Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia pracy 1 [WF-PS-N-PPRA1] Semestr zimowy 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia pracy 1 [WF-PS-N-PPRA1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2019/20 [2019/20_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala 1421
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Zdzisław Kobos
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Amstrong M. (2001) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom wydawniczy ABC, Kraków,

2. Bańka A. (19950, Zawodoznawstwo, doradztwo, zawodowe, pośrednictwo pracy, (psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym), Print B, Poznań,

3. Dudek B., Waszkowska M., Mercz D., Hanke W. (2004), Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wyd. IMP, Łódź,

4. Guszkowska M. (2013), Aktywność fizyczna i psychika" Wyd. Adam Marszałek, Toruń,

5. Dziąbek E., Dziuk U., Brończyk-Puzon A., Bieniek J., Kowalik B. (2013), Poczucie optymizmu a kontrola emocji, Ann.Acad. Med. Siles, 2013, 67, 6, 367=373,

6. Kobos Z., (1999), Problemy orzecznicze w psychologii lotniczej, (W:) Działalność psychoprofilaktyczna w resorcie ON, wyd. ULMAK, Warszawa 1999, (red.) Pałys J. Pawluczuk W., 56-69, Warszawa 1999,

7. Kobos Z. (2016), Predykcja niezawodności funkcjonowania układu: "człowiek - technika lotnicza - otoczenie" poprzez ocenę stanu zdrowia personelu lotnictwa, (W:) Poznań - lotnictwo dla obronności, (red. M. Ciałkowski), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 225-241,

8. Korczyński S., Stres w pracy nauczyciela, Wyd. WSB, Kraków 2014,

9. Kozak A., Dojrzałość menedżerska, Difin, 2011,

10. Sasin M. (2016), Efektywny System Pracy, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie , Onepress, Warszawa,

11. Chmiel N. (2003), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003,

Literatura dodatkowa:

1. Jachnis A.,Kobos Z ., Zarządzanie zasobami ludzkimi- cele, funkcje, metody, Studia z Psychologii, 1995, t. VI, 6 (4-77),

2. Kobos Z. (1998), Psychologia dla lotnictwa wojskowego - perspektywa historyczna i stan obecny przydatności kandydatów do służby w Siłach Powietrznych, (W:) Nasze stulecie. Nauka dla obronności, (red.: M. Ciałkowski), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 276- 291,

3. Kulczycka Kinga (2019), Mędzlewska Katarzyna, Poziom empatii wśród ratowników medycznych i czynniki go zaburzające, European Journal of Medical Technologies, 2(3), 214, 44-49,

4. Lipińska-Grobelny A (2014), Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. UŁ, Łódź, 2014,

5. Ogińska-Bulik N. (2003), Stres zawodowy policjantów, Wyd. WSH-E, Łódź,

6. Lipka A. (2005), W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa,

7. Mamcarz P. (2018) Psychologia transportu, Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa w transporcie, Difin, Warszawa,

8. Nieckarz Z. (2011), Psychologia motywacji w organizacji, Difin,, Warszawa,

9. Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M. (2007), Stres zawodowy w służbach ratowniczych, Wyd. WSH-E, Łódź,

10. Plauchowski J, Hornowska E., Haładziński P., Kaczmarek L. (2014), Czy praca szkodzi ?, Wyd. Scholar, Warszawa,

11. Paszkowska-Rogacz A. (2009), Doradztwo zawodowe, Difin, Warszawa, 2

12. Paluchowski W. (2001), Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, WN „Scholar”, Warszawa,

13. Personel,

14. Strelau J.,(2004), Osobowość a stres ekstremalny, GWP, Gdańsk 2004.

Zalśkiewicz T, Falkowski A., Psychologia poznawcza w praktyce, PWN, Warszawa,

15. Czasopismo: "Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology",

16. Czasopismo: "Polish Hiperbaric Research",

17. Czasopismo,"E-mentor"

18. Czasopismo, "Zarządzanie zasobami Ludzkimi".

Zakres tematów:

Treści programowe:

1) Problematyka przedmiotu, organizacja zajęć, literatura, zasady oceniania i pisanie pracy zaliczeniowej,

2) Geografia psychologii pracy w Polsce (ośrodki akademickie i resortowe), główni reprezentanci.

3) Udział w konferencji ”Kadry –jesień 2019”.

4) Metodologiczne i merytoryczne zasady diagnostyki psychologicznej w psychologii organizacji i pracy.

5) Rola zarządzania zasobami ludzkimi w sferze aktywności zawodowej.

6) Problemy zzl na stronach www ,

7) Praca zawodowa i jej rola w życiu człowieka

8) Charakterystyka miejsca pracy

9) Dystraktory w działalności zawodowej

10) Gratyfikacja pracy (motywacja, satysfakcja, zaangażowanie, jakość pracy).

11) Psychologiczne problemy wyboru zawodu, prognoza efektywności kadr.

12) Predykatory powodzenia zawodowego.

13) Aspekty psychologiczne badania pracy ludzkiej i przydatności zawodowej.

14) Procedury selekcyjne (normy lokalne, ich konstruowanie i wykorzystanie w pracy psychologa, zasady doboru i selekcji kadr, wieloczynnikowa metoda selekcji).

15) Metody poszukiwania pracowników.

16) Poradnictwo zawodowe

17) Podsumowanie i zaliczenie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Praca semestralna,

Dyskusje,

Test.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2020r.,

• kolokwium z tematów wymienionych w sylabusie [15 pytań,], termin- drugi tydzień 12.2019r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju (0 ÷ 30 punktów],

• kolokwium - 15 pytań ocenianych po 10 punktów.

Skala ocen:

dst.: 80- punktów,

dst+: 81-90 punktów,

db: 91-110 punktów,

db+: 111-130 punktów,

bdb: 131-150 punktów

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej

[0÷50 punktów].

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, bardzo dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i bardzo dobrze potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i dobrze potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena dostateczna (3) –; student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w psychologii pracy i słabo potrafi sporządzić raport badawczy;

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy, nie zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w psychologii pracy i nie potrafi sporządzić raport badawczy;

Uwagi: (tylko po angielsku)

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)