Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dialog i kreatywność jako kompetencje przyszłości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SST-DKK
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dialog i kreatywność jako kompetencje przyszłości
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W15 DL_W16 DL_U07 DL_U16 DK_K03

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie problematyką dialogu. Podstawowe informacje na temat komunikacji.

Skrócony opis:

Dialog i kreatywność zostały uznane przez UE jako kompetencje przyszłości. Zajęcia mają za zadanie wyjaśnić czym się charakteryzują te pojęcia, jak wprowadzić je we własne życie i kierować się nimi w dokonywaniu codziennych decyzji i wyborów. W globalnym i polskim społeczeństwie są zauważalne głębokie konflikty ideowe i kulturowe pomiędzy różnymi ugrupowaniami i społeczeństwami. W wielu kwestiach dostrzegamy narastające podziały opinii publicznej, dotyczące kwestii etycznych i światopoglądowych. Dialog społeczny i kreatywność w przestrzeni publicznej pozwolą na bardziej świadome i mniej konfliktowe uczestniczenie w życiu społecznym.

Pełny opis:

Prowadzić dialog lub podjąć odpowiedzialność poprzez decyzje oraz działanie jest szczególnie trudno w konfliktach dotyczących spraw fundamentalnych, czyli wartości (jak życie czy wolność) i potrzeb (jak bezpieczeństwo czy przynależność). Najbardziej skomplikowane sytuacje społeczne, to najczęściej takie, które dalece wnikają w kwestie osobowościowe definiujące człowieka. Człowiek ma poczucie własnej tożsamości, co w jego naturalnym środowisku ma wymiar pozytywny, natomiast w zetknięciu z innym środowiskiem staje się przeszkodą w nawiązaniu komunikacji oraz w budowaniu wobec siebie poczucia bezpieczeństwa.

Także w wymiarze globalnym i polskim społeczeństwie są zauważalne głębokie konflikty ideowe i kulturowe pomiędzy różnymi ugrupowaniami i społeczeństwami. W wielu kwestiach dostrzegamy narastające podziały opinii publicznej, dotyczące kwestii etycznych i światopoglądowych. Dialog społeczny i kreatywność w przestrzeni publicznej pozwolą na bardziej świadome i mniej konfliktowe uczestniczenie w życiu społecznym.Dialog i kreatywność jako kompetencje przyszłości są niezbędne, aby skutecznie i bez szkody dla samego siebie podejmować aktywność i zmieniać rzeczywistość. Zajęcia mają za zadanie wyjaśnić czym się charakteryzują te pojęcia, jak wprowadzić je we własne życie i kierować się nimi w dokonywaniu codziennych decyzji i wyborów.

Tematy podejmowane na zajęciach:

1. Etapy komunikacji w dziejach kultury i ich skutki.

2. Warunki komunikacyjne dla prowadzenia dialogu

3. Tożsamość I wielokulturowość

4. Bariery komunikacyjne.

5. Integracja, asymilacja I alienacja

6. Konflikt I kryzys – ich struktura i model rozpoznawania potrzeb

7. Dialog i transformacja konfliktu

8. Innowacyjność i kreatywność

9. – 15 Proces generowania myśli twórczych i realizacji dialogu

Literatura:

Collins Jim, Od dobrego do wielkiego.

De Bono Edward, Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1996

De Bono Edward, Naucz się myśleć kreatywnie, Wydawnictwo Prima, Warszawa 1998

De Bono Edward, Jak być bardziej interesującym, Rebis, Poznań 1999

Szmidt J. Krzysztof, Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów, trenerów, wyd Helion, Gliwice 2011.

Fiske John, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, tłum. Aleksandra Gierczak, Wrocław 1999.

Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2000.

McLuhan M., Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Mikułowski Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006.

Szczecińska-Musielak E., Metoda dialogowa Nansen Centre for Peace and Dialogue, "Kultura, media, teologia" 2016, nr 1.

Żukowska-Gardzińska D., For the Benefit of Man – Personalistic Aspects of John Paul II’s Thought, "Fides et ratio, 48, nr 4.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DL_W15 DL_W16 DL_U07 DL_U16 DK_K03

- Wykształcenie umiejętności dialogu i kreatywności szczególnie w reakcji na sytuacje kryzysowe.

- umiejętność oceny konfliktu oraz sytuacji otwierającej się na kreatywność

- świadomość posiadania postawy dialogu i umiejętności kreatywności

- wypracowanie podstawowego warsztatu dialogu i kreatywności

Nakład pracy studenta

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

15 godz. – przygotowanie do wykładu i lektura zaleconych publikacji

10 godz. – analiza omawianych zagadnień i ich przyswojenie

5 godz. – prace zaliczeniowe i konsultacje z prowadzącym zajęcia

60 godz. – razem 2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywne uczestnictwo studenta w zajęciach (student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności) – znajomość treści wykładu i bibliografii problemowej, o której była mowa w trakcie zajęć; umiejętność analizy procesów zachodzących na poziomie dialogu i kreatywności. W połowie semestru zaplanowane jest kolokwium

obejmujące materiał z wykładów i literaturę przedmiotu. Na zakończenie planowane jest kolokwium ustne. Ocena końcowa

obejmuje obydwie oceny, aktywność na zajęciach oraz znajomość lektur podstawowych omawianych na zajęciach.

Kryteria oceniania:

- na ocenę 2 (ndst.): - nie potrafi definiować pojęć dotyczących dialogu i kreatywności ; nie potrafi wskazać procesów zachodzących w kulturze i relacjach międzyosobowych dzięki korzystaniu z dialogu i kreatywności; nie wykazuje umiejętności analizowania relacji zachodzących między dialogiem, kreatywnością a sposobami komunikacji potrzeb osoby; nie dysponuje podstawowym warsztatem pojęciowym odnośnie tematu zajęć;

- na ocenę 3 (dst.): wyraża zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje analizując omawiane zagadnienia przy pomocy wykładowcy;

- na ocenę 4 (db.): wyraża zdobyta wiedzę, umiejętności kompetencje poprzez znajomość i samodzielną analizę treści wykładowych;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi prezentować, analizować, dyskutować na podstawie zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji

oraz potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą efektywnie, kreatywnie i oryginalnie; potrafi samodzielnie definiować pojęcia dotyczące komunikacji wielokulturowej; potrafi wskazać przemiany zachodzące w kulturze i relacjach międzyosobowych; wykazuje umiejętności analizowania relacji zachodzących między antropologią a sposobami komunikacji potrzeb osoby;

dysponuje zaawansowanym warsztatem pojęciowym odnośnie dialogu i kreatywności;

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Żukowska-Gardzińska
Prowadzący grup: Dominika Żukowska-Gardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Dialog i kreatywność zostały uznane przez UE jako kompetencje przyszłości. Zajęcia mają za zadanie wyjaśnić czym się charakteryzują te pojęcia, jak wprowadzić je we własne życie i kierować się nimi w dokonywaniu codziennych decyzji i wyborów. W globalnym i polskim społeczeństwie są zauważalne głębokie konflikty ideowe i kulturowe pomiędzy różnymi ugrupowaniami i społeczeństwami. W wielu kwestiach dostrzegamy narastające podziały opinii publicznej, dotyczące kwestii etycznych i światopoglądowych. Dialog społeczny i kreatywność w przestrzeni publicznej pozwolą na bardziej świadome i mniej konfliktowe uczestniczenie w życiu społecznym.

Pełny opis:

Prowadzić dialog lub podjąć odpowiedzialność poprzez decyzje oraz działanie jest szczególnie trudno w konfliktach dotyczących spraw fundamentalnych, czyli wartości (jak życie czy wolność) i potrzeb (jak bezpieczeństwo czy przynależność). Najbardziej skomplikowane sytuacje społeczne, to najczęściej takie, które dalece wnikają w kwestie osobowościowe definiujące człowieka. Człowiek ma poczucie własnej tożsamości, co w jego naturalnym środowisku ma wymiar pozytywny, natomiast w zetknięciu z innym środowiskiem staje się przeszkodą w nawiązaniu komunikacji oraz w budowaniu wobec siebie poczucia bezpieczeństwa.

Także w wymiarze globalnym i polskim społeczeństwie są zauważalne głębokie konflikty ideowe i kulturowe pomiędzy różnymi ugrupowaniami i społeczeństwami. W wielu kwestiach dostrzegamy narastające podziały opinii publicznej, dotyczące kwestii etycznych i światopoglądowych. Dialog społeczny i kreatywność w przestrzeni publicznej pozwolą na bardziej świadome i mniej konfliktowe uczestniczenie w życiu społecznym.Dialog i kreatywność jako kompetencje przyszłości są niezbędne, aby skutecznie i bez szkody dla samego siebie podejmować aktywność i zmieniać rzeczywistość. Zajęcia mają za zadanie wyjaśnić czym się charakteryzują te pojęcia, jak wprowadzić je we własne życie i kierować się nimi w dokonywaniu codziennych decyzji i wyborów.

Tematy podejmowane na zajęciach:

1. Etapy komunikacji w dziejach kultury i ich skutki.

2. Warunki komunikacyjne dla prowadzenia dialogu

3. Tożsamość I wielokulturowość

4. Bariery komunikacyjne.

5. Integracja, asymilacja I alienacja

6. Konflikt I kryzys – ich struktura i model rozpoznawania potrzeb

7. Dialog i transformacja konfliktu

8. Innowacyjność i kreatywność

9. – 15 Proces generowania myśli twórczych i realizacji dialogu

Literatura:

Collins Jim, Od dobrego do wielkiego.

De Bono Edward, Sześć kapeluszy czyli sześć sposobów myślenia, Wydawnictwo Medium, Warszawa 1996

De Bono Edward, Naucz się myśleć kreatywnie, Wydawnictwo Prima, Warszawa 1998

De Bono Edward, Jak być bardziej interesującym, Rebis, Poznań 1999

Szmidt J. Krzysztof, Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów, trenerów, wyd Helion, Gliwice 2011.

Fiske John, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, tłum. Aleksandra Gierczak, Wrocław 1999.

Goban-Klas Tomasz, Media i komunikowanie masowe, Warszawa 2000.

McLuhan M., Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.

Mikułowski Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków 2006.

Szczecińska-Musielak E., Metoda dialogowa Nansen Centre for Peace and Dialogue, "Kultura, media, teologia" 2016, nr 1.

Żukowska-Gardzińska D., For the Benefit of Man – Personalistic Aspects of John Paul II’s Thought, "Fides et ratio, 48, nr 4.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)