Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nicodemus: a Disciple Liberated by the Cross of the Christ from the Darkness of Fear and Disbelief

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJNAD
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nicodemus: a Disciple Liberated by the Cross of the Christ from the Darkness of Fear and Disbelief
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W05

TMA_U02

TMA_U04

Skrócony opis:

Level: Basic – introductory.

Aims: The aim of the lecture is to present the story of Nicodemus' attitude presented in the Gospel according to Saint John. Three scenes in which he appears (John: 3,1-21; 7,50-52 and 19,38-42) illustrate the three-stage process of his conversion gradually passing from the darkness of fear and disbelief to a bold testimony of his faith in Christ. In this way, Nicodemus becomes a model to follow not only for the first readers of the Fourth Gospel, who were afraid of the Synagogue that persecuted them, but also for the contemporary man, struggling with his own sin, weakness and possible hostile attitude towards his faith on the part of the surrounding world.

Preliminary requirements: the basic knowledge of the content of the Fourth Gospel.

Pełny opis:

Classes will include the following thematic blocks:

1. General (short) introduction to the Gospel of St. John.

2. "Nicodemus" in Extra Biblical Jewish Literature.

3. Nighttime Encounter between Nicodemus and Jesus (John 3:1-21).

4. Nicodemus' Reaction to False Accusation of Jesus (John 7:45-53).

4a. Negative Assessment

4b. Positive Answer

5. Interment of Christ (John 19:38-42)

5a. Was Nicodemus Jesus' Disciple?

5b. Profession of Faith in Jesus, the Eternal Messiah-King

5c. Nicodemus: Hero or Villain? (Negative and Positive Appraisal)

5d. The Exaltation of Jesus as the Moment of Birth and Emergence of Disciples

Literatura:

Chosen bibliography:

1) GROCHOWSKI Z., „Nicodemus. A Disciple Liberated by the Cross of the Christ from the Darkness of Fear and Disbelief”, The Biblical Annals 10/4 (2020) 637-676.

2) BARRETT C.K., The Gospel According to St. John. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text, London 1955.

3) BERNARD J.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John, International Critical Commentary 63, Vol. II, Edinburgh 1928.

4) BROWN R.E., The Gospel According to John (I-XII), Anchor Bible 29; Garden City NY 1966.

5) BROWN R.E., The Gospel According to John (XIII-XXI), Anchor Bible 29a; Garden City NY 1970.

6) BROWN R.E., The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave. A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels, Vol. 1 and 2, New York NY – London – Toronto – Sydney – Auckland 1994.

7) KEENER C.S., The Gospel of John. A Commentary, Vol. II, Peabody Ma 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

EK 1- Student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii biblijnej (TMA_W05).

W zakresie umiejętności:

EK 2 - Student posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów biblijnych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów (TMA_U02).

W zakresie kompetencji społecznych:

EK 3: Student posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych (TMA_U04).

Opis ECTS:

Aktywny udział w zajęciach: 30 godz.

Praca własna studenta po zajęciach: 30 godz.

Razem: 60 godz. = 2 ECTS

(wykład anglojęzyczny: dane należy pomnożyć przez 2).

Metody i kryteria oceniania:

Methods of evaluation:

Presence on lectures (2020/21_L|WT-DTE-WJNAD|WYK Access CODE: aod9x6j).

Oral exam at the end of semester.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Grochowski
Prowadzący grup: Zbigniew Grochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Level: Basic – introductory.

Aims: The aim of the lecture is to present the story of Nicodemus' attitude presented in the Gospel according to Saint John. Three scenes in which he appears (John: 3,1-21; 7,50-52 and 19,38-42) illustrate the three-stage process of his conversion gradually passing from the darkness of fear and disbelief to a bold testimony of his faith in Christ. In this way, Nicodemus becomes a model to follow not only for the first readers of the Fourth Gospel, who were afraid of the Synagogue that persecuted them, but also for the contemporary man, struggling with his own sin, weakness and possible hostile attitude towards his faith on the part of the surrounding world.

Preliminary requirements: the basic knowledge of the content of the Fourth Gospel.

Pełny opis:

Classes will include the following thematic blocks:

1. General (short) introduction to the Gospel of St. John.

2. "Nicodemus" in Extra Biblical Jewish Literature.

3. Nighttime Encounter between Nicodemus and Jesus (John 3:1-21).

4. Nicodemus' Reaction to False Accusation of Jesus (John 7:45-53).

4a. Negative Assessment

4b. Positive Answer

5. Interment of Christ (John 19:38-42)

5a. Was Nicodemus Jesus' Disciple?

5b. Profession of Faith in Jesus, the Eternal Messiah-King

5c. Nicodemus: Hero or Villain? (Negative and Positive Appraisal)

5d. The Exaltation of Jesus as the Moment of Birth and Emergence of Disciples

Literatura:

Chosen bibliography:

1) GROCHOWSKI Z., „Nicodemus. A Disciple Liberated by the Cross of the Christ from the Darkness of Fear and Disbelief”, The Biblical Annals 10/4 (2020) 637-676.

2) BARRETT C.K., The Gospel According to St. John. An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text, London 1955.

3) BERNARD J.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to St. John, International Critical Commentary 63, Vol. II, Edinburgh 1928.

4) BROWN R.E., The Gospel According to John (I-XII), Anchor Bible 29; Garden City NY 1966.

5) BROWN R.E., The Gospel According to John (XIII-XXI), Anchor Bible 29a; Garden City NY 1970.

6) BROWN R.E., The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave. A Commentary on the Passion Narratives in the Four Gospels, Vol. 1 and 2, New York NY – London – Toronto – Sydney – Auckland 1994.

7) KEENER C.S., The Gospel of John. A Commentary, Vol. II, Peabody Ma 2003.

Wymagania wstępne:

The basic knowledge of the content of the Fourth Gospel.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)