Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Economy in perspective of four great religions

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJEIP
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Economy in perspective of four great religions
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Statements such as "economy is the religion of our time", "political economy is the religion of capitalism" or "most companies have their own specific religion" indicate certain relationships between religion and economy. It is also known that Max Weber in his book "Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism" linked the rise of modern capitalism with Protestantism. While such views may seem exaggerated, an examination of the history of economic thought suggests that religions have really influenced economics.

Thus, religions, including moral principles, carrying certain values, shaped culture also in the economic dimension. As a result, the questions arose: How do religions affect the economy? How does "homo oeconomicus" use religious principles? Can we talk about the consistency of religion and economy? The aim of the lecture is to show the dependence of economy on religious and moral conditions in the context of Judaism, Buddhism, Christianity and Islam.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

a) knowledge

EK 1. Has general knowledge of economics and morality in relation to the four religions

EK 2. Has an orderly and in-depth knowledge of economics and morals in relation to the four religions.

b) skills

EK 3. Can indicate the main economic and moral relationships in individual religions

EK 4. Has advanced skills in the field of economic and moral dependencies in individual religions.

c) social competences

EK 5. Appreciates the importance of the influence of selected religions on the economy.

EK 6. Has a deep and settled belief in the importance of the relationship between religion and economy.

Description of ECTS:

- 30 hours - active participation in lectures

- 10 hours - preparation for the lecture

- 20 hours preparation for the colloquium

total: 60 hours, 4 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)