Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP-ćw] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo międzynarodowe publiczne [WP-PR-PMP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 24
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Kuczera
Literatura:

Literatura przewodnia:

1. A. Wyrozumska, W. Czapliński, Prawo międzynarodowe publiczne, zagadnienia systemowe, (wydanie 3), Studia Prawnicze, Warszawa 2013.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Muszyński, Państwo w prawie międzynarodowym, (wydanie 2. uzupełnione), wyd. STO, Bielsko-Biała 2011.

2. W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa, 2009.

Akty prawne:

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. (Dz.U. 1990 nr 74 poz. 439)

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r. (Dz.U. 1965 nr 37 poz. 232)

Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z 1963 r. (Dz.U. 1982 nr 13 poz. 98)

Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Porozumienie ustanawiające Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych (Dz.U. 1947 nr 23 poz. 90)

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. (Dz.U. 2002 nr 59 poz. 543)

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym z 1944 r. (Dz.U. 1959 nr 35 poz. 212)

Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne z 1972 r. (Dz.U. 1973 nr27 poz. 154)

Konwencja Genewska o polepszeniu losu chorych i rannych w armiach czynnych z 1929 r. (Dz.U. 1932 nr 103 poz. 864)

Konwencja dotycząca traktowania jeńców wojennych z 1929 r. (Dz.U. 1932 nr 103 poz. 866)

Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego (Dz.U. 1957 nr 46 poz. 212)

Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich z 1977 r. (Dz.U. 1978 nr 31 poz. 132)

Zakres tematów:

1. Źródła prawa międzynarodowego.

2. Międzynarodowe prawo traktatów.

3. Podmioty prawa międzynarodowego.

4. Organizacje międzynarodowe (w szczególności ONZ, Rada Europy).

5. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym.

6. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym.

7. Prawo dyplomatyczne i konsularne.

8. Protokół dyplomatyczny.

9. Prawo międzynarodowe karne.

10. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych.

11. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych.

12. Prawo międzynarodowe humanitarne.

13. Międzynarodowe prawo morza.

14. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w ramach kontaktu synchronicznego, w którym studenci oraz prowadzący zajęcia uczestniczą w nich w tym samym czasie, ale w różnych miejscach, przy pomocy aplikacji Microsoft Teams –aplikacji opartej na chmurze, zawierającej zestaw narzędzi do współpracy zespołowej, wchodzącej w skład systemu Office 365 firmy Microsoft, pobranej ze strony office365.uksw.edu.pl.

Kod umożliwiający dołączenie do zespołu na MS Teams: 1h5jwtz

W ramach opisanych wyżej form prowadzenia zajęć stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy:

1) ocenianie ciągłe: obecność na zajęciach oraz aktywność,

2) opracowywanie krótkich wypowiedzi pisemnych związanych z realizowanymi tematami,

3) projekt grupowy- przygotowanie prezentacji multimedialnej na wskazany temat,

3) kolokwium (krótka wypowiedź ustna, za pomocą aplikacji MS Teams).

EK1: metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, aktywność, kolokwia.

EK2: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, metoda poszukująca sytuacyjna, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, aktywność (rozwiązywanie kazusów), kolokwia.

EK3: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, aktywność,opracowywanie krótkich wypowiedzi pisemnych, kolokwia.

EK4: metoda dydaktyczna: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, aktywność, kolokwia.

EK5: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: weryfikacja w formie projektu grupowego (prezentacja multimedialna).

Metody i kryteria oceniania:

EK 1

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania współczesnych lub tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do analizy i rozwiązania konkretnych spraw prawnych, a także do analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Na ocenę 3 i 3,5: student posiada jedynie podstawą umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania współczesnych lub tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do analizy i rozwiązania konkretnych spraw prawnych, a także do analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Na ocenę 4 i 4,5: student posiada dobrą umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania współczesnych lub tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do analizy i rozwiązania konkretnych spraw prawnych, a także do analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania współczesnych lub tekstów prawniczych, zdarzeń prawnych oraz wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do analizy i rozwiązania konkretnych spraw prawnych, a także do analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

EK 2

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do rozwiązania konkretnych spraw prawnych, analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych oraz powiązać wiedzę z ww. prawa z wyjaśnieniem i oceną współczesnych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie.

Na ocenę 3 i 3,5: student posiada jedynie podstawową umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do rozwiązania konkretnych spraw prawnych, analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych oraz powiązać wiedzę z ww. prawa z wyjaśnieniem i oceną współczesnych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie.

Na ocenę 4 i 4,5: student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do rozwiązania konkretnych spraw prawnych, analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych oraz powiązać wiedzę z ww. prawa z wyjaśnieniem i oceną współczesnych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego międzynarodowego do rozwiązania konkretnych spraw prawnych, analizy norm prawnych ww. prawa w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych oraz powiązać wiedzę z ww. prawa z wyjaśnieniem i oceną współczesnych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie.

EK 3

Na ocenę 2: student nie potrafi tworzyć prac pisemnych w języku polskim w dziedzinie prawa publicznego międzynarodowego (analiz prawnych)oraz interpretować zagadnienia prawne ww. prawa; sporządzić projekt umowy międzynarodowej oraz ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej oraz przygotowania wystąpień ustnych (przy użyciu argumentacji prawniczej)w języku polskim w zakresie prezentacji zagadnień prawnych prawa publicznego międzynarodowego.

Na ocenę 3 i 3,5: student posiada jedynie podstawową umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim w dziedzinie prawa publicznego międzynarodowego (analiz prawnych) oraz interpretowania zagadnień prawnych ww. prawa; sporządzić projekt umowy międzynarodowej oraz ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej oraz przygotowania wystąpień ustnych (przy użyciu argumentacji prawniczej)w języku polskim w zakresie prezentacji zagadnień prawnych prawa publicznego międzynarodowego.

Na ocenę 4 i 4,5: student posiada dobrą umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim w dziedzinie prawa publicznego międzynarodowego (analiz prawnych) oraz interpretowania zagadnień prawnych ww. prawa; sporządzić projekt umowy międzynarodowej oraz ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej oraz przygotowania wystąpień ustnych (przy użyciu argumentacji prawniczej)w języku polskim w zakresie prezentacji zagadnień prawnych prawa publicznego międzynarodowego.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność tworzenia prac pisemnych w języku polskim w dziedzinie prawa publicznego międzynarodowego (analiz prawnych) oraz interpretowania zagadnień prawnych ww. prawa; sporządzić projekt umowy międzynarodowej oraz ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej oraz przygotowania wystąpień ustnych (przy użyciu argumentacji prawniczej)w języku polskim w zakresie prezentacji zagadnień prawnych prawa publicznego międzynarodowego.

EK 4

Na ocenę 2: student nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz nie jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) (PR_K01).

Na ocenę 3 i 3,5: student jedynie w podstawowym zakresie rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) (PR_K01).

Na ocenę 4 i 4,5: student dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) (PR_K01).

Na ocenę 5: student bardzo dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa publicznego prawa międzynarodowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) (PR_K01).

EK 5

Na ocenę 2: student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz nie uczestniczy w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne oraz właściwie nie określa priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie (PR_K03, PR_K04).

Na ocenę 3 i 3,5: student jedynie w stopniu podstawowym potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne oraz właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie (PR_K03, PR_K04).

Na ocenę 4 i 4,5: student dobrze potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne oraz właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie (PR_K03, PR_K04).

Na ocenę 5: student bardzo dobrze potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne oraz właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie (PR_K03, PR_K04).

Uwagi:

Ćwiczenia obowiązkowe dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)