Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Theological School of Alexandria until Nicaea

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJTIC
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Theological School of Alexandria until Nicaea
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

it will be a general view on Alexandria as study center, especiallly in theological matters. Alexandria had great influence on the theology of the first centuries. While speaking about old times references to our times will be made.

Pełny opis:

1) Alexandria in the context of the science in the Near Orient, Greece and Egypt; Study center

2) Philo of Alexandria as a mediator between Hellenic science and the Jewish Bible

3) The idea of three Testaments by Clement

4) The Church as the principal place of formation (School of the Logos)

5) Clement, secunda paenitenia and "varia"

6) Gnosis - a syncretic system

7) Clement, Third level of Christian fomation (gnostikoi)

8) Clement, Contemplation (only for gnostikoi)

9) Origen - Life, and Philo, On creation (method of interpretation)

10) Origen, Allegories in selected fragments of his works.

11) Context: Docetism, Adoptianism and Modalism

and Origen's teaching on the Son and on the Holy Spirit

12) Origen, Peri archon, apokatastasis

13) Arius and his concept

14) Constantine and the convocation of the Council of Nicaea

15) Rejection of Arianism

Literatura:

Teksty źródłowe - będą podawane w ciągu semestru

Philo of Alexandria, De opificio mundi (fragment) z Internetu

Philo of Alexandria, Commentary to Genesis (fragment) z Internetu

Philo of Alexandria, Allegories of Law (internet)

Clement of Alexandria, Stromata (internet)

Clement of Alexandria, Protreptokos (inernet)

Letter of Ptolomaeus to Flora (internet)

Origen, Fragment from the Commentary to the Gospel of St. John (internet)

Eusebius of Caesarea, The History of the Church - fragment on Constantine

Socrates Scholastic, The History of the Churchm - fragments on Arius

Socrates Scholastic, The History of the Church - fragments on Nicaea

Hermias Sozomen, The History of the Church - fragments on Nicaea.

Athanasius, Contra Arianos (Internet)

Athanasius, The Life of Constantine (Internet)

Opracowania:

A. Swiderkówna, Zycie codzienne w świecie greckich papirusów,

Warszawa 1983.

A. Pichot, La naissance de la science. Mesopotamie et Egypt, Paris 1991.

A. Pichot, La naissance de la science. Grece presocratique, Paris 1991.

G.L. Casson, Libraries in the ancient world, Yale 2001.

E. Dickey, Ancient Greek Scholarship. A Guide to finding, reading and understanding scholia, commentaries, lexica, grammatical treaties from the beginning to the Byzantine period, Oxford 2002.

H. Philips, The Great Library of Alexandria, Nebraska 2010.

R.L. Fox, The Oxford history of the classical world, Oxford 1986.

N. Cohen, Philo Judaeus, his universe of discourse, Frankfurt 1995.

T. Engbert-Pederson, Philo's "De vita contemplativa" as a philosopher's dream, in: Journal for the Studies of Judaism in the Persian, Hellenic and Roman period, 30/1 (1999) 40-64.

J. Leonhard, Jewish worship in Philo of Alexandria, Tubingen 2001.

S. Matuszewski, Filozofia Filona z Alexandrii i jej wpływ na wczesne chrześcijaństwo, Warszawa 1962.

J. Ryu, Knowledge of God in Philo of Alexandria, Tubingen 2015.

M. Hiller, The concept of Logos in Greek culture (internet).

J. Grzywaczewski, Prayer according to Clement of Alexandria, Lublin 2012.

J. Grzywaczewski, Idea trzech Testamentow wedlug Klemensa z Aleksandrii, Studia Nauk Telogicznych PAN 11 (2016) 89-107.

D.I. Rankin, From Clement to Origen, Burlington 2006.

P. Tzamalikos, Origen: Philosophy of History and Eschatology, Vigiliae Christianae 85 (suppl), Leiden-Boston 2007.

Athananius, The history of the Arians, London 2013.

R. Williams, Arius: Heresy and Tradition, London 2001

L. Ayres, Nicaea and its Legacy, New York 2004.

Th. Weinandy, Athanasius. A theological introduction, Burlington 2007.

D. Willis, Clues to the Nicene Creed, Cambrodge 2005.

F. Dunzl, A brief history of the doctrine of the Trinity in the early Church,

New York 2007.

H. Pietras, Sobór Nicejski, Kraków 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

w zakresie wiedzy:

EK ! - posiada wiedzę na temat środowiska Aleksandrii

w zakresie umiejętności:

Ek 2 - posiada wiedzę i potrafi odróżnić środowisko aleksandryjskie od innych

w zakresie umiejętności społecznych:

EK 3 - docenia wkład teologii aleksandryjskiej w doktrynę chrześcijańską

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako "zna pojęcia z omawianej dziedziny"

Na ocenę:

Ndt (2) : nie zna kluczowych pojęć o szkole aleksandryjskiej

Dost (3): zna takie pojęcia i odróżnia je od innych

Db (4): poprawnie definiuje pojęcia o szkole w Aleksandrii

Bdb (5) : precyzyjnie definiuje pojęcia potrafi się nimi posługiwać

EK nr 2 określany jako "potrafi przygotować spójną definicję pojęć"

Na ocenę:

Ndst (2) : nie potrafi przygotować definicji

Dost (3) : potrafi przygotować prostą definicję

Db): potrafi przygotować definicję pojęć z uwzględnieniem ich genezy

Bdb): Potrafi przedstawić najw. elementy ze szkoły w Aleksandrii

EK nr 3: określany jako "widzi wpływ Aleksandrii na późniejszą teologie".

Na ocenę:

Ndst (2): nie widzi takiego wpływu

Dost (3): dostrzega taki wpływ w sposób ogólny

Db (4): widzi wpływ Aleksandrii na teologię w kontekście innych ośrodków

Bdb (5): widzi taki wpływ i potrafi taką wiedzę zastosować w pracy teologicznej.

Warunek zaliczenia - osiągnięcie wszystkich efektów. O ocenie pozytywnej decyduje liczba punktów: kolokwium : dst-dst plus 50-60 procent; db-db plus 60-85 proc.; bdb 85-100 proc.

Obecność na zajęciach : dst 60 proc; db 60-95 proc; bdb 95-100 proc.

Metoda dydaktyczna: wykład w oparciu o teksty źródłowe.

Podstaw zaliczenia egzaminu: uczestnictwo w wykładach online; napisanie pracy kontrolnej na ok. 8-12 stron; liczy się ilość stron; sposób jej zredagowania, korzystanie z tekstów źródłowych oraz ich komentarz, staranność w opracowaniu.

Praktyki zawodowe:

nie ma

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)