Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyberprzestrzeń - szanse i zagrożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMCS
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cyberprzestrzeń - szanse i zagrożenia
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W03, DK2_U01, DK2_K05, DK2_K07, DK2_K08

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza dotycząca internetu jako ogólnoświatowego systemu połączeń między komputerami, który określany bywa również jako sieć sieci.

Skrócony opis:

Po ogólnym wprowadzeniu w historię sieci internetowej na świecie studenci poznawać będą zagadnienia związane z wyzwaniami i zagrożeniami jakie niesie internet. Wychodząc od zagadnienia społeczności internetowej podjęte będą takie zagadnienia jak tożsamość w sieci, uzależnienia i zagrożenia, emocje i uczucia w sieci, religia w sieci i religia sieciowa, fake news, netykieta.

Po ukończeniu zajęć student powinien: wykazać się wiedzą na temat różnych fenomenów/zjawisk występujących w Sieci, umieć je opisać i scharakteryzować oraz dokonać ich analizy w kategoriach komunikacyjnych i antropologicznych, nabyć kompetencje dotyczące ich oceny etycznej, a także wiedzieć, jak i gdzie szukać pomocy i rozwiązywania problemów, z którymi może się spotkać użytkownik Sieci.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone Sieci i różnym występującym w niej fenomenom rozpatrywanym w perspektywie komunikacyjnej, kulturowej i etycznej. Cyfrowy świat niesie wciąż nowe wyzwania i zagrożenia. Internet zmienił nasz styl życia na wszystkich jego płaszczyznach. Poza tym, że ułatwia komunikację na wszystkich jej poziomach i powoduje mediację różnych sfer życia, niesie także pewne konkretne zagrożenia. Z tych zagrożeń często nie zdajemy sobie sprawy lub je po prostu bagatelizujemy, a ich skutki są czasem tragiczne – od uzależnień aż po samounicestwienie.

Celem zajęć jest prezentacja i analiza fenomenów już istniejących w Sieci, ale także zagrożeń i uzależnień.

Główne zagadnienia:

1. Wprowadzenie - krótka historia Sieci

2. Internet a styl życia

3. Społeczności: cyberspołeczności, media społecznościowe, cyfrowi tubylcy i cyfrowi migranci.

4. Tożsamość w sieci

5. Sieć jako miejsce emocji (żałoba, gniew, samotność i miłość w internecie), wyrażania siebie, platforma komunikacji i rozrywki.

6. Autokreacja w Sieci (hiperobecność)

7. Religia w sieci i religia sieciowa

8. Gry sieciowe

9. Sekty w internecie

10. Cyfrowe dzieci – zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy

11. Samobójstwo w Sieci

12. Zagrożenia internetowe i uzależnienia (fake news, deep fake, addiction i dependence, chat, pornografia, voyeurism, trans dysocjacyjny przed monitorem, uzależnienia emocjonalne i inne)

13. Narzędzia i kryteria diagnostyczne nowych uzależnień i sposoby ich leczenia.

14. Prezentacja wybranych badań dotyczących Sieci i jej zagrożeń

15. Netykieta

Literatura:

M. Trusewicz-Pasikowska, Tożsamość wirtualna – droga do wyzwolenia czy zniewolenia?, [w:] A. Kampka, K. Masłowska, A. Pawłowska (red.), Co nas wyzwala, co nas zniewala? Młodzi o wolności, Warszawa 2018, s. 171–185.

M. Rowicka, E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia, Warszawa 2018.

C. Guerreschi, Nowe uzaleznienia, Kraków 2006.

K. Bąkowicz, Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa, „Studia Medioznawcze” 2019, nr 3, s. 281–289.

Fake newsy w oczach dziennikarzy, [Warszawa 2020], https://biuroprasowe.orange.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-fake-newsy-ost.pdf

D. Guzek, Mediatyzacja religii. Analiza pojęcia, [w:] E. Borkowska, A. Pogorzelska-Kliks, B. Wojewoda (red.), Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura, Gliwice 2015, s. 69–78

Raport GUS, Wyznania religijne w Polsce w latach 2015-2018, Warszawa 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są obowiązkowe i wymagają nie tylko biernego w nich uczestnictwa lecz także zaangażowania studenta w ćwiczenia i prace zespołowe, które zaplanowane są w cyklu ćwiczeń.

Oceniana będzie wiedza dotycząca zagadnień poruszanych podczas zajęć, kreatywność podczas ćwiczeń i umiejętność dyskutowania.

Zajęcia zakończone egzaminem ustnym w formie stacjonarnej lub online.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia z zagadnień związanych z cyberprzestrzenią służą zapoznaniu się z krótką historią internetu jako globalnej sieci, w której pojawiają się nowe wyzwania dla współczesnego człowieka oraz zagrożenia. Sieć może być doskonałym narzędziem wykorzystywanym do różnych celów związanych z komunikowaniem społecznym, mediami, budowaniem więzi, społeczności sieciowych ale także niesie ze sobą konkretne zagrożenia a nawet uzależnienia. Studenci poznają bliżej zagadnienia - które pozornie mogą być dla nich znane czy nawet przez nich używane - od strony naukowej i badawczej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest prezentacja i analiza fenomenów już istniejących w Sieci, ale także zagrożeń i uzależnień, które ze sobą niosą.

Główne zagadnienia:

1. Wprowadzenie - krótka historia Sieci

2. Internet a styl życia

3. Społeczności: cyberspołeczności, media społecznościowe, cyfrowi tubylcy i cyfrowi migranci.

4. Tożsamość w sieci

5. Sieć jako miejsce emocji (żałoba, gniew, samotność i miłość w internecie), wyrażania siebie, platforma komunikacji i rozrywki.

6. Autokreacja w Sieci (hiperobecność)

7. Religia w sieci i religia sieciowa

8. Gry sieciowe

9. Sekty w internecie

10. Cyfrowe dzieci – zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy

11. Samobójstwo w Sieci

12. Zagrożenia internetowe i uzależnienia (fake news, deep fake, addiction i dependence, chat, pornografia, voyeurism, trans dysocjacyjny przed monitorem, uzależnienia emocjonalne i inne)

13. Narzędzia i kryteria diagnostyczne nowych uzależnień i sposoby ich leczenia.

14. Prezentacja wybranych badań dotyczących Sieci i jej zagrożeń

15. Netykieta

Literatura:

M. Trusewicz-Pasikowska, Tożsamość wirtualna – droga do wyzwolenia czy zniewolenia?, [w:] A. Kampka, K. Masłowska, A. Pawłowska (red.), Co nas wyzwala, co nas zniewala? Młodzi o wolności, Warszawa 2018, s. 171–185.

M. Rowicka, E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia, Warszawa 2018.

C. Guerreschi, Nowe uzaleznienia, Kraków 2006.

K. Bąkowicz, Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa, „Studia Medioznawcze” 2019, nr 3, s. 281–289.

Fake newsy w oczach dziennikarzy, [Warszawa 2020], https://biuroprasowe.orange.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-fake-newsy-ost.pdf

D. Guzek, Mediatyzacja religii. Analiza pojęcia, [w:] E. Borkowska, A. Pogorzelska-Kliks, B. Wojewoda (red.), Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura, Gliwice 2015, s. 69–78

Raport GUS, Wyznania religijne w Polsce w latach 2015-2018, Warszawa 2019.

Wymagania wstępne:

W związku z pandemią mogą wystąpić trudności z planowanymi zajęciami ćwiczeniowymi w mniejszych grupach podczas zajęć czy też przygotowaniem prezentacji grupowych. Wówczas zajęcia będą miały formułę zbliżoną do wykładu uzupełnionego dyskusją, burzą mózgów i innymi technikami projekcyjnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia w formie ćwiczeń rozpoczyna dyskusja dotycząca historii Sieci od jej powstania do rozwoju w XXI wieku. Internet jest dziś narzędziem, którym posługują się użytkownicy globalnego świata. Jednak to narzędzie niesie ze sobą wyzwania i zagrożenia, które staną się przedmiotem dyskusji, prezentacji opinii i wiedzy na ten temat zarówno prowadzącego jak i uczestników zajęć.

Wychodząc od zagadnienia społeczności internetowej podjęte będą takie zagadnienia jak tożsamość w sieci, uzależnienia i zagrożenia, emocje i uczucia w sieci, religia w sieci i religia sieciowa, fake news, netykieta.

Po ukończeniu zajęć student powinien: wykazać się wiedzą na temat różnych fenomenów/zjawisk występujących w Sieci, umieć je opisać i scharakteryzować oraz dokonać ich analizy w kategoriach komunikacyjnych i antropologicznych, nabyć kompetencje dotyczące ich oceny etycznej, a także wiedzieć, jak i gdzie szukać pomocy i rozwiązywania problemów, z którymi może się spotkać użytkownik Sieci.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone Sieci i różnym występującym w niej fenomenom rozpatrywanym w perspektywie komunikacyjnej, kulturowej i etycznej. Cyfrowy świat niesie wciąż nowe wyzwania i zagrożenia. Internet zmienił nasz styl życia na wszystkich jego płaszczyznach. Poza tym, że ułatwia komunikację na wszystkich jej poziomach i powoduje mediację różnych sfer życia, niesie także pewne konkretne zagrożenia. Z tych zagrożeń często nie zdajemy sobie sprawy lub je po prostu bagatelizujemy, a ich skutki są czasem tragiczne – od uzależnień aż po samounicestwienie.

Celem zajęć jest prezentacja i analiza fenomenów już istniejących w Sieci, ale także zagrożeń i uzależnień.

Główne zagadnienia:

1. Wprowadzenie - krótka historia Sieci

2. Internet a styl życia

3. Społeczności: cyberspołeczności, media społecznościowe, cyfrowi tubylcy i cyfrowi migranci.

4. Tożsamość w sieci

5. Sieć jako miejsce emocji (żałoba, gniew, samotność i miłość w internecie), wyrażania siebie, platforma komunikacji i rozrywki.

6. Autokreacja w Sieci (hiperobecność)

7. Religia w sieci i religia sieciowa

8. Gry sieciowe

9. Sekty w internecie

10. Cyfrowe dzieci – zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy

11. Samobójstwo w Sieci

12. Zagrożenia internetowe i uzależnienia (fake news, deep fake, addiction i dependence, chat, pornografia, voyeurism, trans dysocjacyjny przed monitorem, uzależnienia emocjonalne i inne)

13. Narzędzia i kryteria diagnostyczne nowych uzależnień i sposoby ich leczenia.

14. Prezentacja wybranych badań dotyczących Sieci i jej zagrożeń

15. Netykieta

Literatura:

M. Trusewicz-Pasikowska, Tożsamość wirtualna – droga do wyzwolenia czy zniewolenia?, [w:] A. Kampka, K. Masłowska, A. Pawłowska (red.), Co nas wyzwala, co nas zniewala? Młodzi o wolności, Warszawa 2018, s. 171–185.

M. Rowicka, E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia, Warszawa 2018.

C. Guerreschi, Nowe uzaleznienia, Kraków 2006.

K. Bąkowicz, Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa, „Studia Medioznawcze” 2019, nr 3, s. 281–289.

Fake newsy w oczach dziennikarzy, [Warszawa 2020], https://biuroprasowe.orange.pl/wp-content/uploads/2020/10/Raport-fake-newsy-ost.pdf

D. Guzek, Mediatyzacja religii. Analiza pojęcia, [w:] E. Borkowska, A. Pogorzelska-Kliks, B. Wojewoda (red.), Przestrzenie komunikacji. Technika, język, kultura, Gliwice 2015, s. 69–78

Raport GUS, Wyznania religijne w Polsce w latach 2015-2018, Warszawa 2019.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Machnik
Prowadzący grup: Bartłomiej Machnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)