Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne 1 semestr [WP-PRZ-POC1-ćw] Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie cywilne 1 semestr [WP-PRZ-POC1-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:25 - 12:55
sala 205
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Szczepanowska
Literatura:

A. Zieliński - Postępowanie cywilne. Kompendium, wyd. aktualne, CH Beck

A. Marciniak, I. Kunicki, W. Broniewicz - Postępowanie cywilne w zarysie, Wolters Kluwer, aktualne wydanie

T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Wolters Kluwer, aktualne wydanie

Literatura uzupełniająca:

H. Dolecki - Postępowanie cywilne. Zakres wykładu, wyd. aktualne, Wolters Kluwer

H. Pietrzkowski - Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, wyd. aktualne, Wolters Kluwer

A. Zieliński, Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD, wyd. aktualne, CH Beck

Zakres tematów:

1. Pojęcie postępowania cywilnego, cel postępowania cywilnego i rodzaje postępowania cywilnego. Pojęcie sprawy cywilnej. Dopuszczalność drogi sądowej.

2. Stosunek prawa procesowego cywilnego do prawa cywilnego materialnego. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i administracyjnego.

3. Właściwość sądu i jej badanie. Skład sądu. Wyłączenie sędziego. Wartość przedmiotu sporu.

4. Pojęcie strony i uczestnika. Zdolność sądowa i procesowa. Legitymacja procesowa. Współuczestnictwo w sporze, interwencja główna i uboczna, przypozwanie, reprezentacja stron w procesie.

5. Prokurator i podmioty na prawach prokuratora.

6. Koszty procesu - ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; zwolnienie od kosztów sądowych; zabezpieczenie kosztów procesu; zwrot kosztów procesu.

7. Czynności procesowe - przepisy ogólne. Rodzaje czynności procesowych.

8. Przedmiot procesu cywilnego. Rodzaje powództw: o świadczenie, ustalenie, ukształtowanie.

9. Pisma procesowe - wymagania i braki formalne. Doręczanie pism procesowych.

10. Terminy – uchybienie i przywrócenie terminu.

11. Postępowanie przez sądem pierwszej instancji - wszczęcie postępowania; postępowanie pojednawcze; ugoda sądowa; mediacja.

12. Pozew - skutki wniesienia i doręczenia pozwu. Posiedzenia sądowe. Rozprawa. Orzeczenia sądu.

13. Zawieszenie i umorzenie postępowania.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia: Rozwiązywanie kazusów, wykład problemowy łączony z wykładem konwersatoryjnym.

Kolokwium pod koniec semestru (20 pyt. testowych jednokrotnego wyboru, kazusy, student może otrzymać max. 23 pkt), ocenianie ciągłe.

Kryterium oceniania

51%-60% - 3

61-70 - 3,5

71-80 - 4

81-90 - 4,5

91-100% - 5

Student potrafi wymienić zasady postępowania cywilnego i zobrazować je przykładami.

Na ocenę 2 (ndst) – nie zna zasad postępowania cywilnego

Na ocenę 3 (dst) – zna przynajmniej dwie zasady postępowania cywilnego i co najmniej jedną potrafi zobrazować przykładem

Na ocenę 4 (db) – zna przynajmniej 3 zasady postępowania cywilnego i potrafi je zobrazować przykładami

Na ocenę 5 (bdb) – zna wiele zasady postępowania cywilnego i potrafi je zobrazować przykładami

Student zna regulacje odnoszące się do postępowań prowadzonych w trybie procesowym oraz pozostałe rodzaje postępowań cywilnych.

Na ocenę 2 (ndst) – nie zna regulacji odnoszących się do postępowania cywilnego procesowego ani nie potrafi wymienić innych rodzajów postępowań cywilnych

Na ocenę 3 (dst) – zna rodzaje postępowań cywilnych

Na ocenę 4 (db) – zna regulacje dotyczące postępowania cywilnego procesowego oraz wymienia inne rodzaje postępowań cywilnych

Na ocenę 5 (bdb) – bardzo dobrze zna regulacje odnoszące się do postępowania cywilnego procesowego i pozostałe rodzaje postępowań cywilnych oraz ich ogólne założenia

Student wymienia podmioty postępowania cywilnego i rozumie ich zadania, potrafi ustalić wysokość kosztów sądowych, umie obliczyć wartość przedmiotu sporu, ustalić właściwą opłatę sądową oraz właściwości sądu.

Na ocenę 2 (ndst) – nie potrafi wymienić podmiotów postępowania cywilnego, nie umie ustalić wysokości kosztów sądowych, wartości przedmiotu sporu ani ustalić opłaty sądowej

Na ocenę 3 (dst) – potrafi wymienić podmioty postępowania cywilnego i zna ich definicję, zna definicję kosztów sądowych, wartości przedmiotu sporu, opłaty sądowej i właściwości sądu.

Na ocenę 4 (db) – wymienia podmioty postępowania cywilnego, ich definicję oraz rozumie ich rolę w procesie, zna definicję kosztów sądowych, wartości przedmiotu sporu, opłaty sądowej oraz rozróżnia właściwości sądu.

Na ocenę 5 (bdb) – wymienia podmioty postępowania cywilnego, ich definicję oraz rozumie ich rolę w procesie, potrafi ustalić wysokość kosztów sądowych, umie obliczyć wartość przedmiotu sporu, ustalić właściwą opłatę sądową oraz właściwość sądu.

Student zna rodzaje pism procesowych.

Na ocenę 2 (ndst) – nie zna rodzajów pism procesowych, środków dowodowych ani środków zaskarżenia i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Na ocenę 3 (dst) – wymienia rodzaje pism procesowych

Na ocenę 4 (db) – wymienia i definiuje rodzaje pism procesowych

Na ocenę 5 (bdb) – wymienia, definiuje, zna podstawowe elementy pism procesowych oraz potrafi sporządzić pozew dysponując stanem faktycznym sprawy.

Student potrafi w praktyce stosować zasady, instytucje i przepisy postępowania cywilnego, rozwiązując tym samym problemy prawne powstaję na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego.

Na ocenę 2 (ndst) – nie potrafi rozwiązać prostych problemów prawnych i nie rozumie ich

Na ocenę 3 (dst) – po uzyskaniu wskazówek rozwiązuje poprawnie proste problemy prawne

Na ocenę 4 (db) – samodzielnie rozwiązuje poprawnie proste problemy prawne

Na ocenę 5 (bdb) – samodzielnie rozwiązuje poprawnie proste problemy prawne, dostrzega wzajemne relacje przepisów oraz rozumie zasady oddziaływania dokonywanych czynności na przebieg procesu

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pod koniec semestru (20 pyt. testowych jednokrotnego wyboru, kazusy, student może otrzymać max. 23 pkt), ocenianie ciągłe.

Kryterium oceniania 51%-60% - 3 61-70 - 3,5 71-80 - 4 81-90 - 4,5 91-100% - 5

Student potrafi wymienić zasady postępowania cywilnego i zobrazować je przykładami.

Na ocenę 2 (ndst) – nie zna zasad postępowania cywilnego

Na ocenę 3 (dst) – zna przynajmniej dwie zasady postępowania cywilnego i co najmniej jedną potrafi zobrazować przykładem

Na ocenę 4 (db) – zna przynajmniej 3 zasady postępowania cywilnego i potrafi je zobrazować przykładami

Na ocenę 5 (bdb) – zna wiele zasady postępowania cywilnego i potrafi je zobrazować przykładami

Student zna regulacje odnoszące się do postępowań prowadzonych w trybie procesowym oraz pozostałe rodzaje postępowań cywilnych.

Na ocenę 2 (ndst) – nie zna regulacji odnoszących się do postępowania cywilnego procesowego ani nie potrafi wymienić innych rodzajów postępowań cywilnych

Na ocenę 3 (dst) – zna rodzaje postępowań cywilnych

Na ocenę 4 (db) – zna regulacje dotyczące postępowania cywilnego procesowego oraz wymienia inne rodzaje postępowań cywilnych

Na ocenę 5 (bdb) – bardzo dobrze zna regulacje odnoszące się do postępowania cywilnego procesowego i pozostałe rodzaje postępowań cywilnych oraz ich ogólne założenia

Student wymienia podmioty postępowania cywilnego i rozumie ich zadania, potrafi ustalić wysokość kosztów sądowych, umie obliczyć wartość przedmiotu sporu, ustalić właściwą opłatę sądową oraz właściwości sądu.

Na ocenę 2 (ndst) – nie potrafi wymienić podmiotów postępowania cywilnego, nie umie ustalić wysokości kosztów sądowych, wartości przedmiotu sporu ani ustalić opłaty sądowej

Na ocenę 3 (dst) – potrafi wymienić podmioty postępowania cywilnego i zna ich definicję, zna definicję kosztów sądowych, wartości przedmiotu sporu, opłaty sądowej i właściwości sądu.

Na ocenę 4 (db) – wymienia podmioty postępowania cywilnego, ich definicję oraz rozumie ich rolę w procesie, zna definicję kosztów sądowych, wartości przedmiotu sporu, opłaty sądowej oraz rozróżnia właściwości sądu.

Na ocenę 5 (bdb) – wymienia podmioty postępowania cywilnego, ich definicję oraz rozumie ich rolę w procesie, potrafi ustalić wysokość kosztów sądowych, umie obliczyć wartość przedmiotu sporu, ustalić właściwą opłatę sądową oraz właściwość sądu.

Student zna rodzaje pism procesowych.

Na ocenę 2 (ndst) – nie zna rodzajów pism procesowych, środków dowodowych ani środków zaskarżenia i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Na ocenę 3 (dst) – wymienia rodzaje pism procesowych

Na ocenę 4 (db) – wymienia i definiuje rodzaje pism procesowych

Na ocenę 5 (bdb) – wymienia, definiuje, zna podstawowe elementy pism procesowych oraz potrafi sporządzić pozew dysponując stanem faktycznym sprawy.

Student potrafi w praktyce stosować zasady, instytucje i przepisy postępowania cywilnego, rozwiązując tym samym problemy prawne powstaję na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego.

Na ocenę 2 (ndst) – nie potrafi rozwiązać prostych problemów prawnych i nie rozumie ich

Na ocenę 3 (dst) – po uzyskaniu wskazówek rozwiązuje poprawnie proste problemy prawne

Na ocenę 4 (db) – samodzielnie rozwiązuje poprawnie proste problemy prawne

Na ocenę 5 (bdb) – samodzielnie rozwiązuje poprawnie proste problemy prawne, dostrzega wzajemne relacje przepisów oraz rozumie zasady oddziaływania dokonywanych czynności na przebieg procesu

Uwagi:

IV rok PN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)