące tematu; dobór literatury prawidłowy, o dobrej wartości merytorycznej; prezentacja wykonana estetycznie i starannie; dobry dobór czcionek, kolorystyki i grafiki; spójna kompozycja).

5: zadanie wykonane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym oraz zaprezentowane w sposób przejrzysty i ciekawy (zadanie wykonane w pełni, informacje poprawne merytorycznie, właściwy dobór źródeł literaturowych, o wysokiej wartości merytorycznej; prezentacja wykonana estetycznie i starannie, oryginalna prezentacja treści; przemyślana i spójna kompozycja; prezentacja uporządkowana i zrozumiała dla słuchaczy zachęcająca do dyskusji).

Zadania wykonane w ramach zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego oraz prezentacje w formacie PDF/PowerPoint są realizowane i/lub archiwizowane na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

2. Aktywny udział w zajęciach oceniany na podstawie obserwacji ciągłej. Ocenianie w skali: 1-3 gdzie: (1) brak aktywności lub aktywność na niskim poziomie; (2) aktywność na średnim poziomie; (3) aktywność na wyróżniającym się poziomie.

Punktacja i odpowiadająca jej ocena końcowa:

87 – 100 % - (5)

80 -86 % - (4,5)

70 -79 % - (4)

66 – 69 % - (3,5)

60 – 65 % - (3)

< 60% - (2)

Zaliczenie przedmiotu na ocenę.

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład problemowy, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład problemowy, case study, praca z materiałem źródłowym

Weryfikacja: opracowanie zadania, przygotowanie do zajęć oraz aktywny udział w zajęciach, prezentacja w formie ustnej

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja, case study

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stępkowska
Prowadzący grup: Justyna Stępkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a94efb44df7f14fbb8618c9f183e865da%40thread.tacv2/conversations?groupId=8b4c2a0d-0668-4aba-89ef-857b2597ef0e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu biomedycznych uwarunkowań rodzicielstwa.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone w MS Teams.

Link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a94efb44df7f14fbb8618c9f183e865da%40thread.tacv2/conversations?groupId=8b4c2a0d-0668-4aba-89ef-857b2597ef0e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Pojęcie płodności. Płodność jako objaw zdrowotny. Uwarunkowania płodności małżeńskiej.

2. Wpływ żywienia, aktywności fizycznej oraz stylu życia na zdrowie prokreacyjne.

3. Rozwój prenatalny człowieka.

4. Fizjologia ciąży i opieka nad kobietą w ciąży.

5. Poród, medykalizacja porodu. Standardy opieki okołoporodowej w Polsce.

6. Karmienie piersią.

7. Rola mężczyzny w okresie ciąży i okresie okołoporodowym.

8. Zdrowie prokreacyjne.

9. Przygotowanie do prokreacji i opieka prekoncepcyjna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bręborowicz G., Położnictwo i ginekologia, PZWL, Warszawa 2015

2. Lehmann R., Problemy planowania rodziny. Antykoncepcja i jej skutki, Gdańsk 1994

3. Meissner K., Płciowość i czystość. Z problematyki życia seksualnego, Poznań 2004

4. Bartel H., Embriologia medyczna, Warszawa 2009

5. Fijałkowski W., Rodzi się człowiek, Włocławek 2006

6. Speroff L., Fritz M.A. (ed.) Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Lippincott Williams&Wilkins, 2005

7. M. von Gersdorff, Rewolucja seksualna zagraża dzieciom, Kraków 2008

8. Jones M., Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013

9. Stępkowska J., Żurada E., 2020. Okresowa abstynencja seksualna mężczyzn żyjących w stałych związkach - wybrane aspekty, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio Życie i Płodność. Ujęcie interdyscyplinarne. 3(43)2020, 152-164.

Literatura uzupełniająca:

10. Speroff L., Darney P.D., Antykoncepcja. Wyd. Med Prakt. Kraków 2013

11. Meissner K., Człowiek - istota płciowa. O psychologii współżycia małżeńskiego, Poznań 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stępkowska
Prowadzący grup: Justyna Stępkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apjJzK_sjfFNASdnBE0O5OHwMg7AVIZteH7aHA2SSqQ41%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe4b7c9d-2e40-42dd-9a32-27c097057bfc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

Udział w zajęciach: 18 godz.

Przygotowanie do zajęć i opracowanie zadań: 25 godz.

Lektura literatury przedmiotu: 10 godz.

Liczba ECTS: 2


Suma godzin: 53 ~ 2 ECTS [1ECTS=30(25) godz.]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu biomedycznych uwarunkowań rodzicielstwa.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Zagadnienia wprowadzające. Pojęcie płodności. Płodność jako objaw zdrowotny. Płodność kobiety. Płodność mężczyzny. Uwarunkowania płodności małżeńskiej.

2. Zdrowie prokreacyjne. Niepłodność. Bezpłodność.

3. Wpływ żywienia, aktywności fizycznej oraz stylu życia na zdrowie prokreacyjne.

4. Fizjologia ciąży i opieka nad kobietą w ciąży.

5. Poród, niefarmakologiczne metody wsparcia kobiety podczas porodu.

6. Medykalizacja porodu. Standard opieki okołoporodowej w Polsce.

7. Karmienie piersią.

8. Rola mężczyzny w okresie prekoncepcyjnym, w okresie ciąży i okresie okołoporodowym.

9. Holistyczne podejście do rodzicielstwa w biopsychospołecznej koncepcji zdrowia człowieka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bręborowicz G., Położnictwo i ginekologia, PZWL, Warszawa 2015

2. Lehmann R., Problemy planowania rodziny. Antykoncepcja i jej skutki, Gdańsk 1994

3. Stępkowska JK, Stępkowska KM, Dmoch E, An analysis of motives to using hormonal contraception: a study on polish women of child-bearing age, International Journal of Arts & Sciences, 08(05):23–28 (2015), ISSN: 1944-6934.

4. Meissner K., Płciowość i czystość. Z problematyki życia seksualnego, Poznań 2004

5. Bartel H., Embriologia medyczna, Warszawa 2009

6. Fijałkowski W., Rodzi się człowiek, Włocławek 2006

7. Speroff L., Fritz M.A. (ed.) Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Lippincott Williams&Wilkins, 2005

8. M. von Gersdorff, Rewolucja seksualna zagraża dzieciom, Kraków 2008

9. Jones M., Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, Wrocław 2013

10. Stępkowska J., Żurada E., 2020. Okresowa abstynencja seksualna mężczyzn żyjących w stałych związkach - wybrane aspekty, Kwartalnik Naukowy Fides Et Ratio Życie i Płodność. Ujęcie interdyscyplinarne. 3(43)2020, 152-164.

11. Materiały do zajęć wzmacnianych częściowo w formie kontaktu asynchronicznego zamieszczone na platformie Moodle. http://e.uksw.edu.pl/

12. Stępkowska J.K., Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat zdrowia człowieka, [w]: D. Mikuličková, A. Mrázová, M. Štepanovská, Z. Mikulička, I. Hnát, Človekakobio - psycho - sociálnabytosť Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudívy ššiehoveku, Vydalo: Občianske združenie Elisabeth v Skalici, s. 111-123 (2014).

13. Marciniak M., Szymusik I., Marciniak M., Zawadzka Z., Baranowska B., Stępkowska J. 2019. Pozytywne doświadczenie porodowe w odniesieniu do wybranych czynników związanych z przebiegiem porodu, Studia nad Rodziną, 1(51)2019, 11-24. ISSN 1429-2416

Literatura uzupełniająca:

14. Speroff L., Darney P.D., Antykoncepcja. Wyd. Med Prakt. Kraków 2013

15. Meissner K., Człowiek - istota płciowa. O psychologii współżycia małżeńskiego, Poznań 2004

16. Stępkowska J.K., Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat zdrowia człowieka, [w]: D. Mikuličková, A. Mrázová, M. Štepanovská, Z. Mikulička, I. Hnát, Človekakobio - psycho - sociálnabytosť Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudívy ššiehoveku, Vydalo: Občianske združenie Elisabeth v Skalici, s. 111-123 (2014).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)