Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie cywilne 2 semestr [WP-PRZ-POC2-ćw] Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie cywilne 2 semestr [WP-PRZ-POC2-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30
sala 314A
Kampus Wóycickiego Bud. 21 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Elżbieta Szczepanowska
Literatura:

A. Zieliński - Postępowanie cywilne. Kompendium, wyd. aktualne, CH Beck

A. Marciniak, I. Kunicki, W. Broniewicz - Postępowanie cywilne w zarysie, Wolters Kluwer, aktualne wydanie

T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Wolters Kluwer, aktualne wydanie

Literatura uzupełniająca:

G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Warszawa 2019

H. Dolecki - Postępowanie cywilne. Zakres wykładu, wyd. aktualne, Wolters Kluwer

H. Pietrzkowski - Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, wyd. aktualne, Wolters Kluwer

A. Zieliński, Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, wyd. aktualne; CH Beck

Zakres tematów:

1. Środki odwoławcze (apelacja, zażalenie).

2. Postępowanie przed sądem II instancji.

3. Skarga kasacyjna (dopuszczalność, wymagania, podstawy, granice rozpoznania)

4. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego.

5. Wznowienie postępowania (dopuszczalność wznowienia, podstawy skargi, ponowne rozpoznanie sprawy).

6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (dopuszczalność, treść, podstawy, granice rozpoznania skargi).

7. Postępowania odrębne.

8. Postępowanie nieprocesowe (charakterystyka postępowania nieprocesowego, kategorie spraw rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym)

9. Postępowanie zabezpieczające (wybrane zagadnienia: przesłanki udzielenia zabezpieczenia, treść wniosku, sposoby zabezpieczenia).

10. Postępowanie egzekucyjne (wybrane zagadnienia: tytuł egzekucyjny, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, sposoby i ograniczenia egzekucji).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda ćwiczeniowo - praktyczna; rozwiązywanie kazusów; przygotowywanie pism procesowych, wykład problemowy łączony z wykładem konwersatoryjnym.

Kolokwium pod koniec semestru (20 pyt., testowych, kazusy; student może otrzymać max. 23 pkt); ocenianie ciągłe.

Kryterium oceniania

51%-60% - 3

61-70 - 3,5

71-80 - 4

81-90 - 4,5

91-100% - 5

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pod koniec semestru (20 pyt., testowych, kazusy; student może otrzymać max. 23 pkt); ocenianie ciągłe.

Kryterium oceniania

51%-60% - 3

61-70 - 3,5

71-80 - 4

81-90 - 4,5

91-100% - 5

Student potrafi wymienić zasady postępowania cywilnego i zobrazować je przykładami.

Na ocenę 2 (ndst) – nie zna zasad postępowania cywilnego

Na ocenę 3 (dst) – zna przynajmniej dwie zasady postępowania cywilnego i co najmniej jedną potrafi zobrazować przykładem

Na ocenę 4 (db) – zna przynajmniej 3 zasady postępowania cywilnego i potrafi je zobrazować przykładami

Na ocenę 5 (bdb) – zna wiele zasady postępowania cywilnego i potrafi je zobrazować przykładami

Student zna regulacje odnoszące się do postępowań prowadzonych w trybie procesowym, nieprocesowym, egzekucyjnym i wybranych postępowaniach odrębnych.

Na ocenę 2 (ndst) – nie zna regulacji odnoszących się do postępowania cywilnego, egzekucyjnego ani założeń pozostałych postępowań cywilnych

Na ocenę 3 (dst) – zna wyłącznie regulacje dotyczące procesu

Na ocenę 4 (db) – zna regulacje dotyczące postępowania cywilnego procesowego i egzekucyjnego

Na ocenę 5 (bdb) – regulacje odnoszące się do postępowania cywilnego procesowego i egzekucyjnego oraz ogólne założenia pozostałych postępowań cywilnych

Student wymienia podmioty postępowania cywilnego i rozumie ich zadania, potrafi ustalić wysokość kosztów sądowych, umie obliczyć wartość przedmiotu sporu, ustalić właściwą opłatę sądową oraz właściwości sądu.

Na ocenę 2 (ndst) – nie potrafi wymienić podmiotów postępowania cywilnego, nie umie ustalić wysokości kosztów sądowych, wartości przedmiotu sporu ani ustalić opłaty sądowej

Na ocenę 3 (dst) – potrafi wymienić podmioty postępowania cywilnego i zna ich definicję, zna definicję kosztów sądowych, wartości przedmiotu sporu, opłaty sądowej i właściwości sądu.

Na ocenę 4 (db) – wymienia podmioty postępowania cywilnego, ich definicję oraz rozumie ich rolę w procesie, zna definicję kosztów sądowych, wartości przedmiotu sporu, opłaty sądowej oraz rozróżnia właściwości sądu.

Na ocenę 5 (bdb) – wymienia podmioty postępowania cywilnego, ich definicję oraz rozumie ich rolę w procesie, potrafi ustalić wysokość kosztów sądowych, umie obliczyć wartość przedmiotu sporu, ustalić właściwą opłatę sądową oraz właściwość sądu.

Student zna rodzaje pism procesowych, środki dowodowe oraz środki zaskarżenia i nadzwyczajne środki zaskarżenia.

Na ocenę 2 (ndst) – nie potrafi rodzajów pism procesowych, środków dowodowych ani środków zaskarżenia i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Na ocenę 3 (dst) – wymienia rodzaje pism procesowych, środków dowodowych oraz środków zaskarżenia i nadzwyczajnych środków zaskarżenia

Na ocenę 4 (db) – wymienia i definiuje rodzaje pism procesowych, środków dowodowych oraz środków zaskarżenia i nadzwyczajnych środków zaskarżenia

Na ocenę 5 (bdb) – wymienia, definiuje i zna podstawowe elementy pism procesowych, środków dowodowych oraz środków zaskarżenia i nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Student potrafi wyróżnić i charakteryzuje etapy postępowań prowadzonych w trybie procesowym, nieprocesowym, egzekucyjnym i wybranych postępowaniach odrębnych.

Na ocenę 2 (ndst) – nie zna etapów postępowań prowadzonych w trybie procesowym, nieprocesowym, egzekucyjnym i wybranych postępowaniach odrębnych

Na ocenę 3 (dst) – wyróżnia i ogólnie opisuje etapy postępowań prowadzonych w trybie procesowym, nieprocesowym, egzekucyjnym i wybranych postępowaniach odrębnych

Na ocenę 4 (db) – wymienia i szczegółowo opisuje etapy postępowań prowadzonych w trybie procesowym, nieprocesowym, egzekucyjnym i wybranych postępowaniach odrębnych

Na ocenę 5 (bdb) – wymienia i szczegółowo opisuje etapy postępowań prowadzonych w trybie procesowym, nieprocesowym, egzekucyjnym i wybranych postępowaniach odrębnych

Student potrafi w praktyce stosować zasady, instytucje i przepisy postępowania cywilnego, rozwiązując tym samym problemy prawne.

Na ocenę 2 (ndst) – nie potrafi rozwiązać prostych problemów prawnych i nie rozumie ich

Na ocenę 3 (dst) – po uzyskaniu wskazówek rozwiązuje poprawnie proste problemy prawne

Na ocenę 4 (db) – samodzielnie rozwiązuje poprawnie proste problemy prawne

Na ocenę 5 (bdb) – samodzielnie rozwiązuje poprawnie proste problemy prawne, dostrzega wzajemne relacje przepisów oraz rozumie zasady oddziaływania dokonywanych czynności na przebieg procesu

Uwagi:

ćwiczenia IV rok PN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)