Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła literackiego WH-FPZ-I-1-AnlDzLit
Semestr letni 2019/20
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Analiza dzieła literackiego WH-FPZ-I-1-AnlDzLit
Zajęcia Semestr letni 2019/20 (2019/20_L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi piątek (nieparzyste), 15:00 - 16:30
sala 302
Kampus Dewajtis Nowy Gmach jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Woźniewska-Działak
Literatura:

Janusz Sławiński, O problemach „sztuki interpretacji”, w: "Liryka polska. Interpretacje", pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego, Gdańsk 2001.

S. Sawicki, "Czym jest poezja?" w: tegoż, "Wartość. Sacrum. Norwid", Lublin 1994.

S. Sawicki, "Uwagi o analizie utworu literackiego", w: "Poetyka. Interpretacja. Sacrum", Warszawa 1981.

"Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji", red. A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski, Lublin 2003.

H. Markiewicz, "Interpretacja semantyczna dzieł literackich", w tomie: "Wymiary dzieła literackiego", Kraków 1984.

R. Nycz, "Teoria interpretacji. Problem pluralizmu", w: "Tekstowy świat", Kraków 1993.

J. Sławiński, "Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego", w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz i J. Sławiński, Kraków 1976.

J. Sławiński, "Miejsce interpretacji", Gdańsk 2001.

"Czytamy utwory współczesne. Analizy", red. T. Kostkiewiczowa, I. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa 1967.

"Dramat polski. Interpretacje", red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, t. 1, t. 2, Gdańsk 2001.

"Liryka polska. Interpretacje", red. J. Prokop, J. Sławiński, Gdańsk 2001.

"Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych", red. K. Bartoszyński, M. Jasińska, S. Sawicki, Warszawa 1974 (lub wyd. nast.).

"Sztuka interpretacji", wybór i oprac. H. Markiewicz, t. 1, Wrocław 1971, t. 2, Wrocław 1973.

M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, "Słownik terminów literackich", Wrocław 1972 lub wyd. następne.

Literatura przedmiotu:

S. Sawicki, Czym jest poezja? w: tegoż, Wartość, Sacrum, Norwid, Lublin 1994.

Teresa Kostkiewiczowa, Franciszek Dionizy Kniaźnin „Tryumf miłości”, w: Liryka polska. Interpretacje, Gdańsk 2001, s. 74-83.

Michał Głowiński, Cyprian Norwid „Laur dojrzały”, w: Liryka polska. Interpretacje, Gdańsk 2001, s. 193-199.

*Zdzisław Łapiński, Cyprian Norwid, Spartakus, w: Liryka polska. Interpretacje, Gdańsk 2001, s. 200-207.

J. Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, red. H. Markiewicz i J. Sławiński, Kraków 1976 lub w: tegoż, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992.

Grażyna Halkiewicz-Sojak, Dialog wierszy czy dialog poetów? „Idee i prawda” Cypriana Norwida oraz „Ścieżka” Zbigniewa Herberta, w: Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, pod red. J. Ruszara, Kraków 2015, s. 233-242.

* Małgorzata Peroń, Z pończochami istny dramat. O wierszu „Jedwab duszy” Zbigniewa Herberta, w: Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, pod red. J. Ruszara, Kraków 2015, s. 311-322.

Erich Auerbach, Zaczarowana Dulcynea, w: tegoż, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, przekł. Zbigniew Żabicki, Warszawa (I wyd. Warszawa 1968). Wiktor Szkłowski, Jak jest zrobiony „Don Kichote”, w: Sztuka interpretacji, wybór i opracowanie Henryk Markiewicz, t.1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s.75-99.

Zofia Mitosek, Opowieść umarła (Ironia w „Don Kichocie”), w: tejże, Co z tą ironią, Gdańsk 2013.

Piotr Biłos, Powieściowe światy Wiesława Myśliwskiego, Kraków 2017.

Zakres tematów:

1.Analiza dzieła literackiego – podstawowe ujęcie teoretyczne.

2.Jak badać dzieło literackie? Zagadnienie metody pracy z tekstem literackim.

3.Analiza, interpretacja, wartościowanie dzieła literackiego.

4.Podstawowe instrumentarium poetyki opisowej.

5.Czym jest poezja? Analiza i interpretacja tekstu poetyckiego.

6.Lektura powieści. Uwagi o podobieństwach i różnicach badań tekstów poetyckich i epickich.

7.Pisemna analiza i interpretacja dzieła literackiego.

Utwory literackie omawiane na zajęciach:

Franciszek Dionizy Kniaźnin, Tryumf miłości.

Cyprian Norwid, Idee i prawda, Laur dojrzały, Spartakus.

Zbigniew Herbert, Jedwab duszy, Ścieżka.

Wisława Szymborska, Odkrycie.

Stanisław Grochowiak, Fuga.

Cervantes, Don Kichot, (fragmenty).

Olga Tokarczuk Prawiek i inne czasy.

Wiesław Myśliwski, Nagi sad lub Wiesław Myśliwski, Kamień na kamieniu.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody:

- praca z tekstem literackim pod kierunkiem wykładowcy

- dyskusja

- samodzielna analiza wybranych fragmentów literatury przedmiotu

- praca w grupie

- ustne zaliczenia nieobecność/weryfikacja znajomości literatury przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

- kolokwium semestralne (na zakończenie I semestru)

- praca pisemna na zakończenie II semestru (praca roczna) na ocenę.

Na ocenę końcową wpływa także aktywność studenta na zajęciach i dobra frekwencja.

Na ocenę bardzo dobrą:

Student zna współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego.

Student potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację dzieła literackiego..

Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi ustaleniami oraz zasięgania opinii ekspertów, a także ciągłego podnoszenia jej poziomu.

Na ocenę dobrą:

Student rozumie fakt istnienia różnych metod analizy i interpretacji dzieła literackiego.

Student dość dobrze potrafi posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz potrafi podjąć próbę samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego.

Student jest gotów do podjęcia próby krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej i konfrontowania jej z najnowszymi badaniami dotyczącymi dzieła.

Na ocenę dostateczną:

Student ma świadomość istnienia różnych metod analizy i interpretacji dzieła literackiego.

Student próbuje posługiwać się podstawowymi terminami i narzędziami badawczymi z zakresu literaturoznawstwa oraz próbuje sformułować podstawowe wnioski mające charakter analizy i interpretacji.

Student jest gotów do podjęcia próby krytycznej oceny posiadanej wiedzy literaturoznawczej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.