Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP-ćw] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Katarzyna Cichos
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac368d4b752214f55acaa538d4f1278f0%40thread.tacv2/conversations?groupId=5276e180-54a3-47c6-9f87-ce8000a9b515&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Podręcznik przewodni:

R. Bierzanek, J Symonides, Prawo Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2005

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawi międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa, najnowsze wydanie

Literatura uzupełniająca:

M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2. uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

- Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. (Dz.U. 1990 nr 74 poz. 439)

- Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. (Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232)

- Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 r. (Dz.U. 1982 nr 13 poz. 98)

- Konwencja o misjach specjalnych z 1969 r. (Dz.U. 1985 nr 48 poz. 245)

- Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające

Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90)

- Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. (Dz.U. 2002 nr 59 poz. 543)

- Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r. (Dz.U. 1959 nr 35 poz. 212)

- Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi

ciałami niebieskimi z 1967 r. (Dz.U. 1968 nr 14 poz. 82)

- Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną z

1968 r. (Dz.U. 1969 nr 15 poz. 110)

- Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 1972 r. (Dz.U. 1973 nr

27 poz. 154)

- Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną (Dz.U. 1979 nr 5 poz. 22)

- Konwencja Genewska o polepszeniu losu chorych i rannych w armjach czynnych z 1929 r. (Dz.U. 1932 nr 103 poz. 864)

- Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych z 1929 r. (Dz.U. 1932 nr 103 poz. 866)

- Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji

oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego (Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212)

- Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i

toksycznej oraz o ich zniszczeniu z 1972 r. (Dz.U. 1976 nr 1 poz. 1)

- Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek

innych celach wrogich z 1977 r. (Dz.U. 1978 nr 31 poz. 132)

Zakres tematów:

1. Źródła prawa międzynarodowego

2. Międzynarodowe prawo traktatów - praca z wykorzystaniem Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów

3. Międzynarodowe prawo dyplomatyczne i konsularne - praca z wykorzystaniem Konwencji wiedeńskiej o stosunkach

dyplomatycznych, Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych oraz Konwencji o misjach specjalnych

4. Organizacje międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem ONZ - praca z wykorzystaniem Karty Narodów

Zjednoczonych oraz Statutu MTS

5. Międzynarodowe prawo morza - praca z wykorzystaniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza

6. Międzynarodowe prawo lotnicze - praca z wykorzystaniem Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

7. Międzynarodowe prawo kosmiczne -

8. Międzynarodowe prawo humanitarne - praca z wykorzystaniem właściwych konwencji haskich i konwencji genewskich.

9. Podmioty prawa międzynarodowego

10. Odpowiedzialność za zbrodnie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1 posiada wiedzę pozwalającą omówić charakter i znaczenie nauk prawnych oraz ich relację do innych nauk

EK 2 zna źródła i charakter norm prawa publicznego

międzynarodowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w

odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

EK 3 zna strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych,

jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu

publicznego międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

EK 4 ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów

publicznego międzynarodowego i stosunków prawnych w obrębie prawa i identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne

i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

EK 5 zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa publicznego międzynarodowego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

EK1: metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK2: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK3: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, praca w grupach weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe,

kolokwia

EK4: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, praca w grupach weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe,

kolokwia

EK5: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

Zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich

w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams –aplikacji opartej na chmurze,

zawierającej zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodzącej w skład systemu Office 365 firmy Microsoft, pobranej

ze strony office365.uksw.edu.pl.

Link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac368d4b752214f55acaa538d4f1278f0%40thread.tacv2/conversations?groupId=5276e180-54a3-47c6-9f87-ce8000a9b515&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium, praca na zajęciach przy użyciu platformy MS Teams i opracowanie prezentacji i kazusów w grupach

K1 definiuje pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych pojęć z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego,

- na ocenę 3+ (dst +) student zna podstawowe pojęcie prawa międzynarodowego i swobodnie się nimi posługuje

- na ocenę 4 (db.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4+ (db+) Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz potrafi je ze sobą porównywać.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz potrafi swobodnie je ze sobą porównywać.

EK2 zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna umów międzynarodowych regulujących zagadnienia prawa międzynarodowego

- na ocenę 3 (dst.): Student zna niektóre umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je krótko scharakteryzować.

na ocenę 3+ (dst+.): Student większość umów międzynarodowych regulujących zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je krótko scharakteryzować.

na ocenę 4 (db.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 4+ (db+.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je dobrze scharakteryzować, podejmuje próby oceny och znaczenia.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna umowy międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego, potrafi je dobrze scharakteryzować, oraz rzetelnie ocenić ich znaczenie.

EK3 zna zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych zasad prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4 (dst+): Student zna zasady prawa międzynarodowego i swobodnie się o nich wypowiada.

- na ocenę 4 (db.): Student zna zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4+ (db+.): Student zna zasady prawa międzynarodowego oraz potrafi je ze sobą porównać i określić ich znaczenie.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna zasady prawa międzynarodowego oraz potrafi je swobodnie ze sobą porównać i określić ich znaczenie.

EK4 postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie postrzega relacji pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 3 (dst.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 3+ (dst+): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa i podejmuje próby wyciągnięcie wniosków.

- na ocenę 4 (db.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski.

- na ocenę 4+ (db+) Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski. Potrafi także wskazać na różnice i podobieństwa pomiędzy tymi systemami.

- na ocenę 5 (bdb.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski. Potrafi także wskazać na różnice i podobieństwa pomiędzy tymi systemami posiłkując się orzecznictwem.

EK5 opisuje rolą poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi opisać roli poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie scharakteryzować.

_na ocenę 3+ (dst+.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie krótko scharakteryzować

- na ocenę 4 (db.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 5 (bdb.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować oraz wskazać dokładne różnice i zależności pomiędzy nimi.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)