Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej [WP-PR-PIUE-ćw] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej [WP-PR-PIUE-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Konrad Czech
Literatura:

I. Podstawowa literatura i źródła:

1. J. Barcz , M. Górka , A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, wyd. 5, Warszawa 2017 (lub wydanie z 2015 r.).

2. M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. 6, Warszawa 2015 (lub wyd. 8 z 2019 r.)

3. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

II. Wybrane orzecznictwo TSUE:

Wyrok TS z dnia 5 lutego 1963 r. w 26/62 -https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0026-1962-200406974-05_00.html

Wyrok TS z dnia 15 lipca 1964 r. w C-6/64 - https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0006-1964-200406979-05_00.html

Wyrok TK z 11 dnia 11 maja 2005 r., K 18/04 - https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?cid=1&dokument=97&sprawa=3826

Sprawy Solange I i II - http://trybunal.gov.pl/fileadmin/content/dokumenty/EUROPA_2006.pdf

Opinia Trybunału (w pełnym składzie) 2/15 z dnia 16 maja 2017 r.: - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190727&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1884182

Wyrok TS z 30.05.2006 r.(C-459/03) - http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-459/03

Wyrok TS z 24.09.1985 r. (C-181/84) - http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-181%252F84&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=714573

Wyrok TS z 20.02.1979 r. (C-120/78) - http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=120%252F78&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pl&avg=&cid=715684

Wyrok TS z 22.12.2010 r. (C-208/09) - http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-208/09

Wyrok TS z 11.03.2003 r. (C-186/01) - http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&jur=C,T,F&num=C-186/01&td=ALL

Wyrok TS z 08.06.1971 r. (78/70) - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61970CJ0078

Wyrok TS z dnia 19 listopada 1991 r. (C‑6/90 i C‑9/90) - http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=97140&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=344434

Wyrok TS z dnia 10 października 2017 r. (C‑413/15) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195361&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=344973

Wyrok TS z dnia 21 czerwca 1974 r. (2/74) - https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0002-1974-200406988-05_01.html

Wyrok TS z dnia 9 marca 1978 r. (106/77) - https://curia.europa.eu/arrets/TRA-DOC-PL-ARRET-C-0106-1977-200406992-05_00.html

Zakres tematów:

Zajęcia 1-2) Pojęcie i charakter prawny UE, charakterystyka Wspólnot w orzecznictwie TS (m.in. sprawa Flaminio Costa, sprawa van Gend).

Zajęcia 3) Członkostwo w Unii Europejskiej, akcesja Polski do UE (m.in. wyrok TK z 11 dnia 11 maja 2005 r., sprawa Plavix)

Zajęcia 4) Zagadnienia ogólne systemu instytucjonalnego: pojęcie, elementy, zasady. Ogólne relacje miedzy UE a państwami członkowskimi.

Zajęcia 5) Zasada przyznania jako fundament prawa UE, kompetencje UE, zasada pomocniczości, zasada proporcjonalności (sprawy MOX, Man Sugar, Cassis de Dijon)

Zajęcia 6-8) Charakterystyka źródeł prawa UE: prawo pierwotne, zasady ogólne, prawo międzynarodowe wiążące UE, prawo pochodne, akty niewiążące (m.in. sprawa Skoma-Lux, sprawa von Colson, sprawa Franz Grad, sprawa Grimaldi, sprawa Faccini Dori)

Zajęcia 9-11) Stosowanie prawa UE: zasady lojalności, pierwszeństwa, skutku bezpośredniego, autonomii proceduralnej. Stosowanie prawa UE w Polsce (m.in. sprawa van Gend, sprawa Reyners, sprawa Siemmenthal II, przypomnienie wyroku TK z 11 dnia 11 maja 2005 r., sprawy Solange I i II, sprawa van Duyn, sprawa Elaine Farrell)

Zajęcia 12) Problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej (m.in. sprawa Francovich, sprawa Brasserie du peucher, sprawa Köbler)

Zajęcia 13-14) Wykładnia prawa UE w ogólności oraz w krajowym porządku prawnym. Procedura prejudycjalna (m.in. sprawa CILFIT, sprawa Foto-Frost, sprawa International Chemical Corporation)

Zajęcia 15) System ochrony prawnej w UE (skargi przeciwko państwu członkowskiemu, skarga o stwierdzenie nieważności, incydentalna kontrola legalności aktów, skarga na bezczynność, skarga odszkodowawcza)

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

EK 1-5: metoda ćwiczeniowa oparta na wykorzystaniu/ dyskusji orzecznictwa (wdrożona przy pomocy aplikacji Microsoft Teams)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK 1-5: pisemne kolokwium zaliczeniowe na platformie Moodle (doliczane punkty za aktywność w trakcie zajęć).

Kanał: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a950f8ec9319647238323a6566f01d946%40thread.tacv2/conversations?groupId=3e174bfa-147c-4be7-9dcf-59b96907c9d9&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności (nabywane metodą ćwiczeniową, weryfikowane przez kolokwium na platformie Mooodle i aktywność studentów podczas zajęć):

EK 1 (PR_U01) - student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

Na ocenę 5: student w pełni potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

Na ocenę 4,5: student niemal w pełni potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 4: student w zadowalającym stopniu potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

Na ocenę 3,5: student niemal w zadowalającym stopniu potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

Na ocenę 2: student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawnych składających się na prawo UE ( źródła tego prawa), potrafi to czynić w kontekście konkretnych spraw (zarazem zna i uwzględnia w tych procesach orzecznictwo TS)

EK 2 (PR_U06) - student (znając zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym znając podstawowe orzecznictwo TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) potrafi proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 5: student (znając zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym znając podstawowe orzecznictwo TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) w pełni potrafi proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 4,5: student (znając zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym znając podstawowe orzecznictwo TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) niemal w pełni potrafi proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 4: student (znając po części zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym znając cześć podstawowego orzecznictwa TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) potrafi w znacznym i zadowalającym stopniu proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 3,5: student (znając po części zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym znając cześć podstawowego orzecznictwa TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) potrafi w znacznym stopniu, ale jeszcze niezadowalająco, proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 3: student (połowicznie znając zasady rządzące szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym tylko połowicznie znając podstawowe orzecznictwo TS w tym zakresie, a także procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego) potrafi jedynie częściowo proponować rozwiązania konkretnych problemów prawnych

Na ocenę 2: student (nie znając zasad rządzących szeroko rozumianym stosowaniem prawa UE, w tym podstawowego orzecznictwa TS w tym zakresie, a także procedur wykładni i kontroli prawa europejskiego) nie potrafi proponować rozwiązań konkretnych problemów prawnych

Kompetencje społeczne (nabywane metodą ćwiczeniową, weryfikowane przez kolokwium na platformie Mooodle i aktywność studentów podczas zajęć):

EK 3 (PR_K01) - student uzupełnia i doskonali wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, w tym potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie i doktrynie

Na ocenę 5: student systematycznie uzupełnia i doskonali wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, w tym potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie, doktrynie, co potwierdza aktywną postawą na zajęciach

Na ocenę 4,5: student systematycznie uzupełnia i doskonali wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, w tym niemal potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie, doktrynie, co potwierdza aktywną postawą na zajęciach

Na ocenę 4: student w znacznym stopniu uzupełnił i doskonalił wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, tym potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie, doktrynie (nieregularnie zabiera głos podczas zajęć)

Na ocenę 3,5: student w pewnym stopniu uzupełnił i doskonalił wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, w tym potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie, doktrynie (nieregularnie zabiera głos podczas zajęć)

Na ocenę 3: student jedynie okazjonalnie uzupełnia/ł i doskonali/ł wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, w tym potrafi prześledzić zmiany w aktach normatywnych, orzecznictwie, doktrynie (student rzadko zabiera głos podczas zajęć)

Na ocenę 2: student nie uzupełnia i nie doskonali wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa UE, w tym nie potrafi prześledzić zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie i doktrynie (student nie zabiera głosu podczas zajęć)

EK 4 (PR_K03) - student potrafi pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 5: student w pełni potrafi pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 4,5: student niemal w pełni potrafi pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 4: student potrafi zadowalająco pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 3,5: student potrafi niemal zadowalająco pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi pracować w grupie, zabierając głos w trakcie dyskusji z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych działania UE

Na ocenę 2: student nie potrafi pracować w grupie, nie zabiera głosu w trakcie dyskusji lub odmawia jego zabierania

EK 5 (PR_K04) - student określa priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 5: student w pełni potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 5: student niemal w pełni potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 4: student zadowalająco potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 3,5: student niemal zadowalająco potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu, potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi określać priorytety w konkretnym działaniu, częściowo potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejsze problemy w obrębie danego zagadnienia

Na ocenę 2: student nie potrafi określać priorytetów w konkretnym działaniu, nie potrafi w ramach dyskusji wskazać najważniejszych problemów w obrębie danego zagadnienia

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)