Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kardynał Wyszyński - życie i dzieło

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-WOK
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kardynał Wyszyński - życie i dzieło
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W03

DL_W06

DL_W18

DL_U02

DL_U03


Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii Polski i Europy XX wieku

Pełny opis:

Przedstawienie życia i posługi kapłańskiej, biskupiej i prymasowskiej kard. Stefana Wyszyńskiego na tle historii Polski XX wieku.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W03 - ma wiedzę w stopniu zaawansowanym o człowieku jako podmiocie

tworzącym więzi i struktury społeczne

W06 - ma w zaawansowanym stopniu wiedzę z zakresu historii XX i XXI

wieku

W18 - ma wiedzę o związkach współczesnej kultury i polityki

U02 - potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych

i kulturowych

U03 - potrafi analizować i łączyć ze sobą różne fakty, problemy i procesy

historyczne

Metody i kryteria oceniania:

W03, W06, W18, U02, U03:

- na ocenę bardzo dobrą - ma pełną wiedzę wymaganą programem, umie interpretować wydarzenia z biografii kard. Wyszyńskiego na tle dziejów Polski,

- na ocenę dobrą - ma duży stopień wiedzy wymaganej programem i dobrze interpretuje większość faktów z biografii i posługi kard. Wyszyńskiego,

- na ocenę dostateczną - ma podstawową wiedzę wymaganą programem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Łęcicki
Prowadzący grup: Grzegorz Łęcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

30 godz. - obowiązkowy udział w wykładach

50 godz. - lektura samodzielna

10 godz. - przygotowanie do zaliczenia

90 godz. = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Literatura:

Obowiązkowa:

Czaczkowska E., Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.

Kard. Wyszyński S., Kromka chleba, Warszawa 2008.

Łęcicki G., Filmowe wizerunki Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego w kinie polskim, w: Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i

posługi pasterskiej, red. R. Czekalski, Warszawa 2021.

Uzupełniająca:

Kard. Wyszyński S., Kazania świętokrzyskie, Rzym 1974.

Kard. Wyszyński S., Kościół i media, red. K. Klauza, Warszawa 2002.

Raina P., Kardynał Wyszyński, t. 1-20, Warszawa 1993-2010.

Laskowska M., Ksiądz Stefan Wyszyński jako dziennikarz i redaktor ( 1924-1946), Toruń 2011.

Ks. Peszkowski Z., Ojciec. Wspomnienie o Stefanie kardynale Wyszyńskim Prymasie Polski, Warszawa 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)