Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fake news jako narzędzie wpływu społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-U2-FN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fake news jako narzędzie wpływu społecznego
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu pn. „Fake news jako narzędzie wpływu społecznego“ studenci zdobędą szczegółową wiedzę na temat umiejętności rozpoznawania “fake newsów” i radzenia sobie z tym zjawiskiem w życiu zawodowym, osobistym oraz w perspektywie społecznej. Studenci zrozumieją zasady funkcjonowania obiegu informacji oraz towarzyszącej jej gry i wojny infromacyjnej. Fenomen „fake newsów“ omówiony zostanie głównie z perspektywy społecznej z uwzględnieniem kontekstu technologicznego, informatologicznego oraz medioznawczego. Studenci poznają narzędzia i techniki wspamagające weryfikację oraz analizę informacji.

Pełny opis:

Przedmiot przeznaczony jest dla studentów Wydziału Teologicznego zainteresowanych teoretycznymi, badawczymi i społecznymi aspektami tzw. „fake newsów”. Zajęcia będą przeprowadzone w formie warsztatów.

Podstawowym materiałem analizowanym w czasie zajęć będą wypowiedzi medialne (w różnorodnej formie), uzupełnione o raporty badawcze i analizy teoretyczne dotyczące zjawiska „fake newsów“.

W trakcie zajęć (30h) omówione i rozwinięte zostaną następujące zagadnienia:

1. „Fake news“ – typologia, mechanizmy powstawania, mechanizmy rozprzestrzeniania i społeczna szkodliwość. Różnorodne rozumienie terminu „fake news“. Analiza współczenego obiegu informacji.

2. Postprawda – wprowadzenie do teorii. Aktywna Unia Europejska a kontekst globalny.

3. „Fake newsy“ w wybranych krajach świata – case studies.

4. „Fake news“ jako wpływ na przemiany społeczne (narzędzia i metody) - case studies.

5. „Fake news“ a Covid-19.

6. Metody weryfikacji treści dostępnych w Internecie.

7. Metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się „fake news“.

8. Infobrokering i fact-checking – jak radzić sobie z „fake newsami“.

9. Inicjatywy przeciwdziałania „fake newsom”.

Literatura:

Barkley, D. A. (2018). Fake news, propaganda, and plain old lies : how to find trustworthy information in the digital age. London, Rowman & Littlefield.

Berger, G. 2017. Fake news and the future of professional and ethical journalism. Presentation at conference organized by the Joint Extremism/Digital Europe Working Group Conference of the European Parliament on 6 September 2017 https://

en.unesco.org/sites/default/files/fake_news_berger.pdf

European Commission. (2018). Fake news and disinformation online: report: Flash Eurobarometer 464. Retrieved from: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/82797.

Grabowski, T. W., Lakomy, M., Oświecimski, K. (red.) (2018). Postprawda jako zagrożenie dyskursu publicznego. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Grabowski, T. W., Lakomy, M., Oświecimski, K., Pohl, A. (2018). Postprawda: spojrzenie krytyczne. Kraków, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.

Jaskułowski, K. (2010). Koncepcja sfery publicznej Jürgena Habermasa. Studia Europejskie, nr 3, s. 69-85.

McNair, B. (2018). Fake news: falsehood, fabrication, and fantasy in journalism. London, New York: Routledge.

Van Dijk, J. (2010). Społeczne aspekty nowych mediów. Warszawa, wydawnictwo naukowe PWN.

Wrzosek, M. (2019). Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej: państwo, społeczeństwo, polityka, biznes. Warszawa, NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Wybrane raporty np. Eurobarometr, Reuters Institute, CBOS.

Wybrane strony internetowe.

Literatura może zostać rozszerzona w trakcie zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

• Student zna przyczyny i konsekwencje obecności „fake news“ w różnorodnych kontekstach naukowych i społecznych;

• Student zna mechanizmy sprzyjające rozpowszechnianiu „fake news“;

• Student wie jaka jest rola i znaczenie mediów społecznościowych w procesach tworzenia i rozpowszechniania nieprawdziwych treści;

• Student zna i potrafi wskazać podstawowe informacje dotyczące narzędzi wpływu społecznego poprzez „fake news“ na przykładach konkretnych państw.

Umiejętności

• Student potrafi dokonać wstępnej oceny treści dostępnych w różnych przekazach medialnych pod kątem ich ew. nieprawdziwości;

• Student potrafi wskazać podstawowe zasady oddziaływania „fake newsów” na społeczeństwo;

• Student potrafi właściwie reagować podczas kontaktu z „fake newsami“;

• Student potrafi wykonać czynności pozwalające zweryfikować prawdziwość informacji (potrafi dokonać fact checkingu);

• Student potrafi świadomie korzystać z narzędzi social media i wie jak nie rozpowszechniać „fake news“.

Kompetencje

• Student rozumie znaczenie prawdziwości danych i wiadomości dla społeczeństwa;

• Student zna i przestrzega zasad etycznych związanych z wyszukiwaniem, użytkowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych i informacji;

• Student ma świadomość jak ważne jest stałe doskonalenie swoich e-umiejętności i e-kompetencji.

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do obecności na zajęciach w wymiarze 100%. Kontrola procesu nauczania polega na cząstkowym sprawdzeniu zdobytej wiedzy (np. aktywność podczas dyskusji, pytania testowe, krótkie wypowiedzi pisemne, prezentacje itp.). Na pierwszych zajęciach zostanie przeprowadzony pre-test. Na ostatnich zajęciach zostanie przeprowadzony post-test.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Bodych-Biernacka
Prowadzący grup: Milena Bodych-Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.