Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Reklama i marketing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMRM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Reklama i marketing
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://10pjsi6
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W10

K_W16

K_U09

K_U15

K_K04

Skrócony opis:

Wykład ma na celu przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy o podstawach marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem reklamy jako jednej z form komunikowania wartości klientowi.

Pełny opis:

1. Definicja marketingu, modele marketingu

2. Strategia firmy i strategia marketingowa

3. Analiza otoczenia marketingowego

4. Zrozumienie zachowań klienta, metody badań marketingowych

5. Strategia marketingowa: tworzenie wartości dla klienta

6. Produkty i marki: budowanie wartości dla klienta, opracowywanie nowych produktów i zarządzanie cyklem życia produktu

7. Strategia cenowa, kanały marketingowe, handel detaliczny i hurtowy, sprzedaż osobista i pośrednia

8. Marketing bezpośredni i e-marketing: budowanie relacji z klientem, marketing globalny i marketing zrównoważony

9. Komunikowanie wartości klientowi: reklama i PR

10. Rodzaje reklam i cele reklamy

11. Ekonomia komunikacji reklamowej

12. Bezpośredni i pośredni nadawcy reklamy

13. Planowanie mediów, badania audytoriów mediowych

14. Rodzaje komunikatu reklamowego, personalizacja odbioru reklamy

15. Aspekty prawne i etyczne reklamy

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Michalski E., Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa 2004

2. Albin K., Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Warszawa-Wrocław 2002

3. Benedikt A., Reklama jako proces komunikacji, Wrocław 2004

4. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003

Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2001

5. Kall J., Reklama, Warszawa 1999

6. Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2003

7. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I., Marketing 3.0, Warszawa 2010

8. Dziekoński M., Kozielski R., Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Szczęsna E., Poetyka reklamy, Warszawa 2003

2. Mruk H., Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Warszawa 2012

3. Edwards H., Day D., Kreowanie marek z pasją, Kraków 2006

4. Bralczyk J., Język na sprzedaż, Warszawa 1996

5. de Chernatony J., Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańsk 2003

6. Jones J. P., Jak działa reklama? Gdańsk 2004

7. Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Kraków 2006

8. Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Warszawa 2004

9. Smid W., Zarządzanie reklamą, CeDeWu, Warszawa 2016

10. Smid W., Język reklamy, CeDeWu, Warszawa 2016

Efekty kształcenia i opis ECTS:

KOD DOSTĘPU DO PRZEDMIOTU NA MS TEAMS: 10pjsi6

K_W1: posiada wiedzę o historii i modelach marketingu

K_W2: posiada usystematyzowaną interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą reklamy

K_W3: charakteryzuje etapy i zasady tworzenia kampanii reklamowej

K_U1: odróżnia i charakteryzuje komunikację reklamową w systemie komunikowania społecznego

K_U2: uzasadnia ekonomiczne i społeczne funkcje reklamy

K_U3: analizuje prawne i etyczne aspekty komunikacji reklamowej

K_K1: krytycznie ocenia rolę reklamy w różnych podsystemach społecznych

K_K2: uświadamia sobie rolę reklamy w kształtowaniu zachowań konsumenckich

K_K3: potrafi zastosować zasady tworzenia komunikatów reklamowych w życiu codziennym

Nakład pracy studenta

30 godz. - aktywne uczestnictwo w zajęciach

5 godz. - konsultacje z prowadzącym zajęcia

25 godz. - samodzielna lektura, przygotowanie do stworzenia pracy

60 godz. - razem

2 - ECTS

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

EK nr 1 - posiada wiedzę o historii i modelach marketingu

EK nr 2 - posiada usystematyzowaną interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą reklamy

EK nr 3 - charakteryzuje etapy i zasady tworzenia kampanii reklamowej

UMIEJĘTNOŚCI

EK nr 4 - odróżnia i charakteryzuje komunikację reklamową w systemie komunikowania społecznego

EK nr 5 - uzasadnia ekonomiczne i społeczne funkcje reklamy

EK nr 6 - analizuje prawne i etyczne aspekty komunikacji reklamowej

KOMPETENCJE

EK nr 7 - krytycznie ocenia rolę reklamy w różnych podsystemach społecznych

EK nr 8 - uświadamia sobie rolę reklamy w kształtowaniu zachowań konsumenckich

EK nr 9 - potrafi zastosować zasady tworzenia komunikatów reklamowych w życiu codziennym

EK nr 1 określony jako "posiada wiedzę o historii i modelach marketingu", realizowany przez wykład konwersatoryjny, weryfikowany przygotowanie projektu końcowego.

EK nr 2 określony jako "usystematyzowaną interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą reklamy ", realizowany przez wykład konwersatoryjny, przygotowanie projektu końcowego.

EK nr 3 określony jako "charakteryzuje etapy i zasady tworzenia kampanii reklamowej ", weryfikowany przez przygotowanie projektu końcowego.

EK nr 4 określony jako "odróżnia i charakteryzuje komunikację reklamową w systemie komunikowania społecznego", weryfikowany przez przygotowanie projektu końcowego.

EK nr 5 określony jako "uzasadnia ekonomiczne i społeczne funkcje reklamy", weryfikowany przez przygotowanie projektu końcowego.

EK nr 6 określany jako "analizuje prawne i etyczne aspekty komunikacji reklamowej", realizowany metodami problemowymi (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna), weryfikowany przez przygotowanie projektu końcowego.

EK nr 7 określany jako "krytycznie ocenia rolę reklamy w różnych podsystemach społecznych", realizowany metodami problemowymi (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna), weryfikowany przez przygotowanie projektu końcowego.

EK nr 8 określany jako "uświadamia sobie rolę reklamy w kształtowaniu zachowań konsumenckich" weryfikowany przez przygotowanie projektu końcowego.

EK nr 9 określany jako "potrafi zastosować zasady tworzenia komunikatów reklamowych w życiu codziennym", realizowany metodami problemowymi (dyskusja dydaktyczna) i praktycznymi (ćwiczenia w grupach) weryfikowany przez przygotowanie projektu końcowego.

EK nr 1: posiada wiedzę o historii i modelach marketingu

Na ocenę 2: nie zna historii i modeli marketingu

Na ocenę 3: posiada podstawową wiedzę o historii i modelach marketingu

Na ocenę 4: posiada ugruntowaną wiedzę o historii i modelach marketingu

Na ocenę 5: posiada podstawową wiedzę o historii i modelach marketingu w kontekście uwarunkowań społecznych, politycznych, technologicznych itp.

EK nr 2: posiada usystematyzowaną interdyscyplinarną wiedzę o reklamie

Na ocenę 2: nie zna dyscyplin naukowych zajmujących się reklamą

Na ocenę 3: potrafi wymienić i scharakteryzować nauki zajmujące się reklamą

Na ocenę 4: posiada systematyczną wiedzę o różnych dyscyplinach naukowych nt. komunikacji reklamowej

Na ocenę 5: posiada usystematyzowaną wiedzę pochodzącą z różnych dyscyplin nt. reklamy

EK nr 3: charakteryzuje etapy i zasady tworzenia kampanii reklamowej

Na ocenę 2: nie zna etapów i zasad tworzenia kampanii reklamowej

Na ocenę 3: wymienia etapy i zasady tworzenia kampanii reklamowej

Na ocenę 4: charakteryzuje etapy i zasady tworzenia kampanii reklamowej

Na ocenę 5: posiada pogłębioną teoretyczną i praktyczna wiedzę o tworzeniu kampanii reklamowej

EK nr 4: odróżnia i charakteryzuje komunikację reklamową w systemie komunikowania społecznego

Na ocenę 2: nie widzi różnic pomiędzy komunikacją reklamową a innymi formami komunikacji społecznej

Na ocenę 3: charakteryzuje cechy komunikacji reklamowej w systemie komunikowania społecznego

Na ocenę 4: krytycznie rozpoznaje intencje przekazu reklamowego

Na ocenę 5: charakteryzuje pozytywne i negatywne wpływy komunikacji reklamowej w systemie komunikowania społecznego

EK nr 5: uzasadnia ekonomiczne i społeczne funkcje reklamy

Na ocenę 2: nie dostrzega ekonomiczne i społeczne funkcje reklamy

Na ocenę 3: dostrzega w ogólnych zarysach ekonomiczne i społeczne funkcje reklamy

Na ocenę 4: potrafi analitycznie zaprezentować i ocenię ekonomiczne i społeczne funkcje reklamy

Na ocenę 5: krytycznie i wnikliwie ocenia ekonomiczne i społeczne funkcje reklamy

EK nr 6: analizuje prawne i etyczne aspekty komunikacji reklamowej

Na ocenę 2: nie zna i nie odróżnia prawnych i etycznych aspektów komunikacji reklamowej

Na ocenę 3: wymienia niektóre normy prawne i etyczne dotyczące reklamy

Na ocenę 4: analizuje prawne i etyczne aspekty komunikacji reklamowej

Na ocenę 5: analizuje i uzasadnia prawne i etyczne aspekty komunikacji reklamowej

EK nr 7: krytycznie ocenia rolę reklamy w różnych podsystemach społecznych

Na ocenę 2: nie umie ocenić społecznej roli reklamy

Na ocenę 3: dostrzega wpływ i zależność reklamy od innych podsystemów społecznych

Na ocenę 4: krytycznie ocenia rolę reklamy w różnych podsystemach społecznych

Na ocenę 5: umie dostrzec pozytywne i negatywny wpływy reklamy w różnych podsystemach społecznych

EK nr 8: uświadamia sobie rolę reklamy w kształtowaniu zachowań konsumenckich

Na ocenę 2: nie uświadamia siebie roli reklamy w kształtowaniu zachowań konsumenckich

Na ocenę 3: powierzchownie i jednostronnie uświadamia siebie roli reklamy w kształtowaniu zachowań konsumenckich

Na ocenę 4: uświadamia sobie rolę reklamy w kształtowaniu zachowań konsumenckich

Na ocenę 5: dostrzega mechanizmy oddziaływania reklamy na siebie i innych

EK nr 9: potrafi zastosować zasady tworzenia komunikatów reklamowych w życiu codziennym

Na ocenę 2: nie potrafi zastosować zasad tworzenia komunikatów reklamowych w życiu codziennym

Na ocenę 3: umie stworzyć proste komunikaty reklamowe w codziennym życiu

Na ocenę 4: potrafi przygotować przekaz reklamowy dostosowany do grupy docelowej

Na ocenę 5: w kompetentny sposób potrafi stworzyć przekaz reklamowy w określonej sytuacji komunikacyjnej

Obecność studentów obowiązkowa (student może mieć dwie nieobecności nieusprawiedliwione w zajęciach w jednym semestrze).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)