Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Priesthood and priests in the Bible

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SST-PB
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Priesthood and priests in the Bible
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zrozumieniu problemów związanych z kapłaństwem i kapłanami w pismach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.

Pełny opis:

The Bible often refers to priesthood and priests. Moreover, the phenomena of priesthood and priests are very important in the theology of the Catholic Church. Therefore, this course will be devoted to the understanding of priesthood and priests in the writings of both the Old and the New Testament. It will enable the students to understand numerous issues related to priesthood and priests, which are presented in the Bible not only in an explicit way, but also in a highly allusive one.

Literatura:

1. S. Ackerman, 'Who Is Sacrificing at Shiloh? The Priesthoods of Ancient Israel’s Regional Sanctuaries', in M. A. Leuchter and J. M. Hutton (eds.), Levites and Priests in Biblical History and Tradition (AIIL 9; SBL: Atlanta 2011), 25-43.

2. C. Berner, 'Moses vs. Aaron: The Clash of Prophetic and Priestly Concepts of Leadership in the Pentateuch', in K. Pyschny and S. Schulz (eds.), Debating Authority: Concepts of Leadership in the Pentateuch and the Former Prophets (BZAW 507; De Gruyter: Berlin / Boston 2018), 31-44.

3. C. Frevel, 'Ending with the High Priest: The Hierarchy of Priests and Levites in the Book of Numbers', in C. Frevel, T. Pola, and A. Schart (eds.), Torah and the Book of Numbers (FAT 2.62; Mohr Siebeck: Tübingen 2013), 138-163.

4. L. L. Grabbe, 'The Priests in Leviticus—Is the Medium the Message?', in R. Rendtorff, R. A. Kugler, and S. Smith Bartel (eds.), The Book of Leviticus: Composition and Reception (VTSup 93; Brill: Leiden / Boston 2003), 207-224.

5. T. Hieke, 'Priestly Leadership in the Book of Leviticus: A Hidden Agenda', in K. Pyschny and S. Schulz (eds.), Debating Authority: Concepts of Leadership in the Pentateuch and the Former Prophets (BZAW 507; De Gruyter: Berlin / Boston 2018), 68-88.

6. M. B. Hundley, 'Sacred Spaces, Objects, Offerings, and People in the Priestly Texts: A Reappraisal', JBL 132 (2013) 749-767.

7. M. Leuchter: 'The Levites in Exile: A Response to L. S. Tiemeyer', VT 60 (2010) 583-590.

8. M. Leuchter, 'The Politics of Ritual Rhetoric: A Proposed Sociopolitical Context for the Redaction of Leviticus 1-16', VT 60 (2010) 345-365.

9. M. A. Leuchter, 'The Priesthood in Ancient Israel', BTB 40 (2010) 100-110.

10. C. Nihan and J. Rhyder, 'Aaron's Vestments in Exodus 28 and Pirestly Leadership', in K. Pyschny and S. Schulz (eds.), Debating Authority: Concepts of Leadership in the Pentateuch and the Former Prophets (BZAW 507; De Gruyter: Berlin / Boston 2018), 45-67.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 (por. TMA_W07): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą kapłaństwa i kapłanów w Biblii

EK 2 (por. TMA_U01, TMA_K05): porównuje różne ujęcia problemów związanych z kapłaństwem i kapłanami w Biblii w różnych opracowaniach naukowych, dostrzegając w ten sposób potrzebę wieloaspektowego podejścia do złożonych problemów

EK 3 (por. TMA_U17): tworzy własną analizę wybranego zagadnienia związanego z tematyką zajęć, napisaną w języku polskim lub angielskim na podstawie literatury przedmiotu oraz treści omawianych na zajęciach

EK 4 (por. TMA_U18): jest zdolny do samodzielnego i aktywnego udziału w dyskusji naukowej, prowadzonej w języku angielskim

Udział w wykładach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 15 godz., samodzielna analiza treści zajęć: 30 godz., pisanie pracy semestralnej: 25 godz. - w sumie 100 godz. (4 punkty ECTS).

Metody i kryteria oceniania:

1. ocenianie ciągłe aktywności na zajęciach

2. praca semestralna

Ocena końcowa: zależna od realizacji efektów kształcenia: EK 1: 40%, EK 2: 10%, EK 3: 40%, EK 4: 10%

Dla uzyskania oceny pozytywnej liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie może przekraczać 3.

Praca semestralna musi dotyczyć wybranego zagadnienia związanego z tematyką zajęć, obejmować min. 6000 znaków (ze spacjami) i uwzględniać min. 2-3 pozycje bibliograficzne z bibliografii do przedmiotu (z przypisami do nich).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)