Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interpretacje materiałów wizualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-DMSM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interpretacje materiałów wizualnych
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://vnkz8uh
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DK2_W02, DK2_W04, DK2_W13, DK2_U17

Wymagania wstępne:

KOD DO ZESPOŁU - b9zxtiy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie seminarzysty do napisania pracy magisterskiej i jej obrony. Jego realizacji służą zajęcia związane zarówno z kwestiami metodologicznymi (wybór tematu pracy, sporządzenie bibliografii, przyjęcie hipotez, wybór próby badawczej i narzędzi badawczych) i techniką pisania pracy (tu także zasady pisowni słownictwa religijnego, elementy prawa autorskiego i zasad dobrych obyczajów w nauce), jak i merytorycznymi (komunikacja wizualna jako forma przekazu informacji, procesy komunikacji wizualnej z perspektywy nadawców i odbiorców, metody i techniki analizy przekazów wizualnych, obraz jako nośnik wartości, idei i emocji, funkcje komunikacyjne kodu wizualnego w reklamie, obraz a słowo w reklamie religijnej, komunikacja wizualna w kampaniach społecznych).

Pełny opis:

Seminarium dedykowane jest w sposób szczególny tym studentom, którzy w swojej pracy magisterskiej, w części badawczej, pragną zając się analizą materiałów wizualnych. Ale także tym wszystkim, którzy pragną zapoznać się szczegółowo z metodologią badań stosowanych w naukach o komunikowaniu społecznym i mediach.

Podczas zajęć seminaryjnych przewidziane są takie formy pracy ze studentem jak: prezentacje, poznawanie metod badawczych zajmujących się analizą i interpretacją materiałów wizualnych, dyskusje nad metodologią i fragmentami prac, konsultacje indywidualne.

Uczestnicy seminarium zostaną zapoznani z takimi metodami jak: analiza obrazów przy zastosowaniu interpretacji kompozycyjnej, analiza treści, semiologia, analiza dyskursu medialnego, analiza tekstu medialnego.

Literatura:

Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.

Kusion M., Komu przysługują prawa autorskie do pracy dyplomowej?, https://lookreatywni.pl/baza-wiedzy/prawo-autorskie-do-pracy-dyplomowej/

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.

Przybylska R., Przyczyna W., Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2018.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań na wizualnością, Warszawa 2010.

Stępniak K., Fenomen reklamy religijnej, Warszawa–Pułtusk 2017.

Wimmer R.D., Dominick J.R., Mass media. Metody badań, Kraków 2008.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik, Warszawa 2018.

Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Etapy pracy studenta podczas całego cyklu zajęć:

1. Ustalenie tematu pracy, przegląd literatury i przygotowanie bibliografii.

2. Napisanie pierwszego rozdziału pracy, wybór metod i narzędzi badawczych, dobór materiału badawczego.

3. Analiza materiału badawczego i napisanie drugiego rozdziału pracy.

4. Napisanie trzeciego rozdziału pracy, wstępu i zakończenia; przygotowanie się do obrony.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium odbywa się według sylabusa ogólnego, niezależnie od cyklu w danym roku.

Literatura:

Literatura podana jest w sylabusie ogólnym do przedmiotu niezależnie od cyklu

Wymagania wstępne:

Kod do zespołu - b9zxtiy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia są kontynuacją pracy z seminarzystami. Seminarium odbywa się zgodnie z sylabusem ogólnym niezależnie od cyklu zająć.

Pełny opis:

Zawarty w sylabusie niezależnie od cyklu zajęć.

Literatura:

Przedstawiona została w sylabusie ogólnym do zajęć seminaryjnych.

Wymagania wstępne:

Poza zajęciami stacjonarnymi seminarzyści mają możliwość korzystania z konsultacji na platformie MS Teams - Zespół "Seminarium - Interpretacja materiałów wizualnych". Wszyscy seminarzyści są już członkami tego zespołu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie seminarzysty do napisania pracy magisterskiej i jej obrony. Jego realizacji służą zajęcia związane zarówno z kwestiami metodologicznymi (wybór tematu pracy, sporządzenie bibliografii, przyjęcie hipotez, wybór próby badawczej i narzędzi badawczych) i techniką pisania pracy (tu także zasady pisowni słownictwa religijnego, elementy prawa autorskiego i zasad dobrych obyczajów w nauce), jak i merytorycznymi (komunikacja wizualna jako forma przekazu informacji, procesy komunikacji wizualnej z perspektywy nadawców i odbiorców, metody i techniki analizy przekazów wizualnych).

Pełny opis:

Seminarium magisterskie jest forma szczególnej pracy ze strony studenta pod kierownictwem promotora, który tak kieruje projektem badawczym studenta, by ten wykazał się zarówno wiedzą teoretyczną konieczną do realizacji zadania jak i metodami i technikami badawczymi. Istotą seminarium zogniskowanego na interpretacji materiałów wizualnych jest zapoznanie seminarzystów z metodami stosowanymi w badaniach obrazu, reklamy, fotografii itp. oraz wybranie takiej metody, która okaże się przydatną w badaniu własnym studenta, Wybór tematu pracy powinien być ściśle związany z charakterem seminarium.

Literatura:

Burke P., Naoczność. Materiały wizualne jako świadectwa historyczne, Kraków 2012.

Kusion M., Komu przysługują prawa autorskie do pracy dyplomowej?, https://lookreatywni.pl/baza-wiedzy/prawo-autorskie-do-pracy-dyplomowej/

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.

Przybylska R., Przyczyna W., Pisownia słownictwa religijnego, Tarnów 2018.

Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań na wizualnością, Warszawa 2010.

Stępniak K., Fenomen reklamy religijnej, Warszawa–Pułtusk 2017.

Wimmer R.D., Dominick J.R., Mass media. Metody badań, Kraków 2008.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik, Warszawa 2018.

Zieliński J., Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2012.

Wymagania wstępne:

Student powinien zapoznać się z sylabusem zawierającym informacje ogólne niezależne od zajęć prowadzonych w cyklu 2022/23. Zawierają one metody i kryteria oceniania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Stępniak
Prowadzący grup: Krzysztof Stępniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)