Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do małżeństwa wg aksjologii Jana Pawła II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSR-NRN-N-PJP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do małżeństwa wg aksjologii Jana Pawła II
Jednostka: Wydział Studiów Nad Rodziną
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Znaczącym elementem bliższego przygotowania do małżeństwa sakramentalnego jest kurs przedmałżeński –tzw. „przygotowanie bliższe”.

Celem wykładu jest zaprezentowanie ogólnych i szczegółowych propozycji metodycznych z zakresu przygotowania bliższego, które ubogaci i ożywi pracę z narzeczonymi.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Zagadnienia wstępne. Małżeństwo darem

i zobowiązaniem. Przegląd nauczania Kościoła odnośnie formacji osobistej i formacji wiary.

2. Cele małżeństwa. Miłość, odpowiedzialność, prokreacja

3. Wybrane metody nauczania.

4. Podstawowe techniki prowadzenia dialogu.

5. Charakterystyka dojrzałej osobowości do zawarcia małżeństwa.

6. Ćwiczenia sprzyjające formacji dojrzałej osobowości.

7. Dojrzałość osobowa a dojrzałość chrześcijańska.

8. Odpowiedzialny wybór męża/żony.

9. Metody służące formacji małżeńskiej.

10. Czynniki wspierające rozwój małżeństwa i rodziny.

11. Aktualizacja miłości i więzi małżonków.

12. Komunikacja w rodzinie.

13. Wzajemne relacje członków rodziny.

14. Kształtowanie chrześcijańskiego modelu małżeństwa i rodziny.

15. Przygotowanie do małżeństwa według wartości nauczaniu Jana Pawła II.

Literatura:

Braun-Gałkowska M., Miłość aktywna. Psychiczne uwarunkowania powodzenia w małżeństwie, Warszawa 1985.

Chlewiński Z., Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991.

Fischaleck F., Uczciwa kłótnia małżeńska, Warszawa 1990.

Ryś M., Ku dojrzałej osobowości w małżeństwie, Warszawa 1997.

Wilk J., Pedagogika rodziny, Lublin 2002.

Struzik Z., Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 201

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po pozytywnym zakończeniu zajęć student potrafi:

- określić cechy osobowości narzeczonych – kandydatów do małżeństwa,

- stosować zróżnicowane metody i techniki dialogu z kandydatami do małżeństwa,

- ocenić modele przygotowania - kursu przedmałżeńskiego.

wiedza: EK_1 student definiuje, czym jest małżeństwo, narzeczeństwo, małżeństwa i narzeczeństwa; EK_2 student charakteryzuje cele i zadania tego przygotowania; EK_3 student identyfikuje różne problemy związane z formacją przygotowujących się do małżeństwa narzeczonych i małżeństw; EK_4 student wskazuje na różne formy dialogu z tymi odbiorcami.

umiejętności: EK_5 student sporządza konspekty konferencji z narzeczonymi i małżeństwami; EK_6 planuje formację dla różnych przypadków; EK_7 projektuje sposób dialogu dla osób znajdujących się w specyficznych okolicznościach życia; EK_8 inicjuje rozwój osób uczestniczących w programie przygotowań do zawarcia małżeństwa.

kompetencje: EK_9 student krytycznie ocenia materiały do pracy z narzeczonymi i małżeństwami; EK_10 pracuje w zespole nad znalezieniem najbardziej adekwatnych do sytuacji uczestników formacji dróg rozwoju; EK_11 wykazuje odpowiedzialność za dostarczenie uczestnikom odpowiedniej literatury i pomocy w trudnych sytuacjach; EK_12 ma świadomość potrzeby stałej formacji (przez całe życie) i do niej przygotowuje.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2 (ndst) wiedza, umiejętności i kompetencje studenta nie pozwalają mu uczestniczyć w dyskusji o zagadnieniach małżeństwa i rodziny.

na ocenę 3 (dst) wiedza, umiejętności i kompetencje studenta pozwalają mu na udział w dyskusji o małżeństwie i rodzinie, nadto student samodzielnie przygotowuje i prowadzi taką dyskusję.

na ocenę 4 (db) wiedza studenta pozwala posługiwać się specjalistycznym słownictwem, umiejętności pozwalają dostrzegać specyfikę problemów małżonków i rodziców, a kompetencje umożliwiają krytyczną ocenę materiałów i samodzielne tworzenie zajęć.

na ocenę 5 (bdb) wiedza, umiejętności i kompetencje studenta pozwalają nie tylko rzeczowo dyskutować o małżeństwie i rodzinie, ale dostrzegać aktualne problemy związane z życiem rodzinnym oraz wynajdować nowe formy skutecznego dotarcia do odbiorców i przeciw-działać różnym problemom.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)