Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

The Catechumenate in Antiquity

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SSTA-TC
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: The Catechumenate in Antiquity
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

STL_W01;

STL_W02;

STL_W03;

STL_W04;

STL_W06;

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw historii Kościoła i patrologii

Skrócony opis:

Teoria i praktyka przygotowania kandydatów do chrztu w starożytnym Kościele

Pełny opis:

1. Chrzest w czasach Nowego Testamentu

2. Przygotowanie do chrztu w Rzymie ok. 150 r. (Pasterz Hermasa, Apologia św. Justyna)

3. Katechumenat w Afryce Północnej na przełomie II i III w. według Klemensa Aleks.

4. Przygotowanie do chrztu według Tertuliana

5. Katechumenat w Rzymie ok. 215 wg Tradycji Apostolskiej Hipolita Rzymskiego

6. Katechumenat w Syrii i Palestynie ok. 250 r. (Didascalia, Clementinae)

7. Katechumenat w kontekście masowego chrześcijaństwa w IV-V w.

8. Praktyki i status katechumenów we wspólnocie św. Augustyna

9. Zachęcanie do chrztu w pracy duszpasterskiej św. Augustyna

10. Od katechumena do wiernego: wielkopostne przygotowanie do chrztu w Hipponie

11. Katechumenat w kontekście liturgii Wielkiego Postu i Wielkanocy

12. Od Kartaginy do Rzymu: debata na temat katechumenatu na Zachodzie w VI wieku

13. Schyłek i odrodzenie katechumenatu (VI-XX w.)

14. Katechezy przedchrzcielne w starożytności

15. Podsumowanie

Literatura:

A. Literatura podstawowa:

M. Dujarier, Krótka historia katechumenatu, Poznań 1990.

B. Literatura uzupełniająca:

M. Pignot, The Catechumenate in Late Antique Africa (4th–6th Centuries). Augustine of Hippo, His Contemporaries and Early Reception, Leiden 2016.

S. Kalleres, Cultivating true sight at the center of the world: Cyril of Jerusalem and the Lenten catechumenate, “Church History” 74/3 (2005), p. 431-445.

T. M. Finn, It happened one Saturday night: ritual and conversion in Augustine’s North Africa, “Journal of the American Academy of Religion” 58/4 (1990), p. 589-616.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

STL_W01 – Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej teologii, w szczególności w zakresie katechumenatu w starożytności; jest w stanie rozwijać tę wiedzę i twórczo stosować ją w działalności edukacyjnej i środowiskowej

STL_W02 – zna podstawową terminologię katechumenatu w starożytności oraz jego genezy

STL_W03 – ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą teologię i metodologię, o katechumenacie w starożytności

STL_W04 – ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie katechumenatu w starożytności

STL_W06 – ma pogłębioną znajomość współczesnego nauczania Kościoła w zakresie katechumenatu

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1 określany jako „ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą podstawowych katechumenatu w starożytności”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma uporządkowanej i pogłębionej wiedzy dotyczącej podstawowych katechumenatu w starożytności

Dst (3): ma po części uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych katechumenatu w starożytności

Db (4): ma stosunkowo dobrze uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą podstawowych katechumenatu w starożytności

Bdb (5): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą podstawowych katechumenatu w starożytności i potrafi ją precyzyjnie wyrazić

EK nr 2 określany jako „potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące podstawowych katechumenatu w starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej”

Ndst (2): nie potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać źródłowe informacje dotyczące podstawowych katechumenatu w starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Dst (3): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać niektóry źródłowe informacje dotyczące podstawowych katechumenatu w starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Db (4): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać większość źródłowych informacji dotyczących podstawowych katechumenatu w starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

Bdb (5): potrafi samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, integrować, analizować i oceniać wszystkie źródłowe informacje dotyczące podstawowych katechumenatu w starożytności oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

EK nr 3 określany jako „ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do podstawowych katechumenatu w starożytności”

Na ocenę:

Ndst (2): nie ma świadomości złożoności rzeczywistości i nie rozumie potrzeby interdyscyplinarnego podejścia do podstawowych katechumenatu w starożytności

Dst (3): ma świadomość złożoności niektórych elementów rzeczywistości i częściowo rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do podstawowych katechumenatu w starożytności

Db (4): ma stosunkowo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do podstawowych katechumenatu w starożytności

Bdb (5): ma bardzo dobrą świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do podstawowych katechumenatu w starożytności

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leon Nieścior
Prowadzący grup: Leon Nieścior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

SUMA GODZIN: 75 = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)