Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia pastoralna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-FW-TP
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teologia pastoralna
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W07, TMA_W08, TMA_U01, TMA_U12, TMA_K07,


od 19/20 TMA_W05; TMA_W18;TMA_W19; TMA_U09;

Skrócony opis:

Celem wykładów jest ukazanie istoty i zadań teologii pastoralnej będącej naukową refleksja na d urzeczywistnianiem się Kościoła jako Ludu Bożego w teraźniejszości. Studenci mają lepiej i głębiej poznać oraz zrozumieć cel, istotę, funkcje oraz podmioty Kościoła oraz uświadomić sobie osobistą odpowiedzialność za realizację jego misji.

Pełny opis:

1. Problematyka teologii pastoralnej

2. Metody teologii pastoralnej

3. Teologia pastoralna a psychologia i socjologia

4. Historyczny rozwój teologii pastoralnej

5. Istota i posłannictwo Kościoła

6. Duszpasterstwo

7. Ewangelizacja

8. Parafia

9. Zrzeszenia religijne miejscem urzeczywistniania się

10. Laikat i formy apostolatu świeckich

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

II Sobór Watykański, Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium".

II Sobór Watykański, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes".

Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie "Christifideles laici", Watykan 1988.

Franciszek, Adhortacja apostolska o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie "Evangelii gaudium", Watykan 2003.

Kamiński R., Przygoda W, Fiałkowski M. (red.), Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006 (wybrane hasła).

Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna fundamentalna, t. 1, Lublin 2000.

Kamiński R. (red.), Teologia pastoralna szczegółowa, t. 2, Lublin 2002.

Kurosz J., Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń, część pierwsza, teologia pastoralna fundamentalna, Poznań 2009.

Kurosz J., Teologia pastoralna. Materiały do ćwiczeń, część druga, teologia pastoralna szczegółowa - wybrane zagadnienia. Teologia laikatu i apostolstwa, Poznań 2012.

Przyczyna W. (red.), Metodologia teologii praktycznej, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca:

Biela B., Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła, Katowice 2006.

Blachnicki F., Rekolekcje ewangelizacyjne. Podręcznik, Lublin 2013.

Bourgeios D., Duszpasterstwo Kościoła, Poznań 2001.

Dyk S., Nowa ewangelizacja. Konkretne wezwanie, Gubin 2015.

Fiałkowski M. (red.), Duszpasterstwo w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II, Lublin 2015.

Hajduk R., Apologetyka pastoralna. Duszpasterska odpowiedź Kościoła na wyzwania czasów współczesnych, Kraków 2009.

Kamiński R., Drożdż H. (red.), Duszpasterstwo specjalne, Lublin 1998.

Kamiński R., Działalność zbawcza Kościoła w teorii i praktyce pastoralnej, Lublin 2007.

Kowalski Z., Kerygma. Podręcznik ewangelizatora, Marki 2015.

Lipiec D. (red.), Duszpasterstwo w świetle nauczania papieża Franciszka, Lublin 2015.

Mierzwiński B., Teologia pastoralna czy teologia praktyczna. Spór o nazwę czy o koncepcję?, "Ateneum Kapłańskie" 2005 nr 576, s. 224-233.

Mikołajec J., Posługa teologów świeckich w Kościele w Polsce, Opole 2000.

Śmigiel W., Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-wspólnoty, Lublin 2010.

White M., Corcoran T., Odbudowana. Historia katolickiej parafii czyli jak przebudzić wiernych, dotrzeć do zagubionych i nadać Kościołowi znaczenie, Gubin 2013.

Wielebski T., Parafialne Rady Duszpasterskie w Polsce w służbie budowania communio Kościoła, "Ateneum Kapłańskie" 2015 nr 639, s. 262-284.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student w zakresie wiedzy:

W1 - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą istoty teologii pastoralnej, jej różnorodnych ujęć w okresie posoborowym; związanej z jej charakterem interdyscyplinarnym specyfiki; metody; komplementarności z podejmowanymi na poziomie diecezjalnym i parafialnym w ramach duszpasterstwa zwyczajnego i nadzwyczajnego działaniami; charakteryzuje istotę apostolstwa świeckich w działalności zbawczej Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni małżeńsko-rodzinnej, społecznej, gospodarczej i kulturowej (TMA_W07);

W2 - zna główne zasady działalności ewangelizacyjnej Kościoła realizowanej w ramach jego funkcji podstawowych i uzupełniających (TMA_W08)

w zakresie umiejętności:

U1 - posiada dogłębną umiejętność wyszukiwania, analizowania i wykorzystywania dokumentów Magisterium, do budowania odpowiadającym na ukazanych w świetle badań empirycznych znaków czasu, różnorodnych modeli pastoralnych; umie też wykorzystywać do tworzenia tych modeli osiągnięcia nauk pozateologicznych (TMA_U01);

U2 - prawidłowo interpretuje i wyjaśnia uwarunkowania społeczne pracy ewangelizacyjnej Kościoła wskazując na konieczność ich uwzględniania przy budowaniu modeli pastoralnych (TMA_U12);

w zakresie kompetencji społecznych:

KS1 - ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za realizację apostolskiej misji Kościoła, będąc kreatywny w poszukiwaniu nowych form jego działalności ewangelizacyjnej (TMA_K07)

Metody i kryteria oceniania:

WT-FW-TP_W07:

ndst (2) - nie zna podstawowych pojęć z zakresu teologii pastoralnej, duszpasterstwa i ewangelizacji oraz głównego przesłania dokumentów Magisterium dotyczących tej tematyki

dst (3) - w ograniczonym stopniu potrafi zdefiniować pojęcia z zakresu teologii pastoralnej, duszpasterstwa i ewangelizacji oraz główne idee dokumentów Magisterium odnośnie wspomnianych zagadnień

db (4) - poprawnie wyjaśnia istotę teologii pastoralnej i ewangelizacji, oraz ukazuje przestrzenie apostolskiego zaangażowania świeckich, odnosząc się do nauczania Magisterium

bdb (5) - wykazuje się bardzo dużą wiedzą z zakresu specyfiki teologii pastoralnej, istoty i podziału duszpasterstwa oraz przestrzeni ewangelizacyjnych, twórczo interpretując nauczanie Magisterium odnośnie współpracy świeckich i duchownych

WT-FW-TP_W08:

ndst (2) - nie zna podstawowych zasad działalności duszpasterskiej Kościoła oraz głównych przejawów jego funkcji podstawowych i uzupełniających

dst (3) - w ograniczonym stopniu potrafi przedstawić główne zasady działalności duszpasterskiej Kościoła oraz podstawowe przejawy funkcji podstawowych i uzupełniających

db (4) - poprawnie przedstawia, nawiązując do wskazań nauczania Magsiterium, podstawowe przejawy funkcji podstawowych i uzupełniających Kościoła oraz jego główne zasady działalności duszpasterskiej

bdb (5) - wykazuje się bardzo wysokim stopniem znajomości Magisterium Kościoła odnośnie przejawów jego funkcji podstawowych i uzupełniających Kościoła, ich wzajemnej realizacji i potrafi je harmonijne łączyć z głównymi zasadami działalności duszpasterskiej

WT-FW-TP_U01:

ndst (2) - nie potrafi przygotować jakichkolwiek propozycji działań duszpasterskich Kościoła ujętych w prostym modelu pastoralnym

dst (3) - tworzy prostą, ujętą w modelu pastoralnym, propozycję działań duszpasterskich Kościoła w oparciu o podane kryteria

db (4) - przygotowuje w miarę pełną propozycję działań duszpasterskich ujętą w ramach modelu pastoralnego uwzględniającego nauczanie Magisterium i nauk pozateologicznych oraz wyniki badań empirycznych

bdb (5) - przygotowuje kreatywną propozycję działań duszpasterskich ujętą w ramach modelu pastoralnego uwzględniającego nauczanie Magisterium oraz refleksję nauk pozateologicznych i wyniki badań empirycznych, zawierającą także prognozę zachodzących zmian

WT-FW-TP_U12:

ndst (2) - nie potrafi dokonywać samodzielnej obserwacji oraz krytycznej interpretacji procesów społecznych wpływających na uwarunkowania pracy duszpasterskiej

dst (3) - w ograniczonym stopniu dokonuje analizy uwarunkowań pracy duszpasterskiej

db (4) - w dosyć dobrym stopniu potrafi zanalizować uwarunkowania pracy ewangelizacyjnej Kościoła, uwzględniając owoce swojej refleksji w budowanych modelach pastoralnych

bdb (5) - przeprowadza samodzielną analizę wielorakich uwarunkowań pracy ewangelizacyjnej Kościoła, wskazując na ich przyczyny i prognozując dalszy rozwój, odnosząc swoje obserwacje do tworzonych modeli pastoralnych

WT-FW-TP_K07:

ndst (2) - nie potrafi podejmować osobistej odpowiedzialności za realizację apostolskiej misji Kościoła

dst (3) - w ograniczonym stopniu podejmuje osobistą odpowiedzialność za realizację misji apostolskiej Kościoła

db (4) - w dobrym stopniu podejmuje osobistą odpowiedzialność za realizację misji apostolskiej Kościoła, wykazując się pewną kreatywnością działań

bdb (5) - z wielkim zaangażowaniem podejmuje odpowiedzialność za realizację misji apostolskiej Kościoła, angażując do swoich działań innych ludzi i proponując nowe metody i formy pracy duszpasterskiej

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: egzamin końcowy.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywna i obowiązkowa obecność w prowadzonych zajęciach oraz odpowiedź ustna obejmująca znajomość lektur i treści wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Tutak
Prowadzący grup: Mateusz Tutak
Strona przedmiotu: http://xjnqbql
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Aktywny udział w wykładach: 15 godzin

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30 godz

Przygotowanie do egzaminu: 20 godzin

Konsultacje z prowadzącym: 5 godzin


Razem 70 godzin = 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)