Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka wystąpień publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-SW
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Sztuka wystąpień publicznych
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W16

DL_U04

DL_U12

DL_U15

DL_K06

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych teorii komunikowania.

Skrócony opis:

Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem kompetencji komunikacyjnej i językowej w obszarze wystąpień publicznych. Obejmują one podstawowe zagadnienia z zakresu retoryki, technik wypowiedzi charakterystycznych dla sytuacji komunikacyjnych w formie jeden na wielu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności budowania wizerunku publicznego w zawodzie dziennikarza z wykorzystaniem kultury żywego słowa. Słuchacze zapoznają się z zasadami przygotowywania i wygłaszania tradycyjnych i sytuacyjnych mów publicznych w różnych zawodowych wyzwaniach. Posiądą umiejętności praktyczne w tym zakresie, dzięki czemu samodzielnie w przyszłości będą się doskonalić.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arystoteles, Retoryka-Poetyka, Warszawa 1988.

Korolko M., Sztuka Retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Lichański J.Z. (red.), Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, Warszawa 2003.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

Marcyński K., Klasyczna retoryka na współczesne czasy. Wybrane elementy kanonu retorycznego, w: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, red. Przybysz M., Kloch J., Katowice 2012, s. 127-160.

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

Hogan K., Psychologia perswazji, Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 (DL_W16) – student definiuje, wymienia, zna i rozumie współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych.

EK 2 (DL_U04) – student omawia i diagnozuje historię mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk.

EK 3 (DL_U12) – student posługuje się językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2.

EK 4 (DL_U15) – student prezentuje własne poglądy i pomysły, a także przekonuje do nich rozmówców.

EK 5 (DL_K06) – student przestrzega zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

- aktywne uczestnictwo studenta

w zajęciach,

- obecność (90%) – dopuszczalne są trzy (3) nieobecności w semestrze,

- oddanie projektów i ich zaprezentowanie.

O ocenie dobrej lub bardzo dobrej z przedmiotu decyduje suma uzyskanych punktów z wyżej opisanych projektów i ćwiczeń oraz obecności na zajęciach (według wyżej przedstawionych warunków).

Dla efektów DL_W16, DL_U04, DL_U12, DL_U15, DL_K06:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie wszystkie najważniejsze współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje wszystkie kluczowe motywy i wydarzenia z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się biegle językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2,

- student prezentuje biegle, kompetentnie, skutecznie własne poglądy i pomysły, a także przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega wszystkie zasady etyki zawodowej i normy współżycia społecznego.

Na ocenę dobrą:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie większość najważniejszych współczesnych procesów kulturowych związanych z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje większość kluczowych motywów i wydarzeń z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się biegle językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2,

- student prezentuje większość własnych poglądów i pomysłów, a także przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega większość zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.

Na ocenę dostateczną:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie niektóre najważniejsze współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje niektóre kluczowe motywy i wydarzenia z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 na poziomie podstawowym,

- student prezentuje niektóre własne poglądy i pomysły, a także niekiedy przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega niektóre zasady etyki zawodowej i normy współżycia społecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Marcyński
Prowadzący grup: Krzysztof Marcyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem kompetencji komunikacyjnej i językowej w obszarze wystąpień publicznych. Obejmują one podstawowe zagadnienia z zakresu retoryki, technik wypowiedzi charakterystycznych dla sytuacji komunikacyjnych w formie jeden na wielu.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w tematykę zajęć, zasady i ustalenie kontraktu zajęć – 2.10.2020

2. Zadanie nr 1: Wystąpienie publiczne o sobie (1 min. na jedną osobę): 9.10.2020

3. Zadanie nr 1: Wystąpienie publiczne o sobie (1 min. na jedną osobę) – cd. zajęć: 16.10.2020

4. Klasyczny plan mowy publicznej i jego adaptacja– 23.10.2020

5. Cechy dobrego mówcy. Słowo, głos, gest: 30.10.2020

6. Zadanie nr 2: Prezentacja projektu „mój ulubiony mówca” lub „arcyciekawy fragment publicznej mowy: 6.11.2020

7. Zadanie nr 2: Prezentacja projektu „mój ulubiony mówca” lub „arcyciekawy fragment publicznej mo : 13.11.2020

8. Zadanie nr 3: Prezentacja projektu „arcyciekawe sformułowania”: 20.11.2020

9. Radzenie sobie ze stresem: 27.11.2020

10. Zadanie nr 4: Spontaniczne wystąpienie publiczne na wylosowany na zajęciach temat : 4.12.2020

11. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 18.12.2020

12. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 8.01.2021

13. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 15.01. 2021

14. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 22.01.2021

15. Podsumowanie, zaliczenia: 29.01.2021

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arystoteles, Retoryka-Poetyka, Warszawa 1988.

Korolko M.,Sztuka Retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Lichański J.Z. (red.), Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, Warszawa 2003.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

Marcyński K., Klasyczna retoryka na współczesne czasy. Wybrane elementy kanonu retorycznego, w: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, red. Przybysz M., Kloch J., Katowice 2012, s. 127-160. 11.

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

Hogan K., Psychologia perswazji, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Marcyński
Prowadzący grup: Krzysztof Marcyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem kompetencji komunikacyjnej i językowej w obszarze wystąpień publicznych. Obejmują one podstawowe zagadnienia z zakresu retoryki, technik wypowiedzi charakterystycznych dla sytuacji komunikacyjnych w formie jeden na wielu.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w zajęcia, zasady i ustalenie kontraktu zajęć – 6.10.2021

2. Zadanie nr 1: Wystąpienie publiczne o sobie (1 min. na jedną osobę): 13.10.2021

3. Wystąpienie publiczne o sobie (1 min. na jedną osobę) – cd. zajęć: 20.10.2021

4. Klasyczny plan mowy publicznej – 27.10.2021

5. Zadanie nr 2: Spontaniczne wystąpienie publiczne na wylosowany na zajęciach temat (1 min na jedną osobę): 03.11.2021

6. Zadanie nr 3: Prezentacja projektu „mój ulubiony mówca” lub „arcyciekawy fragment publicznej mowy: 10.11.2021

7. Cechy dobrego mówcy – 17.11.2021

8. Zadanie nr 4: Prezentacja projektu „arcyciekawe sformułowania”: 24.11.2021

9. Radzenie sobie ze stresem: 01.12.2021

10. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 8.12.2021

11. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 15.12.2021

12. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 5.01.2022

13. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 12.01. 2022

14. Zadanie nr 5: Prezentacja swojej mowy publicznej i jej ewaluacja (5 min. na jedną osobę): 19.01.2022

15. Podsumowanie, zaliczenia: 26.01.2022

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arystoteles, Retoryka-Poetyka, Warszawa 1988.

Korolko M., Sztuka Retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Lichański J.Z. (red.), Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, Warszawa 2003.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

Marcyński K., Klasyczna retoryka na współczesne czasy. Wybrane elementy kanonu retorycznego, w: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, red. Przybysz M., Kloch J., Katowice 2012, s. 127-160.

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

Hogan K., Psychologia perswazji, Warszawa 2001.

Wymagania wstępne:

Kod do zajęć: v0fovnj

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Marcyński
Prowadzący grup: Krzysztof Marcyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do projektów: 15 godz.

Samodzielna analiza materiałów prezentacyjnych z zajęć: 10 godz.

Konsultacje: 5 godz.

SUMA GODZIN: 60 = 2 ECTS.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem kompetencji komunikacyjnej i językowej w obszarze wystąpień publicznych. Obejmują one podstawowe zagadnienia z zakresu retoryki, technik wypowiedzi charakterystycznych dla sytuacji komunikacyjnych w formie jeden na wielu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności budowania wizerunku publicznego w zawodzie dziennikarza z wykorzystaniem kultury żywego słowa. Słuchacze zapoznają się z zasadami przygotowywania i wygłaszania tradycyjnych i sytuacyjnych mów publicznych w różnych zawodowych wyzwaniach. Posiądą umiejętności praktyczne w tym zakresie, dzięki czemu samodzielnie w przyszłości będą się doskonalić.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arystoteles, Retoryka-Poetyka, Warszawa 1988.

Korolko M., Sztuka Retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Lichański J.Z. (red.), Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, Warszawa 2003.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

Marcyński K., Klasyczna retoryka na współczesne czasy. Wybrane elementy kanonu retorycznego, w: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, red. Przybysz M., Kloch J., Katowice 2012, s. 127-160.

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

Hogan K., Psychologia perswazji, Warszawa 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Marcyński
Prowadzący grup: Krzysztof Marcyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Na ocenę końcową składa się:


- aktywne uczestnictwo studenta

w zajęciach,

- obecność (90%) – dopuszczalne są trzy (3) nieobecności w semestrze,

- oddanie projektów i ich zaprezentowanie.


O ocenie dobrej lub bardzo dobrej z przedmiotu decyduje suma uzyskanych punktów z wyżej opisanych projektów i ćwiczeń oraz obecności na zajęciach (według wyżej przedstawionych warunków).


Dla efektów DL_W16, DL_U04, DL_U12, DL_U15, DL_K06:

Na ocenę bardzo dobrą:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie wszystkie najważniejsze współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje wszystkie kluczowe motywy i wydarzenia z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się biegle językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2,

- student prezentuje biegle, kompetentnie, skutecznie własne poglądy i pomysły, a także przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega wszystkie zasady etyki zawodowej i normy współżycia społecznego.


Na ocenę dobrą:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie większość najważniejszych współczesnych procesów kulturowych związanych z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje większość kluczowych motywów i wydarzeń z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się biegle językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2,

- student prezentuje większość własnych poglądów i pomysłów, a także przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega większość zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.


Na ocenę dostateczną:

- student definiuje, wymienia, zna i rozumie niektóre najważniejsze współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych,

- student omawia i diagnozuje niektóre kluczowe motywy i wydarzenia z historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk,

- student posługuje się językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2 na poziomie podstawowym,

- student prezentuje niektóre własne poglądy i pomysły, a także niekiedy przekonuje do nich rozmówców,

- student przestrzega niektóre zasady etyki zawodowej i normy współżycia społecznego.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia skierowane są do osób zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem kompetencji komunikacyjnej i językowej w obszarze wystąpień publicznych. Obejmują one podstawowe zagadnienia z zakresu retoryki, technik wypowiedzi charakterystycznych dla sytuacji komunikacyjnych w formie jeden na wielu.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów umiejętności budowania wizerunku publicznego w zawodzie dziennikarza z wykorzystaniem kultury żywego słowa. Słuchacze zapoznają się z zasadami przygotowywania i wygłaszania tradycyjnych i sytuacyjnych mów publicznych w różnych zawodowych wyzwaniach. Posiądą umiejętności praktyczne w tym zakresie, dzięki czemu samodzielnie w przyszłości będą się doskonalić.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Arystoteles, Retoryka-Poetyka, Warszawa 1988.

Korolko M., Sztuka Retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Lichański J.Z. (red.), Uwieść słowem czyli retoryka stosowana, Warszawa 2003.

Marcyński K., Kompetencja komunikacyjna. Studium medioznawcze, Warszawa 2017.

Marcyński K., Klasyczna retoryka na współczesne czasy. Wybrane elementy kanonu retorycznego, w: Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, red. Przybysz M., Kloch J., Katowice 2012, s. 127-160.

Lewandowska-Tarasiuk E., Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca:

Rusinek M., Załazińska A., Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków 2005.

Hogan K., Psychologia perswazji, Warszawa 2001.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)