Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane współczesne problemy w mediach - ćwiczenia do wykładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-WPSC
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane współczesne problemy w mediach - ćwiczenia do wykładu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W01, DL_W03, DL_U05

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

UWAGA - OSOBNY SYLABUS DLA R. 2022/23 - zobacz:

-----> "informacje o prowadzeniu przedmiotu w cyklu 2022/23_L (12/14)"

-----> Zajęcia: Ćwiczenia (25/25)

-----> Informacje wspólne dla wszystkich grup (14/14)

Na ćwiczeniach wiedza z wykładu „Problemy społeczne w mediach” jest ugruntowywana i pogłębiana poprzez przygotowanie przez studentów prezentacje na temat wybranych problemów społecznych, dyskusje i warsztaty. na temat problemów społecznych oraz ich prezentacji w mediach.

Pełny opis:

UWAGA - OSOBNY SYLABUS DLA R. 2022/23 - dokładniejsze informacje w "skrócony opis"

Na ćwiczeniach wiedza z wykładu „Problemy społeczne w mediach” jest ugruntowywana i pogłębiana poprzez przygotowanie przez studentów prezentacje na temat wybranych problemów społecznych. W czasie dyskusji i warsztatów ćwiczona jest umiejętność posługiwania się terminologią naukową dotyczącą problemów społecznych oraz ich prezentacji w mediach. Podczas pracy w grupach analizowane są przekazy medialne na temat problemów społecznych i dyskutowana jest kwestia ich zgodności z wiedzą naukową na ten temat oraz analizowane są cechy i mechanizmy medialnej reprezentacji rzeczywistości społecznej (próba własnych badań medioznawczych).

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

W. Adamczyk, Patologie instytucji samorządowych jako przedmiot publikacji śledczych i interwencyjnych w niezależnych mediach lokalnych, w: Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego. T. 2, Aspekty polityczne, społeczne i technologiczne, 2018 s. 30-46.

A. Duda, Medialne reprezentacje biedy, „Roczniki Kulturoznawcze” nr 4, 2019.

M. Kochan, Medialne obrazy przemocy, „Poradnik Jezykowy”, 2020

M. Lisowska-Magdziarz, Reprezentacje biedy i wykluczenia społecznego w tabloidach i mediach głównego nurtu, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 1, 2013, ss. 33–54.

J. Maćkiewicz, Ramy interpretacyjne jako narzędzie

badań medioznawczych, "Studia Medioznawcze" nr 3, 2020.

K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka, S. Jędrzejewski (red.), Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, Warszawa 2012.

M. Szafrańska, Penalny populizm a media, Kraków 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

UWAGA - OSOBNY SYLABUS DLA R. 2022/23 - dokładniejsze informacje w "skrócony opis"

1. Ma wiedzę z zakresu socjologii na temat problemów społecznych

2. Posiada socjologiczną wiedzę na temat grup i organizacji społecznych (zwłaszcza rodziny) oraz instytucji społecznych; rozumie zjawiska nierówności społecznych. Posiada wiedzę o patologiach życia społecznego związanych z tymi obszarami życia społecznego

3. Dostrzega relacje między mediami a zjawiskami i procesami społecznymi

Metody i kryteria oceniania:

UWAGA - OSOBNY SYLABUS DLA R. 2022/23 -- dokładniejsze informacje w "skrócony opis"

1. Ma wiedzę z zakresu socjologii na temat problemów społecznych

- student prezentuje na forum grupy wybrany problem społeczny, uwzględniając w różnym stopniu wszystkie lub niektóre z poniższych aspektów:

a) rozmiar i charakter zjawiska w Polsce - współcześnie i na przestrzeni lat

b) rozmiar i charakter zjawiska w porównaniu z innymi krajami

c) cechy zjawiska jako problemu społecznego

d) społeczne przyczyny i skutki zjawiska

e) literatura przedmiotu

ocena bdb – wyczerpujące omówienie tematu z uwzględnieniem wszystkich aspektów

ocena db - omówienie tematu we właściwy sposób, z uwzględnieniem większości aspektów

ocena dst – niepełne/niewystarczające wyczerpujące omówienie tematu, brak uwzględnienia wszystkich aspektów

ocena ndst – brak spełnienia warunków zaliczenia na ocenę dst

2. Posiada socjologiczną wiedzę na temat grup i organizacji społecznych (zwłaszcza rodziny) oraz instytucji społecznych; rozumie zjawiska nierówności społecznych. Posiada wiedzę o patologiach życia społecznego związanych z tymi obszarami życia społecznego (w stopniu: bdb db, dst, ndst) - wykazuje tę wiedzę w czasie dyskusji i ćwiczeń oraz w przygotowywaniu prezentacji (patrz punkt 2, zwłaszcza podpunkty c-e)

3. Dostrzega relacje między mediami a zjawiskami i procesami społecznymi

- student uzyskał bardzo dobre/dobre/dostateczne/niedostateczne wyniki w pracy grupowej (analizowanie przekazów medialnych na temat problemów społecznych, badanie i dyskutowanie ich zgodności z wiedzą naukową na ich temat, analizowanie cech i mechanizmów medialnej reprezentacji rzeczywistości społecznej)

Na ocenę składają się:

1. Obecność na zajęciach - 30%

Dopuszczalne są 3 (nieusprawiedliwione) nieobecności - większa ich liczba oznacza brak zaliczenia przedmiotu (ponadlimitowe nieobecności należy zaliczyć na dyżurze w ciągu 2 tyg. od absencji)

2. Aktywność podczas ćwiczeń, prac grupowych - 30%

3. Wygłoszenie prezentacji - 40 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Jaszewska
Prowadzący grup: Dagmara Jaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Machnik
Prowadzący grup: Bartłomiej Machnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)