Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zamówienia publiczne [WS-EK-ZPubl] Semestr letni 2019/20
Konwersatorium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zamówienia publiczne [WS-EK-ZPubl]
Zajęcia: Semestr letni 2019/20 [2019/20_L] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
sala 418
Kampus Wóycickiego Bud. 23 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 22
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Bogusław Marks
Literatura:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.);

Nowicki J.E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018;

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018;

Smerd A., Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro. Wskazówki, wzorcowe regulaminy, praktyczne porady, Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2018;

Olszowska H., Przewodnik po zamówieniach publicznych, PRESSCOM Sp. z o.o., Wrocław

Olszewska J., Rokicki J., Zamówienia publiczne. Zarządzanie organizacją, ludźmi i problemami, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa

"Zamówienia Publiczne Doradca"

UWAGA: zaleca się korzystanie z najnowszych wydań

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do systemu Zamówień publicznych (ZP). Ustawa "Prawo zamówień publicznych"

2. ZP: istota, przedmiot, podmioty (zamawiający, wykonawcy, konsorcja), historia

3. Przepisy prawne dotyczące ZP (polskie i unijne źródła prawa). Zasady udzielania ZP

4. Instytucjonalny system ZP: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Rada Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, inne instytucje

5. Tryby udzielania ZP (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna)

6. Planowanie i przygotowanie postępowania o udzielenia ZP (podmiot przeprowadzający postępowanie, opis przedmiotu ZP, zasady i sposoby ustalania wartości zamówienia. Podział ZP według różnych kryteriów.

7. Postępowanie w sprawie udzielenia ZP. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

8. Procedury szczególne udzielania ZP. Zamówienia sektorowe. Zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

9. Zasady dopuszczenia wykonawców do udziału w postępowaniu o ZP (przesłanki wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty i unieważnienia postępowania)

10. Oferty: przygotowanie, złożenie, kryteria oceny. Komisja przetargowa. Badanie i wybór najkorzystniejszej oferty.

11. Umowy w sprawach ZP (rodzaje umów, czas trwania, zgodność z ofertą, warunki zmian umowy i odstąpienia od niej, zabezpieczenie wykonania, etc.)

12. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skargi). Kontrola ZP i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

13. ZP w Unii Europejskiej

14. Bariery w dostępie do rynku ZP

15. Repetytorium z ZP. Aspekty społeczne w ZP

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prezentacji (do 70 punktów), aktywności na zajęciach (w sumie do 15 punktów), przygotowanej SIWZ (do 15 punktów). Każda nieobecność na zajęciach: - 15 punktów (z możliwością jej zaliczenia)

Zaliczenie:

66-72: 3.0

72-79: 3.5

80-86: 4.0

87-93: 4.5

94-100: 5

Uwagi:

I rok

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)