Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne [WP-PR-PA-ćw] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo administracyjne [WP-PR-PA-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Maciej Szmigiero
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16110
Literatura:

Z. Niewiadomski (red.), Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2013;

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018;

Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016;

I. Lipowicz, R. Mędrzycki, M. Szmigiero, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2015

Materiały dodatkowe do pracy indywidualnej w czasie zajęć oraz do pracy domowej zamieszczane są na platformie Moodle pod linkiem:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16110

Zakres tematów:

Zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia zagadnień omawianych na poprzednich zajęciach, w tym w szczególności od omówienia pracy domowej.

1. Zagadnienia wprowadzające; prawo administracyjne – podstawowe cechy

Zagadnienia organizacyjne; prawo administracyjne jako jedna z gałęzi prawa; przenikanie się gałęzi prawa – przykłady; relacja pomiędzy prawem administracyjnym a prawem konstytucyjnym; problemy prawa administracyjnego – brak kodyfikacji, brak integralności; działy prawa administracyjnego – przykłady aktów normatywnych i przenikanie się działów w ich ramach; stosunek administracyjnoprawny – cechy i odróżnianie od innych typów; cechy prawa administracyjnego

2. Pojęcie i cechy administracji

Definicje administracji publicznej i ich zmienność w czasie; ewolucja administracji nowożytnej – od policji administracyjnej do administracji świadczącej; rozróżnienie pojęcia administracji publicznej i administracji państwowej; podmioty administrujące; cechy administracji; związanie administracji prawem; przykłady z orzecznictwa oraz doktryny; władztwo administracyjne

3. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego

sfera zewnętrzna i sfera wewnętrzna administracji, administracja władcza i niewładcza, (administracja świadcząca, ingerująca i infrastruktury); pojęcie właściwości; właściwość rzeczowa, miejscowa i funkcjonalna – przykłady; domniemanie właściwości; ustawowe zlecenie spraw; umowne przeniesienie spraw; porozumienia komunalne; dekoncentracja i koncentracja resortowa i terenowa; organizacyjne i pozaorganizacyjne więzi prawne w administracji – kierownictwo, nadzór (bardziej szczegółowo przy omawiany nadzoru nad samorządem), kontrola, koordynacja, współdziałanie.

4. Konstrukcje przepisów prawnych

Przepisy zawierające definicje legalne; przepisy odsyłające – możliwe trudności interpretacyjne na konkretnych przykładach; definicje legalne – przykłady z prawa materialnego; pojęcia niedookreślone – przykłady, niebezpieczeństwa nadmiernej swobody działania organów; uznanie administracyjne; przepisy techniczne; preambuła; ustawa – Prawo o zgromadzeniach, przykładowe orzeczenia sądowe.

5. Prawne formy działania administracji

podziały prawnych form działania; czynności jednostronne i dwustronne – przykłady; akt normatywny jako prawna forma działania; akt administracyjny – cechy, rozróżnienie (decyzja, postanowienie), akt deklaratoryjny i konstytutywny, akt związany i względnie swobodny; przyrzeczenie administracyjne – cechy, przykład w ustawie o repatriacji; umowa administracyjna – tendencja do stosowania dwustronnych form działania; porozumienie administracyjne; działania merytoryczne; wewnętrzne formy działania administracji.

6. Ustrój administracji publicznej

Pojęcie i kryteria podziału terytorialnego; podstawy prawne podziału terytorialnego; zasadniczy podział terytorialny; podział pomocniczy i charakter prawny jednostek podziału pomocniczego; podziały specjalne – administracja zespolona i niezespolona (przykłady organów); obszary specjalne.

zasady kształtowania jednostek zasadniczego podziału terytorialnego; samorządy województwa śląskiego, podział zasadniczy – inne przykłady.

7. Samorząd gminny

Charakter gminy samorządowej; konstytucyjne regulacje samorządu gminnego; zadania gminy (domniemanie); zadania własne i zlecone; zadania obowiązkowe; kompetencje organów gminy; przykłady organizacji wewnętrznej i podziału zadań w gminach; demokracja pośrednia – organy jednostek samorządu terytorialnego (aspekt formalny i funkcjonalny – orzeczenia sądowe); formy demokracji bezpośredniej – wybory, referendum lokalne, konsultacje społeczne (omówienie ustawy o referendum lokalnym.

8. Samorząd gminny – przykładowe zadania i system dochodów

Materialne zabezpieczenie samodzielności gmin – dochody gmin (omówienie dochodów gmin na postawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego); przykładowe orzeczenia sądowe dotyczące realizacji zadań przez gminę; porównanie dochodów gminy wiejskiej i dużej gminy miejskiej; ustawa o ewidencji ludności i ustawa o dowodach osobistych.

9. Samorząd powiatowy

Historyczne uzasadnienie funkcjonowania ponadgminnej jednostki samorządu lokalnego; organy powiatu – sposób powoływania, zadania i kompetencje; powiat ziemski i powiat grodzki – różnice w zakresie zadań; zadania administracji powiatowej (powiatowe inspekcje, służby i straże); ustawa o dokumentach paszportowych.

10. Samorząd województwa

Konieczność istnienia jednostek regionalnych – wymogi konstytucyjne i wynikające z norm europejskich; organy województwa samorządowego – sposób powoływania, zadania i kompetencje; zadania województwa samorządowego (przykłady zadań o charakterze regionalnym); polityka regionalna (działania prorozwojowe).

11. Administracja rządowa

Miejsce administracji rządowej w systemie administracji publicznej; dualizm administracji wojewódzkiej; wojewoda jak przedstawiciel administracji rządowej, wojewódzka administracja zespolona i niezespolona (omówienie kompetencji wojewody na podstawie ustawy o administracji rządowej w województwie); Rada Ministrów – struktura i zadania (ustawa o Radzie Ministrów); działy administracji rządowej – pojęcie działu, ministrowie kierownicy działów administracji (stawa o działach administracji rządowej); ustawa o dokumentach paszportowych.

12. Nadzór nad samorządem

Kryteria nadzoru; rozstrzygnięcia nadzorcze; organy nadzoru nad samorządem – Prezes Rady Ministrów, wojewodowie, regionalne izby obrachunkowe; przykłady rozstrzygnięć nadzorczych i ich sądowa kontrola (omówienie przykładowych orzeczeń sądowych).

13. Ustawy z zakresu materialnego prawa administracyjnego

Obrazowanie zagadnień teoretycznych przykładami ich zastosowania w materiale normatywnym. Przedstawienie wybranych zagadnień zawartych w ustawie o ewidencji ludności, ustawie o dowodach osobistych, ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

14. Kolokwium zaliczeniowe

Ponadto omówienie przepisów ustawy o obywatelstwie polskim oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

15. Omówienie kolokwium, powtórzenie zagadnień sprawiających problemy przy zaliczeniu

Omówienie przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1-EK10 są osiągane następującymi metodami dydaktycznymi:

Wykład problemowy

Dyskusja

Omówienie zagadnień przekazanych studentom do samodzielnego przygotowania poza zajęciami

Analiza tekstów źródłowych oraz materiału normatywnego przekazanych do zapoznania się w czasie zajęć

Kazus

Prezentacje przygotowywane przez studentów

PR_U01: student posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych – w zakresie prawa administracyjnego

PR_U02 student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03 student posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa administracyjnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04 student posiada umiejętność prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych obejmujących zróżnicowane zjawiska z rozmaitych obszarów życia społecznego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05 student posiada umiejętność powiązywania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08 student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09 student posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa administracyjnego, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

PR_K01 student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa administracyjnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

PR_K03 student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

PR_K04 student potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

EK1-EK10 są weryfikowane przez:

ocenianie ciągłe (aktywność na zajęciach),

ocena wypowiedzi ustnej (przygotowana prezentacja, prace domowe),

sprawdzian końcowy ustny (kolokwium) na platformie MS Teams,

sprawdzian pisemny cząstkowy w formie testu na platformie Moodle.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny kończący zajęcia

Sprawdzian pisemny cząstkowy

Metoda oceny ciągłej

Ocena wypowiedzi ustnej - prezentacji

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej poprzez platformę Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a57d3086cb9af43ed908abf19dbf2a946%40thread.tacv2/conversations?groupId=14528e6b-2685-4ffe-8e63-867f4f65d14a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kod zespołu: wwqw03g

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)