Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-PPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniaNRL_W06, NRL_W10, NRL_W12, NRL_U01, NRL_U02, NRL_U06, NRL_U08, NRL_U11, NRL_K01, NRL_K06

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych teoretycznych, jak i praktycznych aspektów problematyki zaburzeń więzi u dzieci oraz związanych z nimi trudności wychowawczych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Teoria przywiązania - główni teoretycy i pojęcia.

2. Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne

3. Attachment parenthood jako realizacja attachment theory w praktyce.

4. Trauma w bliskich relacjach

5. Problemy wychowawcze jako reakcja na stres.

6. Rodzicielstwo bliskości - główne filary.

7. Pomoc w problemach wychowawczych - jak kochać i wymagać?

8. Rola profesjonalistów w kształtowaniu ufnego stylu przywiązania

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bowlby, J. (2016). Przywiązanie. Wyd. PWN

Iniewicz, G. (2008). Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z perspektywy teorii przywiązania, „Psychiatria Polska”, 5.

Krzywicka L., Typ przywiązania i jego konsekwencje dla rozwoju dziecka, Dziecko z Zespołem Zaburzenia Więzi, Konferencja „Dziecko z Zespołem Zaburzenia Więzi”, Szczecin, 2008.

Literatura uzupełniająca:

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Nowiny Psychologiczne, 1, s 5-24.

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, 2, s. 51-66.

Senator, D. (2004). Więź w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka. Psychologia Rozwojowa – Rodzina jako środowisko rozwoju dzieci i rodziców, tom 9, nr 2, str. 11-16.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania.

Tryjarska, B. (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty Wiedza: student ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, zwłaszcza rozwoju więzi; ma podstawową wiedzę na temat teorii przywiązania (attachment theory) oraz teorii wychowania opartych o tę teorię (attachment parenthood)

Efekty Umiejętności: student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu teorii przywiązania w celu rozpoznawania problemów wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu sytuacji rodziny, proponować działania profilaktyczne i pomocowe;

Efekty Kompetencje: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

ECTS:

udział w zajęciach - 18

przygotowanie do zajęć i lektura tekstów - 30

konsultacje - 5

przygotowanie do zaliczenia - 25

SUMA GODZIN 78

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących teorii przywiązania, zna różne podejścia w zakresie teorii wychowania opartych o teorię przywiązania, potrafi krytycznie je przeanalizować, potrafi przeanalizować zależności dotyczące uwarunkowań bezpiecznej więzi. Potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe, wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje specyfikę teorii przywiązania, zna różne podejścia w zakresie psychologii więzi, potrafi wskazać istotne uwarunkowania bezpiecznej więzi potrafi je omówić i wskazać na ich wagę i znaczenie. Potrafi przedstawić wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać istotne uwarunkowania bezpiecznej więzi i rodzicielstwa opartego o teorię przywiązania oraz potrafi je omówić.

- na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest teoria przywiązania, nie potrafi wskazać uwarunkowań bezpiecznej więzi, nie zna teorii wychowawczych opartych o teorię przywiązania.

Ocena końcowa to ocena z testu końcowego

Metody:

Efekty wiedzy

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: aktywne uczestnictwo w zajęciach, dyskusja

Efekty umiejętności

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja

weryfikacja - prezentacja multimedialna, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych :

metody dydaktyczne – dyskusja

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grabowski
Prowadzący grup: Adam Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w zajęciach - 18

przygotowanie do zajęć i lektura tekstów - 30

konsultacje - 5

przygotowanie do zaliczenia - 25

SUMA GODZIN 78

LICZBA ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)