Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Apokaliptyczne wizje końca świata w tradycji żydowskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WOA
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Apokaliptyczne wizje końca świata w tradycji żydowskiej
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Strona przedmiotu: http://2aix8mq
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie Biblią, zwojami odkrytymi na Pustyni Judzkiej nad Morzem Martwym (Qumran, Masada, Murabaat, Nachal Chewer), apokryfami Starego Testamentu, apokaliptyką żydowską

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładów jest ukazanie w sposób syntetyczny wizji końca świata obecnych w tradycji żydowskiej, a więc w księgach biblijnych Starego Testamentu zawierających motywy o charakterze apokaliptyczno-eschatologicznym oraz w pismach okresu Drugiej Świątyni, mianowicie w zwojach z Qumran, apokalipsach żydowskich i dokumentach zawierających elementy apokaliptyczne. Celem wykładów jest przedstawienie żydowskiej eschatologii, która z jednej strony zostaje ujęta w schemacie kolejno następujących po sobie wydarzeń czasów ostatecznych, a z drugiej cechuje się dużą dozą różnorodności w prezentowaniu szczegółów tychże wydarzeń.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Eschatologia żydowska: pojęcie, ogólna charakterystyka, podstawowe zagadnienia

2. „Schematyzacja” wydarzeń czasów ostatecznych

3. Elementy apokaliptyczno-eschatologiczne w Starym Testamencie

4. Księga Ezechiela

5. Prorocy: Izajasz, Joel, Sofoniasz, Zachariasz

6. Księga Daniela

7. Pisma żydowskie z okresu Drugiej Świątyni: zwoje z Qumran, apokalipsy, inne dokumenty

8. Zwój wojny z Qumran (1QM)

9. Inne zwoje z Qumran

10. Tradycja henochiczna

11. Apokalipsy historyczne z przełomu I-II w. po Chr.

12. Pozostałe apokalipsy

13. Testamenty

14. Księgi sybillińskie

15. Przesłanie apokaliptycznych wizji końca świata w tradycji żydowskiej

Literatura:

Literatura źródłowa (zbiory tekstów):

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, A. Jankowski, L. Stachowiak, K. Romaniuk, i in. (red.), Poznań – Warszawa 2002, wyd. 5 (tzw. Biblia Tysiąclecia).

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, M. Peter, M. Wolniewicz, in. (red.), t. I-IV, Poznań 1992, wyd. 3 (tzw. Biblia Poznańska).

PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2008 (tzw. Biblia Paulistów).

J.H. CHARLESWORTH (red.), The Old Testament Pseudepigrapha, t. I: Apocalyptic Literature and Testaments (ABRL), New York 1983.

P. MUCHOWSKI, Rękopisy znad Morza Martwego: Qumran, Wadi Murabba‘at, Masada, Nachal Chewer (BZ.TNT 5), Kraków 2000.

M. PARCHEM (red.), Pisma apokaliptyczne i testamenty (Apokryfy Starego Testamentu, 2), Kraków – Mogilany 2010.

R. RUBINKIEWICZ (red.), Apokryfy Starego Testamentu (PSB 13), Warszawa 1999.

W. TYLOCH, Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym, Warszawa 1997.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

E1. zna podstawowe terminy dotyczące eschatologii żydowskiej, funkcjonującą w ramach tej dziedziny schematyzację wydarzeń czasów ostatecznych - w ujęciu problemowym i historycznym

E2. potrafi porównać i wykazać różnice między wizjami końca świata w księgach biblijnych Starego Testamentu zawierających motywy o charakterze apokaliptyczno-eschatologicznym oraz w pismach okresu Drugiej Świątyni, mianowicie w zwojach z Qumran, apokalipsach i dokumentach zawierających elementy apokaliptyczne

E3. ocenia wartość różnych propozycji wizji końca świata w kontekście apokaliptycznej schematyzacji wydarzeń eschatologicznych

Aktywny udział w zajęciach:30 godzin

Praca własna studenta: 10 godzin

przygotowanie się do kolokwium z zakresu eschatologii żydowskiej oraz przygotowanie referatu na zadany temat - 20 godzin

Razem 60 godzin = 2ECTS

Kryteria oceniania:

E1.określany jako „zna podstawowe terminy dotyczące eschatologii żydowskiej, funkcjonującą w ramach tej dziedziny schematyzację wydarzeń czasów ostatecznych - w ujęciu problemowym i historycznym”:

- na ocenę 2 (ndst): nie zna podstawowych terminów i schematyzacji wydarzeń eschatologicznych;

- na ocenę 3 (dost): poprawnie wykorzystuje podstawowe terminy i przedstawia podstawowe zagadnienia schematyzacji wydarzeń eschatologicznych;

- na ocenę 4 (db): potrafi przedstawić podstawowe problemy obecne w wizjach końca świata w księgach Starego Testamentu oraz w żydowskich pismach okresu Drugiej Świątyni z uwzględnieniem przyjętej schematyzacji wydarzeń eschatologicznych i kontekstu historycznego;

- na ocenę 5 (bdb): potrafi wykorzystywać zdobyte pojęcia i wiedzę dotyczącą zagadnień eschatologicznych dla oceny rożnych współczesnych problemów.

E2. określany jako „potrafi porównać i wykazać różnice między wizjami końca świata w księgach biblijnych Starego Testamentu zawierających motywy o charakterze apokaliptyczno-eschatologicznym oraz w pismach okresu Drugiej Świątyni, mianowicie w zwojach z Qumran, apokalipsach i dokumentach zawierających elementy apokaliptyczne”:

- na ocenę 2 (ndst): nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyników swych badań;

- na ocenę 3 (dost): poprawnie prezentuje podstawowe zagadnienia eschatologii żydowskiej;

- na ocenę 4 (db): dobrze prezentuje zdobytą wiedzę, dokonuje analiz i porównań;

- na ocenę 5 (bdb): potrafi efektywnie prezentować i analizować zdobytą wiedzę.

E3. określany jako „ocenia wartość różnych propozycji wizji końca świata w kontekście apokaliptycznej schematyzacji wydarzeń eschatologicznych”:

- na ocenę 2 (ndst): nie widzi wpływu rozumienia eschatologii na jego postrzeganie świata;

- na ocenę 3 (dost): pobieżnie analizuje zagadnienia eschatologii żydowskiej, odwołując się do stereotypowych i niekiedy błędnych poglądów, przytaczając funkcjonujące współcześnie wśród ludzi schematy myślowe;

- na ocenę 4(db): dostrzega różne propozycje wizji końca świata i w ich kontekście potrafi korzystać ze zdobytej wiedzy, podejmuje sensowne, świadome decyzje

- na ocenę 5 (bdb): uważnie analizuje różne propozycje wizji końca świata, formułuje wnioski i samodzielne hipotezy w kwestii postrzegania celu i sensu dokonujących się wydarzeń w świecie.

Metoda weryfikacji: egzamin ustny (termin „zerowy”); egzamin pisemny (sesja egzaminacyjna)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągniecie wszystkich założeń efektów kształcenia.

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z

egzaminu: dst-dst plus - 50-60%, db-db plus - 60-90%, bdb - 90-100%

obecności na zajęciach: dst - od 60%, db 60-95%, bdb - 95-100%

Terminy zaliczenia przedmiotu:

- egzamin ustny (termin „zerowy”): 14 czerwca, aula, od godz. 17.30;

- egzamin pisemny (sesja egzaminacyjna): 21 czerwca, aula, godzi. 16.45.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Parchem
Prowadzący grup: Marek Parchem
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)