Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SOP-SR
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia religii
Jednostka: Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z socjologii ogólnej.

Pełny opis:

Podstawowym celem wykładu jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat religii jako faktu społecznego i jego wpływu na rozwój jednostek oraz społeczeństw, począwszy od tych tradycyjnych poprzez nowoczesne aż po informacyjne. Dlatego też zaprezentowana zostanie bogata literatura przedmiotu, zarówno ta o problematyce teoretycznej, jak i metodologicznej, a także wyniki aktualnych badań socjologicznych, które pozwalają na prześledzenie zmian (ciągłości) zachodzących w postawach jednostek wobec religii we współczesnym świecie (głównie w Polsce). W obszarze tym zwrócona zostanie uwaga na zjawisko instytucjonalizacji oraz prywatyzacji religii, jak również sekularyzacji w kontekście zmian, jakie niesie od lat postępujący pluralizm społeczno-kulturowy. Przybliżenie wybranych przedstawicieli socjologii religii, a także klasycznych oraz współczesnych teorii socjologicznych oraz próby zdefiniowania religii zamykają część teoretyczną wykładu. Część metodologiczna obejmie zagadnienie operacjonalizacji pojęcia religijność, będącą funkcją religii, która czyni koniecznym przedstawienie zestawu parametrów i wskaźników umożliwiających zdiagnozowanie występowania i natężenia religijności w danym społeczeństwie. Ponadto, odpowiemy sobie na pytanie o konieczności prowadzenia badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych - ukazujące aktualną sytuację jednostek oraz instytucji religijnych i świeckich, na których wpływ posiadają dynamiczne przeobrażenia społeczno-kulturowe - pozwalających na formułowanie diagnoz oraz budowy prognoz. Część uzupełniającą wypełnią zagadnienia dotyczące, socjologii duchowości, civil religion, sekt oraz różnych denominacji, tak w Polsce, jak i na świecie. Dodatkowo zaś zagadnienie doświadczenia religijnego (W. James), jako kategorii socjologicznej w teoretycznych i empirycznych poszukiwaniach badawczych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student nabywa kompetencji teoretycznych i metodologicznych w obszarze socjologii religii, opisywanej tu jako fakt społeczny. Potrafi wyjaśnić, czym zajmuje się ta subdyscyplina naukowa, jaka jest jej przydatność w uprawianiu socjologii w ogóle, zna jej genezę i głównych przedstawicieli, umie odnieść się krytycznie do poznanych definicji religii (np. funkcjonalnych i substancjalnych) oraz wyjaśnić, na czym polega jej instytucjonalizacja i czym charakteryzuje się jej prywatyzacja. Ponadto, na podbudowie zdobytej wiedzy teoretycznej i metodologicznej potrafi zbudować narzędzie badawcze - niezbędne w badaniach ilościowych oraz jakościowych - diagnozujące stan religijności i na podstawie uzyskanego materiału empirycznego rozpoznać i opisać procesy jej przemian. Jednocześnie, wykład dostarcza umiejętności rozróżnienia socjologii religii od uprawianej od niedawna socjologii duchowości oraz pozwala prawidłowo naszkicować obraz funkcjonujących instytucji religijnych w społeczeństwach i wyjaśnić ich oddziaływanie na różne obszary ich funkcjonowania, np. w obszarze ekonomicznym.

ECTS

Udział w wykładzie 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu 30 godz.

Lektura tekstów 15 godz.

Suma godzin 75 = 3 ECTS

SUMA GODZIN 60 [60:20=3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student bardzo dobrze zna treść wykładu, aktywnie uczestniczy w zajęciach oraz zna treść zadanej literatury przedmiotu. Ponadto, bardzo dobrze zna metody badawcze wykorzystywane w socjologicznych badaniach nad religią i religijnością, a także zna procesy przemian religii i instytucji religijnych i ich społeczne uwarunkowania. Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów socjo-religijnych.

Na ocenę dobrą student dobrze zna treść wykładu, wykazuje się dobrą aktywnością na zajęciach oraz zna treść zadanej literatury przedmiotu. Ponadto, dobrze zna metody badawcze wykorzystywane w socjologicznych badaniach nad religią i religijnością, a także zna procesy przemian religii i instytucji religijnych i ich społeczne uwarunkowania. Potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów socjo-religijnych.

Na ocenę dostateczną student dostatecznie zna treść wykładu, biernie uczestniczy w zajęciach i w ograniczonym zakresie zna treść zadanej literatury przedmiotu. Ponadto, zna metody badawcze wykorzystywane w socjologicznych badaniach nad religią i religijnością, a także zna procesy przemian religii i instytucji religijnych i ich społeczne uwarunkowania. Dostatecznie potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych w kontekście religii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zaręba
Prowadzący grup: Sławomir Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

frekwencja na wykładzie - 30

konsultacje - 5

lektura tekstów zaproponowanych na pierwszych zajęciach - 10

przygotowanie do egzaminu - 15

SUMA GODZIN 60 [60:20=3]

LICZBA ECTS - 3

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)