Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka WF-PS-N-STA
Semestr letni 2019/20
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Statystyka WF-PS-N-STA
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20_L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 16:45 - 18:15
sala 1454
Kampus Wóycickiego Bud. 14 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 108
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Jolanta Rytel
Zakres tematów:

1. Teoria pomiaru i teoria skalowania. Skale pomiarowe. Zmienna losowa.

2. Charakterystyki rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej. Miary tendencji centralnej.

3. Miary rozproszenia.

4. Miary asymetrii (skośności) rozkładu i kurtozy rozkładu.

5. Własności miar centrum i rozproszenia. Kwartyle. Kwantyle. Normy.

6. Transformacja standaryzacji.

7. Wprowadzenie podstawowych pojęć rachunku prawdopodobieństwa.

8. Pojęcie dystrybuanty zmiennej losowej. Rozkład normalny prawdopodobieństwa.

9. Własności dystrybuanty normalnej – rozkład normalny wystandaryzowany.

10. Centralne twierdzenie graniczne oraz inne twierdzenia graniczne. Pojęcie rozkładu prawdopodobieństwa statystyki.

11. Poziom istotności wnioskowania. Przedział ufności dla średniej. Teoria estymacji: szacowanie średniej w populacji.

12. Schemat wnioskowania statystycznego; błąd I i II rodzaju. Postać hipotezy statystycznej.

13. Rozkład prawdopodobieństwa t-Studenta.

14. Test t-Studenta dla jednej próby/populacji. Teoria odporności testów statystycznych na pogwałcenie założeń. Hipotezy kierunkowe i różnościowe.

15. Test dwustronny i jednostronny. Moc testu. Miary wielkości efektu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda dydaktyczna - wykład konwersatoryjny.

Weryfikacja – egzamin pisemny (po odbyciu przez studenta wykładu ze statystyki oraz pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń ze statystyki). Egzamin obejmuje treści wykładu, ćwiczeń oraz treści zawarte w zalecanej literaturze. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne podawane są studentom na bieżąco w trakcie ćwiczeń ze statystyki oraz zbiorczo pod koniec semestru.

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę niedostateczną (2): student zna mniej niż 60,0% podstawowych terminów statystycznych, nie rozumie ich znaczenia, nie potrafi ich wykorzystać do opisu analizowanych własności. Nie potrafi poprawnie stosować omawianych w trakcie zajęć metod statystycznych bądź wykorzystuje je bezrefleksyjnie, nie uwzględniając ich uwarunkowań. Formułuje błędne lub nieuprawnione wnioski, nieadekwatnie posługując się terminologią statystyczną.

- na ocenę dostateczną (3): student ze zrozumieniem używa minimum 60,0% pojęć statystycznych i posiadł kompetencje i umiejętności z tego zakresu. W ograniczonym zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do rozwiązania konkretnych problemów statystycznych i uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Potrafi poprawnie wykorzystać niektóre z omawianych w trakcie zajęć metod statystycznych, ale pomija inne lub nie stosuje ich prawidłowo, a dostarczane przez niego uzasadnienia często są niepełne bądź niejasne. Warunkiem koniecznym jednak jest znajomość definicji podstawowych terminów (takich jak wariancja, błąd standardowy statystyki czy poziom istotności wnioskowania) oraz znajomość głównych twierdzeń granicznych.

- na ocenę dobrą (4): student ze zrozumieniem operuje minimum 80,0% wiedzy przedstawionej w toku całego semestru oraz posiadł kompetencje i umiejętności z nią związane. Student zna zasadnicze kroki weryfikowania hipotezy zerowej wprowadzonych w tym semestrze testów statystycznych (sprawdzenie założeń metody, odtworzenie logicznych podstaw formułowania statystyki testu, wyznaczenie jej rozkładu prawdopodobieństwa oraz liczby stopni swobody, sformułowanie kryterium decyzyjnego dotyczącego odrzucenia bądź nie hipotezy zerowej). Poprawnie stosuje omawiane w trakcie wykładu metody statystyczne, choć zdarza mu się pominąć w analizie problemu niektóre – czasami nawet kluczowe – założenia.

- na ocenę bardzo dobrą (5): student dysponuje w zasadzie pełnym zakresem wiedzy obowiązującej w tym semestrze. Potrafi trafnie dobrać metodę analizy danych do konkretnych problemów badawczych. Potrafi dokonać całościowej analizy konkretnego problemu statystycznego, uwzględniając wszystkie dostępne informacje i uzasadnić wybór proponowanego rozwiązania. Poprawnie stosuje omawiane w trakcie wykładu metody statystyczne, potrafi także przedyskutować ich ograniczenia.

Na ocenę końcową składa się ocena z egzaminu pisemnego, do którego student może przystąpić po pozytywnym zaliczeniu ćwiczeń ze statystyki. Egzamin obejmuje treści wykładu, ćwiczeń oraz treści zawarte w zalecanej literaturze. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne podawane są studentom na bieżąco w trakcie ćwiczeń ze statystyki oraz zbiorczo pod koniec semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.