Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka w biznesie i PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMEB
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka w biznesie i PR
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://x8bafde
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W03

K_W13

K_U13

K_K01

K_K05

Skrócony opis:

Treści prowadzonych zajęć formułowane są według zasady głoszącej, iż profesjonalne działanie w biznesie i public relations nie istnieje bez przestrzegania kodeksu obyczajowego. Będziemy omawiać nie tylko polskie i zagraniczne normy etycznego zachowania ale także dyskutować o praktycznych działaniach przedsiębiorstw i konsultantów public relations - zarówno tych godnych naśladowania jak i przykładach nagannego zachowania. Będziemy tworzyć obraz współczesnego środowiska biznesowego jak i PR-owego po to, by studenci poznali obraz problemów z jakimi spotykają się przedstawiciele zawodów, do których młodzi słuchacze się u nas przygotowują.

Zajęcia ONLINE mają charakter tradycyjnego wykładu akademickiego z elementami konwersatorium, dyskusji panelowej oraz rozwiązywania zadań praktycznych jak również oceny konkretnych zachowań w środowisku biznesowym i public relations.

Pełny opis:

Wykład opiera się na dwóch podstawowych założeniach: (1) wysoki stopień rozwoju społecznego i gospodarczego wymaga zwrócenia coraz większej uwagi na koncepcję i rolę odpowiedzialności biznesu oraz metod komunikacji społecznej; (2) edukacja w zakresie etyki i odpowiedzialności biznesu staje się w tej sytuacji wielkim wyzwaniem i koniecznością nie tylko akademicką ale i w praktycznym przygotowaniu młodych kadr menedżerskich do czekających ich zadań. Studenci kończący te zajęcia powinni mieć świadomość, że analizowane zasady etyki i odpowiedzialności biznesu dają im solidne podstawy dobrego funkcjonowania na polu zawodowym. Treści prowadzonych zajęć formułowane są według zasady głoszącej, iż profesjonalne public relations nie istnieje bez przestrzegania kodeksu obyczajowego. Będziemy omawiać nie tylko polskie i zagraniczne normy etycznego zachowania w PR ale także dyskutować o praktycznych działaniach przedsiębiorstw i konsultantów public relations - zarówno tych godnych naśladowania jak i przykładach nagannego zachowania. Będziemy tworzyć obraz współczesnego środowiska biznesowego jak i PR-owego po to, by studenci poznali obraz problemów z jakimi spotykają się przedstawiciele zawodów, do których młodzi słuchacze się u nas przygotowują.

Zajęcia online mają charakter tradycyjnego wykładu akademickiego z elementami konwersatorium, dyskusji panelowej oraz rozwiązywania zadań praktycznych jak również oceny konkretnych zachowań w środowisku biznesowym i public relations.

Tematyka zajęć:

1. Etyki zawodowe i biznesowe

2. Odpowiedzialność biznesu i etyka w biznesie

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

4. Funkcje PR we współczesnej komunikacji

5. Źródła norm etycznych w public relations

6. Międzynarodowe standardy etyczne w public relations

7. Znaczenie interesu społecznego i służby społecznej w działaniach PR

8. Kodeksy etyczne polskich organizacji branżowych

9. Zadania i efekty prac Rady Etyki Public Relations

10. Grzechy główne polskich PR-owców

11. Tzw. „czarny PR”

12. Budowanie standardów etycznych w polskim PR

13. Determinanty społecznego wizerunku PR

14. Podstawowe wartości w kodeksie etycznym PR

15. Standardy profesjonalnego public relations

Literatura:

Hope E., Etyka w zawodzie specjalistów public relations. Warszawa 2013

Olędzki J., Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze. Warszawa 2005

Olędzki J. (red.), Media, reklama i public relations w Polsce. Praca zbiorowa, Warszawa 2005J.

Olędzki J., Czarne sztuczki – propaganda, PR (w:) Public relations – wyzwania współczesności. Rzeszów 2004

Olędzki J. (red.), Standardy profesjonalnego public relations. Warszawa 2020

Parsons P.J., Ethics in Public Relations. A Guide to Best Practice. London 2008

Seitel F.P., Public relations w praktyce. Warszawa 2003

Smith C.N.,Lenssen G., Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka. Warszawa 2009

Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa 2009

Zasoby internetowe:

www.odpowiedzialnybiznes.pl

www.communicationmonitor.eu

https://iccopr.com

www.ipra.org

www.marketingprzykawie.pl

www.polskipr.pl

www.repr.pl

www.proto.pl

www.prsa.org

www.zfpr.pl

www.nowymarketing.pl

www.newsline.pl

www.agilitypr.com/pr-news/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KOD DOSTĘPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS:

x8bafde

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK nr 1 - ma poszerzoną i specjalistyczną wiedzę o normach i regulacjach prawnych (w tym dotyczących ochrony własności intelektualnej i aktualnej kodyfikacji prawa autorskiego, prawa mediów oraz aktów prawnych regulujących dostęp do informacji publicznej), a także o zasadach i branżowych kodeksach etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów, normach oraz zasadach i przepisach dotyczących struktur społecznych, a szczególnie instytucji medialnych oraz instytucji kultury, rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania (K_W03);

EK nr 2 - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie zasad i norm etycznych (K_W13)

w zakresie umiejętności:

EK nr 3 - biegle stosuje zasady etyczne i prawne, ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej i prawa mediów oraz własności intelektualnej (K_U13);

w zakresie kompetencji:

EK nr 4 - w pracy stosuje się do poznanych i przyswojonych norm prawnych i zasad etyki ogólnej i zawodowej (K_K01)

EK nr 5 - ma głębokie i utrwalone przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K05).

Opis punktów ECTS:

- udział w zajęciach (30 godz.)

- przygotowanie do dyskusji podczas zajęć (30 godz.). Razem 60 godz. - 2 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Zajęcia online obowiązkowe. Prowadzone zgodnie z zasadami wymienionymi w:

Decyzji nr 15/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaliczania zajęć i przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz opracowywania materiałów dydaktycznych i użytkowania tych materiałów.

Metody oceniania:

Student otrzymuje punkty za udział w przeprowadzanych podczas zajęć testach kontrolnych z zakresu poruszanej na wykładach problematyki.

Jedno testowe kolokwium kontrolne w połowie semestru - obowiązkowe dla wszystkich studentów i test zaliczeniowy w końcu semestru. Z końcowego testu zaliczeniowego mogą być zwolnione osoby, które uzyskały punkty za samodzielne przygotowanie prac (uzgodnionych z wykładowcą) prezentowanych na zajęciach. W uzasadnionych przypadkach może to być także pisemne opracowanie na temat wykorzystania "Standardów profesjonalnego public relations" w praktyce krajowej branży PR.

UWAGA: Trzykrotna nieobecność wymaga ustnego zaliczenia (online) z tematyki niewysłuchanych wykładów. Brak zaliczenia nieobecności skutkuje niedopuszczeniem do końcowego testu.

Kryteria oceny finalnej:

Na ocenę końcową składa się suma punktów z trzech elementów składowych: za pierwsze (obowiązkowe dla wszystkich) kolokwium można uzyskać maksimum 35 pkt., za testy kontrolne w trakcie całego semestru można otrzymać 25 pkt. i za test finalny student może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Oceny końcowe:

Bdb = 91 - 100 pkt.

Db plus = 86-90 pkt.

Db = 76-85 pkt.

Dst plus = 71-75 pkt.

Dst = 66 – 70 pkt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)