Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP-ćw] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Kamil Strzępek
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16146
Literatura:

Podręcznik przewodni:

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, wydanie 2, C.H. Beck 2004.

Literatura uzupełniająca:

M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2. uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

- Konstytucja RP z 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zm.)

- Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające

Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90)-

- Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. (Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232)

- Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 r. (Dz.U. 1982 nr 13 poz. 98)

- Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. (Dz.U. 1990 nr 74 poz. 439)

- Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2000 nr 39 poz. 443)

- Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz. U. z 1993 r. nr 61 poz. 284)

- Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. (Dz.U. 2002 nr 59 poz. 543)

- Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r. (Dz.U. 1959 nr 35 poz. 212)

- Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych z 1929 r. (Dz.U. 1932 nr 103 poz. 866)

Zakres tematów:

1. Relacje między prawem wewnętrznym a prawem międzynarodowym publicznym: teoria monistyczna i teoria dualistyczna;

2. Źródła prawa międzynarodowego publicznego; podmioty prawa międzynarodowego publicznego;

3. Relacje między prawem krajowym polskim a prawem międzynarodowym publicznym; ratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa RP;

4. Karta Narodów Zjednoczonych - zakres regulacji; organy ONZ; organizacja i funkcjonowanie ONZ; art. 103 KNZ;

5. Statut MTS (statutowe i poza statutowe źródła prawa; organizacja i funkcjonowanie MTS);

6. stosunki dyplomatyczne; przywileje i imunitety dyplomatyczne;

7. stosunki konsularne; przywileje i imunitety konsularne;

8. Międzynarodowe prawo traktatów - praca z wykorzystaniem Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów - zawieranie traktatu; interpretacja i wykonywanie traktatów międzynarodowych;

9. Prawa człowieka - Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - zakres przedmiotowy i podmiotowy praw i wolności w niej zawartych;

10. Międzynarodowe prawo morza - praca z wykorzystaniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza;

11. Międzynarodowe prawo lotnicze - praca z wykorzystaniem Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym;

12. Międzynarodowe prawo kosmiczne;

13. Międzynarodowe prawo humanitarne - organizacja międzynarodowego czerwonego krzyża; odpowiedzialność za zbrodnie.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1: metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK2: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK3: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, praca w grupach weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe,

kolokwia

EK4: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, praca w grupach weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe,

kolokwia

EK5: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

2 kolokwia zaliczeniowe przy wykorzystaniu platformy moodle (pisemnie).

Zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams –aplikacji opartej na chmurze, zawierającej zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodzącej w skład systemu Office 365 firmy Microsoft, pobranej ze strony office365.uksw.edu.pl.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac351ef67a7594a41a404c1bf027c3132%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7d5f789b-e10c-496e-ac16-237a171f7307&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Udział w ćwiczeniach: 30h

Metody i kryteria oceniania:

Student:

EK1 definiuje pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych pojęć z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego,

- na ocenę 3+ (dst +) student zna podstawowe pojęcie prawa międzynarodowego i swobodnie się nimi posługuje

- na ocenę 4 (db.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4+ (db+) Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz potrafi je ze sobą porównywać.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz potrafi swobodnie je ze sobą porównywać.

EK2 zna podstawowe konwencje międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna podstawowych konwencji międzynarodowych regulujących zagadnienia prawa międzynarodowego

- na ocenę 3 (dst.): Student zna niektóre konwencje międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je krótko scharakteryzować.

na ocenę 3+ (dst+.): Student zna większość konwencji międzynarodowych regulujących zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je krótko scharakteryzować.

na ocenę 4 (db.): Student zna konwencje międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 4+ (db+.): Student zna konwencje międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego i potrafi je dobrze scharakteryzować, podejmuje próby oceny och znaczenia.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna konwencje międzynarodowe regulujące zagadnienia prawa międzynarodowego, potrafi je dobrze scharakteryzować, oraz rzetelnie ocenić ich znaczenie.

EK3 zna zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna nawet podstawowych zasad prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student zna podstawowe zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4 (dst+): Student zna zasady prawa międzynarodowego i swobodnie się o nich wypowiada.

- na ocenę 4 (db.): Student zna zasady prawa międzynarodowego.

- na ocenę 4+ (db+.): Student zna zasady prawa międzynarodowego oraz potrafi je ze sobą porównać i określić ich znaczenie.

- na ocenę 5 (bdb.): Student zna zasady prawa międzynarodowego oraz potrafi je swobodnie ze sobą porównać i określić ich znaczenie.

EK4 postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie postrzega relacji pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa. Nie wie czym jest teoria monistyczna i dualistyczna.

- na ocenę 3 (dst.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa. Wie czym jest teoria monistyczna i dualistyczna.

- na ocenę 3+ (dst+): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa i podejmuje próby wyciągnięcie wniosków. Wie czym jest teoria monistyczna i dualistyczna.

- na ocenę 4 (db.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski. Wie czym jest teoria monistyczna i dualistyczna.

- na ocenę 4+ (db+) Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski. Potrafi także wskazać na różnice i podobieństwa pomiędzy tymi systemami. Wie czym jest teoria monistyczna i dualistyczna i ich odmiany.

- na ocenę 5 (bdb.): Student postrzega relacje pomiędzy prawem międzynarodowym, a innymi gałęziami prawa oraz trafnie wyciąga z tej relacji wnioski. Potrafi także wskazać na różnice i podobieństwa pomiędzy tymi systemami posiłkując się orzecznictwem. Wie czym jest teoria monistyczna i dualistyczna i ich odmiany oraz potrafi je scharakteryzować.

EK5 opisuje rolą poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi opisać roli poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego.

- na ocenę 3 (dst.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie scharakteryzować.

_na ocenę 3+ (dst+.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie krótko scharakteryzować

- na ocenę 4 (db.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować.

- na ocenę 5 (bdb.): Student opisuje rolę poszczególnych podmiotów w tworzeniu i funkcjonowaniu prawa międzynarodowego potrafiąc je jednocześnie dobrze scharakteryzować oraz wskazać dokładne różnice i zależności pomiędzy nimi.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)