Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw] Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne [WP-PRZ-PRA-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 15:05 - 16:35
sala 205
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mariusz Szyrski
Literatura:

Literatura podstawowa: (1. Prawo administracyjne, red Z. Niewiadomski, Warszawa; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa).

Literatura uzupełniająca: (1.Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010; 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009; 3. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa 2011)

Zakres tematów:

1) Pojęcie administracji publicznej

a) Definicje administracji publicznej

b) Cechy administracji publicznej

c) Podziały administracji publicznej

i. Rządowa/samorządowa

ii. Władcza/niewładcza

iii. Świadcząca/ingerująca/infrastruktury

2) Pojęcie prawa administracyjnego

a) Cechy prawa administracyjnego

b) Podziały prawa administracyjnego

i. Ustrojowe/materialne/procesowe

ii. Wewnętrzne/zewnętrzne

c) Normy w prawie administracyjnym

i. Ustrojowe/materialne/Procesowe

ii. Materialno-prawne/zadaniowe/określające właściwość/określające prawne formy działania

3) Źródła prawa administracyjnego

a) Systematyka źródeł prawa powszechnie obowiązującego

i. Katalog zamknięty/katalog otwarty

b) Ustawa

c) Rozporządzenie

i. Cechy aktu

ii. Podmioty uprawione do wydawania

iii. Charakter upoważnienia ustawowego do wydawania aktu

d) Akt prawa miejscowego

i. Cechy aktu

ii. Podmioty uprawnione do wydawania

iii. Rodzaje aktów prawa miejscowego

e) Pojęcie prawa wewnętrznego i zewnętrznego

i. Zakres obowiązywania

4) Stosunek administracyjno-prawny

a) Definicja

b) Elementy stosunku – podmioty i przedmiot

c) Cechy stosunku administracyjnoprawnego

d) Stosunek administracyjnoprawny a stosunek cywilnoprawny

e) Rodzaje stosunków administracyjnoprawnych

f) Pojęcie władztwa

5) Organ administracji publicznej

a) Pojęcie organu

b) Rodzaje organów/podziały

c) Pojęcie urzędu i odróżnienie od pojęcia organu

6) Pojęcia związane ze strukturami administracji publicznej

a) Kierownictwo

i. Przykłady więzi kierowniczych

ii. Akty kierownictwa

b) Nadzór

i. Przykłady więzi nadzorczych

ii. Akty nadzoru

c) Kontrola

i. Przykłady więzi kontrolnych

ii. Prawne formy działania związane z kontrolą

d) Współdziałanie

i. Przykłady współdziałania

7) Pojęcie uznania administracyjnego

8) Administracja rządowa

a) Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, Ministrowie

i. Kompetencje Rady Ministrów

ii. Kompetencje Członka Rady Ministrów

iii. Kompetencje Prezesa Rady Ministrów

iv. Minister i jego kompetencje

b) Terenowa administracja rządowa w województwie

i. Wojewoda

- status wojewody

- kompetencje wojewody

- sposób wyboru wojewody

ii. Administracja zespolona w województwie

- pojęcie zespolenia, trzy aspekty zespolenia w województwie

- podmioty zespolone

iii. Administracja niezespolona w województwie

- katalog podmiotów niezespolonych

9) Samorząd terytorialny

a) Pojęcie samorządu terytorialnego

i. W oparciu o Konstytucję RP

ii. W oparciu o EKSL

iii. W oparciu o poglądy doktryny (definicje podręcznikowe)

b) Konstytucyjne cechy samorządu terytorialnego

c) Zasady związane z samorządem:

i. Trójszczeblowość

ii. Decentralizacja/centralizacja

iii. Pomocniczość

iv. Samodzielność

e) Przepisy ogólne dotyczące gminy – art. 1-5b ustawy o samorządzie

f) Zadania jednostek samorządu terytorialnego

i. Rodzaje zadań (własne/zlecone, obowiązkowe nieobowiązkowe)

ii. Przykłady zadań

iii. Przykłady zadań właściwych dla każdego organu

g) Organy w samorządzie terytorialnym

a. Organ wykonawczy

b. Organ uchwałodawczy

j) Nadzór nad samorządem terytorialnym

i. Zasady nadzoru

ii. Organy nadzorujące

iii. Akty nadzorcze

iv. Tryb nadzorczy

h) Ustawa warszawska - jako lex specalis do ustawy o samorządzie gminnym

10) Prawne formy działania administracji

a) Podziały prawnych form działania

i. Władcze/niewładcze

ii. Jednostronne/dwustronne

iii. Zobowiązujące/uprawniające

iv. Działania prawne/działania faktyczne

v. Deklaratoryjne/konstytutywne

b) Akt administracyjny (na przykładzie decyzji administracyjnej, postanowienia)

i. Cechy aktu

ii. Rodzaje aktów administracyjnych

iii. Podwójna konkretność aktu

iv. Jako przykład – decyzja administracyjna (na przykładzie Kodeksu postępowania administracyjnego)

- przesłanki ważności decyzji

- przesłanki do stwierdzenia nieważności decyzji

- elementy obligatoryjne decyzji

c) Akt normatywny (na przykładzie aktu prawa miejscowego)

i. Cechy aktu

ii. Rodzaje aktów normatywnych

iii. Podmioty uprawnione do wydania

d) Porozumienie administracyjne/umowa w prawie administracyjnym

e) Czynności materialno-techniczne

f) Działalność społeczno-organizatorska

g) Ugoda administracyjna

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

PR_U01;

PR_U02;

PR_U03;

PR_U04;

PR_U05;

PR_U08;

PR_U09;

PR_K01;

PR_K03;

PR_K04

Metody dydaktyczne

- dyskusja (okrągły stół, seminaryjna),

- praca w grupach oparta na metodzie ćwiczeniowej,

- praca w grupach oparta na metodzie projektu,

- analiza i interpretacja aktu prawnego,

- wspomagająco wykład problemowy,

- wspomagająco wykład konwersatoryjny.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć odbędą się dwa kolokwia pisemne - w środku semestru oraz na koniec semestru. Na tej podstawie zostanie sformułowana ocena końcowa osiągnięć studenta.

Uwagi:

II rok PN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)