Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biblijne fundamenty teologicznej antropologii miłości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-BFT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biblijne fundamenty teologicznej antropologii miłości
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy: Przedmioty dla I roku - niestacjonarne II stopnia
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3tZelUuOV5QAFzoMcQVpjIXtfDrGLoHFJ97VevmZRNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0c138c73-002d-4557-88af-0541f43723ef&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

NRM_W03, NRM_U05, NRM_K02

Skrócony opis:

Wykład dotyczy podstawowych biblijnych fundamentów odnoszących się do teologicznej antropologii miłości.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Podstawy antropologii biblijnej

2. Godność i powołanie człowieka w ujęciu biblijnym

3. Miłość w ujęciu biblijnym

4. Pieśń nad Pieśniami

5. Encyklika Benedykta XVI Deus caritas est

6. Hymn o miłości (1 Kor 13)

7. Maryja Matka Pięknej Miłości

8. Przykazanie miłości

9. Małżeństwo obrazem miłości Bożej

Literatura:

1. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est

2. Franciszek, Adhortacja Apostolska Amoris Laetitia

3. Ravasi G., Czym jest człowiek? Uczucia i więzy ludzkie w Biblii, Kraków 2011.

4. Ravasi G., Pieśń nad pieśniami… jak pieczęć na twoim sercu, Kraków 2005.

5. Widła B., Słownik antropologii Nowego Testamentu, Warszawa 2003.

6. Langkammer H., Życie człowieka w świetle Biblii: antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu", Rzeszów 2004.

7. Fumagalli A., Historie miłosne w Biblii, Kraków 2003.

8. Gelin A., Pismo Święte o człowieku, Paris 1971.

9. Najda A. J., Oblicza miłości w Biblii, w: J. Kotowski – W. Nowacji (red.), Oblicza miłości. Wokół encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est” [Episteme 67(2007)], Olecko – Warszawa 2007, s. 13-28.

10. Najda A. J., Bóg jako Ojciec w świetle Ewangelii, w: A. J. Najda (red.), Małżeństwo i rodzina – od Biblii po współczesność, Warszawa 2008, s. 217-224.

11. Najda A. J., Życie w rozumieniu biblijnym, w: A. Skreczko – J. Zabielski (red.), Życie człowieka jako zobowiązujący dar, Rozprawy Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 7, Białystok 2011, s. 96-109.

12. Najda A. J., Cielesność w kontekście wolności w świetle przekazu biblijnego, w: A. J. Najda – A. Regulska (red.), Dusza i ciało. Szkice o ludzkiej cielesności, wychowaniu i życiu, Warszawa 2017, s. 13-33.

13. Wojciechowski M., Księga Tobiasza czyli Tobita. Opowieść o miłości rodzinnej. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.ST XII, Częstochowa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt_1 - student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu teologii, zna biblijne fundamenty teologicznej antropologii miłości;

Efekt_2 - potrafi posługiwać się szczegółowymi zasadami i normami etycznymi w celu poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów małżeńskich i rodzinnych

Efekt_3 - posiada pogłębione przekonanie o konieczności postępowania w sposób etyczny i profesjonalny; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z pracą swoją i innych, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki;

opis ECTS:

udział w wykładach: 18 godz.

lektura literatury przedmiotu: 27 godz.

przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Suma godzin: 75

[75/30(25) godz. = 3 ECTS]

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody realizacji i weryfikacji:

Efekty wiedzy:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

Weryfikacja: egzamin, przygotowanie do kolejnych zajęć oraz aktywny udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

Realizacja: metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny

Weryfikacja - egzamin, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych:

Realizacja: metody dydaktyczne – dyskusja

Weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna.

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z egzaminu;

2. obecność na zajęciach - dopuszczalne są 3 nieusprawiedliwione nieobecności; każda kolejna nieobecność skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia;

3. aktywny udział w zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Najda
Prowadzący grup: Andrzej Najda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W roku akad. 2021-2022 wykład prowadzony jest stacjonarnie i w MS Teams.

Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3tZelUuOV5QAFzoMcQVpjIXtfDrGLoHFJ97VevmZRNI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0c138c73-002d-4557-88af-0541f43723ef&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod: i6dp9ed

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Podstawy antropologii biblijnej

2. Godność i powołanie człowieka w ujęciu biblijnym

3. Miłość w ujęciu biblijnym

4. Pieśń nad Pieśniami

5. Encyklika Benedykta XVI Deus caritas est

6. Hymn o miłości (1 Kor 13)

7. Maryja Matka Pięknej Miłości

8. Przykazanie miłości

9. Małżeństwo obrazem miłości Bożej

Literatura:

1. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est

2. Franciszek, Adhortacja Apostolska Amoris Laetitia

3. Ravasi G., Czym jest człowiek? Uczucia i więzy ludzkie w Biblii, Kraków 2011.

4. Ravasi G., Pieśń nad pieśniami… jak pieczęć na twoim sercu, Kraków 2005.

5. Widła B., Słownik antropologii Nowego Testamentu, Warszawa 2003.

6. Langkammer H., Życie człowieka w świetle Biblii: antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu", Rzeszów 2004.

7. Fumagalli A., Historie miłosne w Biblii, Kraków 2003.

8. Gelin A., Pismo Święte o człowieku, Paris 1971.

9. Najda A. J., Oblicza miłości w Biblii, w: J. Kotowski – W. Nowacji (red.), Oblicza miłości. Wokół encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est” [Episteme 67(2007)], Olecko – Warszawa 2007, s. 13-28.

10. Najda A. J., Bóg jako Ojciec w świetle Ewangelii, w: A. J. Najda (red.), Małżeństwo i rodzina – od Biblii po współczesność, Warszawa 2008, s. 217-224.

11. Najda A. J., Życie w rozumieniu biblijnym, w: A. Skreczko – J. Zabielski (red.), Życie człowieka jako zobowiązujący dar, Rozprawy Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku 7, Białystok 2011, s. 96-109.

12. Najda A. J., Cielesność w kontekście wolności w świetle przekazu biblijnego, w: A. J. Najda – A. Regulska (red.), Dusza i ciało. Szkice o ludzkiej cielesności, wychowaniu i życiu, Warszawa 2017, s. 13-33.

13. Wojciechowski M., Księga Tobiasza czyli Tobita. Opowieść o miłości rodzinnej. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.ST XII, Częstochowa 2005.

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)