Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii [WB-IS-12-23-lab] Semestr letni 2019/20
Laboratorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy chemii [WB-IS-12-23-lab]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Laboratorium [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:45 - 12:00
sala 103a
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
każdy poniedziałek, 13:15 - 18:15
sala 103a
Kampus Wóycickiego Bud. 24 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Kicińska, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Literatura:

Literatura podstawowa

1. L.L Jones, P.W. Atkins, "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje" PWN Warszawa 2009 i wcześniejsze wydania.

2. R.T. Morrison, R.N. Boyd, Chemia Organiczna, PWN, 1998

3. Galus Z. (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007.

4. Halina Kowalczyk-Dembińska "Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii", UNIVERSITAS, 2007

5. Podręcznik do ćwiczeń "Laboratorium chemiczne" wydany w bibliotece Szkoły Nauk Ścisłych (wyd. I. Warszawa 2000, ISBN 83-909206-3-8; wyd. II. Warszawa 2005, Wydawnictwo UKSW, ISBN 83-7072-338-1)

Literatura uzupełniająca

1. A. Bielański, "Chemia nieorganiczna". PWN Warszawa 2008.

2. Zygmunt Marczenko, Jerzy Minczewski "Chemia analityczna". PWN Warszawa 2008.

3. G. Patrick, Krótkie wykłady: Chemia Organiczna, PWN, 2008

Zakres tematów:

Zapoznanie z podstawowymi technikami pracy i sprzętem w laboratorium chemicznym. Analiza jakościowa - identyfikacja kationów i anionów. Analiza objętościowa - miareczkowe metody oznaczania substancji. Zapoznanie studentów z pracą w laboratorium syntezy organicznej, nauczenie studentów technik laboratoryjnych stosowanych w syntezie organicznej: Zapoznanie ze sprzętem laboratoryjnym, szkłem i zasadami jego użytkowania oraz zasadami BHP. Synteza aspiryny. Synteza octanu butylu. Chromatografia kolumnowa i spektrofotometria.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Prowadzone metodą laboratoryjną (zajęć praktycznych): studenci samodzielnie przeprowadzają eksperymenty według wskazówek prowadzącego.

Studenci wywołują–w sztucznych warunkach –jakiś procesu celu zbadania przyczyn jego występowania, przebiegu, skutków, ustalenia zależności.

Celem tej metody jest opanowanie zasad pracy doświadczalnej oraz zrozumienie roli i znaczenia eksperymentu w rozwiązywaniu problemów z zakresu podstaw chemii.

Metody i kryteria oceniania:

Laboratorium:

Metody oceny:kolokwium wstępne, zaliczenie poszczególnych ćwiczeń na podstawie sprawozdania, kolokwium końcowe z całości materiału.

Ocena końcowa jest średnią wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń.

Ocena podsumowująca jest średnią ocen cząstkowych za poszczególne ćwiczenia laboratoryjne.

Ocena cząstkowa jest średnią ocen dotyczących danego ćwiczenia:

1. Ocena przygotowania do zajęć poprzez zdanie kolokwium wstępnego z tematyki dotyczącej danego ćwiczenia i BHP. Jest to warunek przystąpienia do ćwiczeń.

2. Ocena pracy przygotowanej indywidualnie w formie sprawozdania z ćwiczenia:

ocena 2 (ndst): nie potrafi zaprezentować wyników swoich badań

ocena 3 (dst): prezentuje suche wyniki bez umiejętności ich analizy

ocena 4 (db): dokonuje analizy wyników, proponuje wnioski

ocena 5 (bdb): dokonuje analizy wyników, wyciąga wnioski, dyskutuje

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

-kolokwia i sprawozdania na laboratorium

-wykonywanie eksperymentów laboratoryjnych

Zakres ocen w każdym ocenianym przypadku:

94-100% - 5

93-88% - 4,5

87-80% - 4

79-70% - 3,5

69-60% - 3

mniej niż 59,9% - 2

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie ma wiedzy z zakresu podstaw chemii.

Na ocenę 3 (dst.): Student na poziomie podstawowym opanował wiedzę z zakresu chemii i na poziomie podstawowym potrafi ją wykorzystywać.

Na ocenę 4 (db.): Student na dobrym poziomie opanował wiedzę z zakresu podstaw chemii i dobrze potrafi ją wykorzystywać do rozwiązywania problemów i do rozwiązywania zadań .

Na ocenę 5 (bdb.): Student na bardzo dobrym poziomie opanował wiedzę z zakresu chemii i bardzo dobrze potrafi ją wykorzystywać do rozwiązywania problemów w tym zakresie.

Uwagi:

Terminy zajęć zostaną podane na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)