Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maryja w nauce zachodnich Ojców Kościoła

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-P-FW-M2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maryja w nauce zachodnich Ojców Kościoła
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W07

TMA_U01

TMA_K05


Skrócony opis:

Zarys patrystycznej mariologii łacińskiej.

Pełny opis:

1. Bibliografia nt. łacińskiej mariologii

2. Mariologia rzymska: walka z przedchrześcijańskim racjonalizmem.

3. Mariologia rzymska a obrona chrystologii nicejskiej

4. Ostateczne ukształtowanie się mariologii w Rzymie

5. Początki mariologii pozarzymskiej: Tertulian: Hilary z Poitiers, Zenon z Werony

6. Szczyt mariologii rzymskiej: Ambroży, Hieronim

7. Szczyt mariologii rzymskiej: Augustyn

8. Duchowe macierzyństwo Maryi według Augustyna

9. Tematyka maryjna w pobożności: homilie, apokryfy, sztuka, poezja

10. Tematy łacińskiej mariologii: dziewictwo, macierzyństwo, współpraca w zbawieniu

11. Maryja jako wzór cnót w mariologii łacińskiej (1)

12. Maryja jako wzór cnót w mariologii łacińskiej (2)

13. Charakter mariologii łacińskiej: biblijny, chrystocentryczny, soteriologiczny, eklezjalny

14. Znaczenie mariologii łacińskiej dla ekumenizmu

15. Aktualność łacińskiej mariologii Ojców

Literatura:

A. Literatura podstawowa:

L. Nieścior (oprac.), Mariologia Ojców Zachodnich, Warszawa 2015 (skrypt).

B. Literatura uzupełniająca:

RAHNER H., Mariologia w patrystyce łacińskiej, tłum. K. Obrycki, oprac. i bibliografia M. Starowieyski, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 7 (1979), 131-187.

GILSKI Marek, św. Augustyna rozumienie duchowego macierzyństwa Maryi, „Salvatoris Mater” 3-4(2011), s. 35-44.

FERNADEZ D., Aktualność i wartość mariologii Ojców Kościoła, "Częstochowskie Studia Teologiczne" 11 (1983), s. 73-91.

STAROWIEYSKI M., Bibliografia mariologii patrystycznej zachodniej. „Częstochowskie Studia Teologiczne” 7(1979), s. 175-187.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

EK 1 – ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych (TMA_W07);

w zakresie umiejętności:

EK 2 potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej (TMA_U01);

w zakresie kompetencji społecznych:

EK 3 – ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów (TMA_K05).

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 18 godz.

Praca własna studenta: 72 godz.

Razem: 90 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako „ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą mariologii łacińskich Ojców Kościoła”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma uporządkowanej i pogłębionej wiedzy dotyczącej dziejów i teologii misji iroszkockich

Dst (3): ma po części uporządkowaną wiedzę dotyczącą mariologii łacińskich Ojców Kościoła

Db (4): ma stosunkowo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą mariologii łacińskich Ojców Kościoła

Bdb (5): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą mariologii łacińskich Ojców Kościoła i potrafi ją precyzyjnie wyrazić

EK nr 2 określany jako „potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące mariologii łacińskich Ojców Kościoła oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej”

Ndst (2): nie potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące mariologii łacińskich Ojców Kościoła oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Dst (3): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać niektóry źródłowe informacje dotyczące mariologii łacińskich Ojców Kościoła oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Db (4): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać większość źródłowych informacji dotyczących mariologii łacińskich Ojców Kościoła oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Bdb (5): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać wszystkie źródłowe informacje dotyczące mariologii łacińskich Ojców Kościoła oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

EK nr 3 określany jako „ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do mariologii łacińskich Ojców Kościoła”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma świadomości złożoności rzeczywistości i nie rozumie potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do mariologii łacińskich Ojców Kościoła

Dst (3): ma świadomość złożoności niektórych elementów rzeczywistości i częściowo rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do mariologii łacińskich Ojców Kościoła

Db (4): ma stosunkowo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do mariologii łacińskich Ojców Kościoła

Bdb (5): ma bardzo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do mariologii łacińskich Ojców Kościoła

Metoda weryfikacji efektów kształcenia: kolokwium końcowe.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich założonych efektów kształcenia.

O ocenie pozytywnej z przedmiotu decyduje liczba uzyskanych punktów z:

- kolokwium: dst - dst plus - 50-60%, db - db plus - 60-85%, bdb - 85-100%;

- obecności na zajęciach: dst - od 60%; db - 60-95%, bdb - 95-100%.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leon Nieścior
Prowadzący grup: Leon Nieścior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)