Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-2-PPW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc w problemach wychowawczych i zaburzeniach więzi z dziećmi
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniaNRL_W06, NRL_W10, NRL_W12, NRL_U01, NRL_U02, NRL_U06, NRL_U08, NRL_U11, NRL_K01, NRL_K06

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie podstawowych teoretycznych, jak i praktycznych aspektów problematyki zaburzeń więzi u dzieci oraz związanych z nimi trudności wychowawczych.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Teoria przywiązania - główni teoretycy i pojęcia.

2. Obraz kliniczny i kryteria diagnostyczne

3. Attachment parenthood jako realizacja attachment theory w praktyce.

4. Trauma w bliskich relacjach

5. Problemy wychowawcze jako reakcja na stres.

6. Rodzicielstwo bliskości - główne filary.

7. Pomoc w problemach wychowawczych - jak kochać i wymagać?

8. Rola profesjonalistów w kształtowaniu ufnego stylu przywiązania

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bowlby, J. (2016). Przywiązanie. Wyd. PWN

Iniewicz, G. (2008). Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z perspektywy teorii przywiązania, „Psychiatria Polska”, 5.

Krzywicka L., Typ przywiązania i jego konsekwencje dla rozwoju dziecka, Dziecko z Zespołem Zaburzenia Więzi, Konferencja „Dziecko z Zespołem Zaburzenia Więzi”, Szczecin, 2008.

Literatura uzupełniająca:

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Nowiny Psychologiczne, 1, s 5-24.

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, 2, s. 51-66.

Senator, D. (2004). Więź w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka. Psychologia Rozwojowa – Rodzina jako środowisko rozwoju dzieci i rodziców, tom 9, nr 2, str. 11-16.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania.

Tryjarska, B. (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty Wiedza: student ma podstawową wiedzę na temat psychologicznych podstaw rozwoju człowieka w cyklu życia, zwłaszcza rozwoju więzi; ma podstawową wiedzę na temat teorii przywiązania (attachment theory) oraz teorii wychowania opartych o tę teorię (attachment parenthood)

Efekty Umiejętności: student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu teorii przywiązania w celu rozpoznawania problemów wychowawczych, opiekuńczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań; potrafi, pod kierunkiem opiekuna, po rozpoznawaniu sytuacji rodziny, proponować działania profilaktyczne i pomocowe;

Efekty Kompetencje: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prorodzinne i wykazuje zdolność do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

ECTS:

udział w zajęciach - 18

przygotowanie do zajęć i lektura tekstów - 30

konsultacje - 5

przygotowanie do zaliczenia - 25

SUMA GODZIN 78

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących teorii przywiązania, zna różne podejścia w zakresie teorii wychowania opartych o teorię przywiązania, potrafi krytycznie je przeanalizować, potrafi przeanalizować zależności dotyczące uwarunkowań bezpiecznej więzi. Potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe, wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje specyfikę teorii przywiązania, zna różne podejścia w zakresie psychologii więzi, potrafi wskazać istotne uwarunkowania bezpiecznej więzi potrafi je omówić i wskazać na ich wagę i znaczenie. Potrafi przedstawić wyniki badań w tym zakresie.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać istotne uwarunkowania bezpiecznej więzi i rodzicielstwa opartego o teorię przywiązania oraz potrafi je omówić.

- na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest teoria przywiązania, nie potrafi wskazać uwarunkowań bezpiecznej więzi, nie zna teorii wychowawczych opartych o teorię przywiązania.

Ocena końcowa to ocena z testu końcowego

Metody:

Efekty wiedzy

metoda dydaktyczna – wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, indywidualna lektura literatury przedmiotu

weryfikacja: aktywne uczestnictwo w zajęciach, dyskusja

Efekty umiejętności

metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, dyskusja

weryfikacja - prezentacja multimedialna, obserwacja aktywności studentów

Efekty kompetencji społecznych :

metody dydaktyczne – dyskusja

weryfikacja – obserwacja pracy i aktywności studentów podczas zajęć, bieżąca informacja zwrotna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Czyżkowska
Prowadzący grup: Anna Czyżkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abc69ac08284a4b28a7fc02955457d6ce%40thread.tacv2/conversations?groupId=a26fb211-5df5-4189-9c58-49d90f109d9c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Posiadanie dzieci jest zarówno źródłem ogromnej radości jak i silnego stresu. Postaramy się w ramach tych zajęć ująć ogromny wachlarz problemów wychowawczych w pewne ramy kilku teorii psychologicznych opartych o zagadnienie przywiązania. Jednocześnie celem zajęć jest przedstawienie praktycznych sposobów pomocy rodzinom zgłaszającym problemy wychowawcze.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Teoria przywiązania - główni teoretycy i pojęcia.

2. Attachment parenthood jako realizacja attachment theory w praktyce.

3. Rodzicielstwo bliskości - główne filary.

4. Problemy wychowawcze jako reakcja na stres.

5. Teoria samo-regulacji - podstawowe założenia.

6. Pozytywna dyscyplina - podstawowe założenia.

7. Pozytywna dyscyplina - materiały i pomoce do pracy z rodziną.

Literatura:

Cassidy, J., Shaver, P.R. (2008). Handbook of attachment. Theory, research and clinical applications. New York, London: The Guilford Press.

Hodson, V. K., Hart, S. (2012). Szanujący rodzice. Szanujące dzieci. Jak zamienić rodzinne konflikty we współdziałanie? Wydawnictwo Mind.

Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Wyd. MiND.

Juul, J. (2011). Nie z miłości. Wyd. MiND.

Kohn, L.J. (2012). Rodzicielstwo przez zabawę. Wyd. Mamania.

Rosenberg, M.B. (2012). Wychowanie w duchu empatii. Rodzicielstwo według Porozumienia bez Przemocy. Wydawnictwo Mind.

Rosenberg, M.B. (2013). W świecie porozumienia bez przemocy. Wydawnictwo Mind.

Senator, D. (2005). Wczesnodziecięca trauma relacyjna. Nowiny Psychologiczne, 1, s 5-24.

Senator, D. (2005). Neurofizjologiczne mechanizmy wczesnodziecięcej traumy relacyjnej, 2, s. 51-66.

Senator, D. (2004). Więź emocjonalna – poszukiwanie siebie w relacji z drugą osobą. W: T. Karczmarek i G. Kmita (red.) Wczesna interwencja – miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną, str. 15-30, Warszawa: Emu. Senator, D. (2004). Więź w triadzie matka-ojciec-dziecko jako matryca rozwoju psychicznego dziecka. Psychologia Rozwojowa – Rodzina jako środowisko rozwoju dzieci i rodziców, tom 9, nr 2, str. 11-16.

Shanker, S. (2016). Self-Reg: jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Wyd. Mamania. Tryjarska, B. (2010). Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Stein, A. (2019). Dziecko z bliska. Wyd. Mamania.

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Grabowski
Prowadzący grup: Adam Grabowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w zajęciach - 18

przygotowanie do zajęć i lektura tekstów - 30

konsultacje - 5

przygotowanie do zaliczenia - 25

SUMA GODZIN 78

LICZBA ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)