Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Comparative Film Communication Research (Badania porównawcze komunikacji filmowej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-U2-CF
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Comparative Film Communication Research (Badania porównawcze komunikacji filmowej)
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Grupa przedmiotów fakultatywnych POWER
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o sztuce

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Ocena pre-testu

Skrócony opis:

Badania porównawcze komunikacji filmowej –

Comparative Film Communication Research

Film polski i węgierski na tle kinematografii innych krajów europejskich. Zajęcia: wykłady, pokazy i analizy filmów.

Współczesny film węgierski na tle kinematografii innych krajów europejskich. Wybrane zgadanienia.

Film polski i węgierski w ujęciu porównawczym / Polish and Hungarian Cinema in comparative approach

Pełny opis:

Badania porównawcze komunikacji filmowej –

Comparative Film Communication Research

Sylabus na na cały semestr

- Omawianie pre-testu

+ Film do oglądania + Napisać esej

- Analiza filmu Pálfi György: Hukkle (2002)

- Wykład „Film węgierski na tle kinematografii krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 1989”

- Wykład „Film węgierski na tle kinematografii krajów Europy Środkowo-Wschodniej po 1989” (ciąg dalszy)

- Wykład „Porównania – film polski i węgierski po 1989”

+ Film do ogłądania + Napisać esej

Analiza filmu Oláh Judit: Powrót do Epipo (Visszatérés Epipóba, 2020)

Wykład „Kino Europy Środkowo-Wschodniej wobec literatury”

+ Film do ogłądania + Napisać esej

Analiza filmu Hajdu Szabolcs: Czas pokoju (Békeidő, 2020)

Wykład „Obraz okresu socjalizmu w filmach krajów Europy Środkowo-Wschodniej”

+ Film do ogłądania + Napisać esej

Analiza filmu Mundruczó Kornél: Księżyc Jowisza (Jupiter holdja, 2017)

Wykład „Teraźniejszość w filmach krajów Europy Środkowo-Wschodniej”

+ Film do ogłądania + Napisać esej

Analiza filmu Schwechtje Mihály: Pod opieką (Védelem alatt, 2020)

Wykład „Polacy i polskość w filmie węgierskim“

+ Film do ogłądania + Napisać esej

Analiza filmu Horvát Lili: Przygotowanie do bycia razem na czas nieokreślony (Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, 2020)

Wykład „Edukacja filmowa – zarys”

Ocena post-testu

Eger-Budapest, 05-04 2022.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Imre Szijártó
Prowadzący grup: Imre Szijártó
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)