Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Egzegeza Nowego Testamentu/Exegesis of the New Testament

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-SNT2
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Egzegeza Nowego Testamentu/Exegesis of the New Testament
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W12

TMA_U03

TMA_K05


Skrócony opis:

Seminarium z egzegezy Nowego Testamentu poświęcone jest przygotowaniu uczestników do naukowej pracy z Nowym Testamentem.

Pełny opis:

Seminarium ma poziom zarówno magisterski, jak i doktorancki. Jest ono więc otwarte dla wszystkich studentów zainteresowanych szczegółową interpretacją Nowego Testamentu. Są na nim dyskutowane zarówno kwestie związane z przygotowaniem pracy magisterskiej lub doktorskiej, jak i bardziej ogólne problemy związane z egzegezą biblijną, w szczególności egzegezą Nowego Testamentu.

Literatura:

Wybrane artykuły z czasopism naukowych

Metody i kryteria oceniania:

1. ocena postępu przygotowania pracy dyplomowej

2. ocena zaangażowania w analizę dyskutowanych artykułów naukowych

Ocena końcowa: element 1: 60%, element 2: 40%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)