Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne [WP-PR-POA] Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Postępowanie administracyjne [WP-PR-POA]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 16:45 - 18:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 221
Limit miejsc: 250
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Małgorzata Jaśkowska, Konrad Łuczak
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aff765b221a1349878e1b44549d863dff%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d18728e-9c05-4bef-a635-6747ba989d75&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa: M. Wierzbowski (red.), Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020; W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca: 1. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2020; 2. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, Toruń 2014; 3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020; 4. T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2020.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 ze zm.).

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Działy prawa administracyjnego i rodzaje procedur administracyjnych -1/2 godz.

2. Zakres obowiązywania Kodeksu postępowania administracyjnego (rodzaje postępowań regulowanych kpa, zakres podmiotowy, przedmiotowy, wyłączenia) - 1/5 godz.

3. Zasady ogólne postępowania administracyjnego. Ich charakter prawny, omówienie poszczególnych zasad i ich gwarancji - 2 godz.

4. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej (właściwość i wyłączenie, skutki naruszenia tych przepisów) - 3 godz.

5. Strona postępowania administracyjnego i podmioty na prawach strony. Pojęcie i pozycja prawna - 2 godz.

6. Wszczęcie postępowania administracyjnego i terminy załatwiania spraw administracyjnych - 1 godz.

7. Czynności techniczno-procesowe - 2 godz.

8. Postępowanie wyjaśniające, jego zasady i formy - 2 godz.

9. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym - 2 godz.

10. Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji. Charakter prawny odwołania, zażalenia i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postępowanie odwoławcze. Rodzaje rozstrzygnięć - 2 godz.

11. Wznowienie postępowania administracyjnego. Przesłanki, tryb, rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki - 2 godz.

12. Stwierdzenie nieważności decyzji (postanowienia). Przesłanki, tryb, rodzaje rozstrzygnięć i ich skutki - 2 godz.

13. Uchylenie i zmiana decyzji (art. 154, art. 155 i art. 161 k.p.a.) oraz stwierdzenie jej wygaśnięcia (art. 162 k.p.a.) - 2 godz.

14. Podstawowe założenia postępowań uproszczonych: w sprawie wydawania zaświadczeń oraz rozpatrywania skarg i wniosków - 2 godz.

15. Podstawowe zagadnienia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej. Zakres egzekucji, środki egzekucyjne, środki prawne w egzekucji administracyjnej - 4 godz.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne:

EK 1-3 osiągane metodami:

Wykład informacyjno-problemowy

W roku akademickim 2020/2021 wykład odbywać się będzie synchronicznie poprzez MS TEAMS - kod do zespołu: 6138tt3

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aff765b221a1349878e1b44549d863dff%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d18728e-9c05-4bef-a635-6747ba989d75&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin ustny poprzez MS TEAMS

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

EK 1: nie zna i nie rozumie procedur właściwych działalności administracji publicznej i jej kontroli

EK 2: nie potrafi scharakteryzować regulacji prawnych w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

EK 3: nie zna i nie rozumie podstawowych instytucji postępowania egzekucyjnego

Na ocenę dst. (3):

EK 1: zna procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (wymienia procedury i dotyczące ich akty normatywne)

EK 2: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania)

EK 3: charakteryzuje podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres stosowania egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

Na ocenę db. (4):

EK 1: dobrze zna i co do zasady rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, a także opisać ich charakter prawny i funkcje)

EK 2: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe i bardziej złożone regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

EK 3: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Na ocenę bdb. (5):

EK 1: bardzo dobrze zna i rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi wymienić procedury, dotyczące ich akty normatywne, opisać ich charakter prawny i funkcje, jak również zależności i zbieg procedur)

EK 2: prawidłowo charakteryzuje (podstawowe i bardziej złożone) regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również

weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

EK 3: prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

EK 1-5 osiągane metodami:

Wykład informacyjno-problemowy

W roku akademickim 2020/2021 wykład odbywać się będzie synchronicznie poprzez MS TEAMS - kod do zespołu: 6138tt3

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aff765b221a1349878e1b44549d863dff%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d18728e-9c05-4bef-a635-6747ba989d75&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Materiały do zajęć publikowane asynchronicznie na platformie moodle.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

EK1-5: egzamin ustny poprzez MS TEAMS

Przystąpienie do egzaminu uwarunkowane jest zaliczeniem ćwiczeń.

Kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2):

EK 1: nie zna i nie rozumie procedur właściwych działalności administracji publicznej i jej kontroli

EK 2: nie potrafi scharakteryzować regulacji prawnych w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego

EK 3: nie zna i nie rozumie podstawowych instytucji postępowania egzekucyjnego

Na ocenę dst. (3):

EK 1: zna procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (wymienia procedury i dotyczące ich akty normatywne)

EK 2: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania)

EK 3: charakteryzuje podstawowe instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres stosowania egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające)

Na ocenę db. (4):

EK 1: dobrze zna i co do zasady rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi wymienić procedury administracyjne, dotyczące ich akty normatywne, a także opisać ich charakter prawny i funkcje)

EK 2: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje podstawowe i bardziej złożone regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

EK 3: w zasadzie prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Na ocenę bdb. (5):

EK 1: bardzo dobrze zna i rozumie procedury właściwe działalności administracji publicznej i jej kontroli (potrafi wymienić procedury, dotyczące ich akty normatywne, opisać ich charakter prawny i funkcje, jak również zależności i zbieg procedur)

EK 2: prawidłowo charakteryzuje (podstawowe i bardziej złożone) regulacje prawne w zakresie ogólnego postępowania administracyjnego (np. dotyczące zakresu obowiązywania kpa, zasad postępowania, podmiotów postępowania, czynności materialno-technicznych, poszczególnych faz postępowania, rozstrzygnięć, opłat i kosztów postępowania, jak również

weryfikacji decyzji i postanowień w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych)

EK 3: prawidłowo charakteryzuje instytucje postępowania egzekucyjnego (między innymi zakres egzekucji, zasady, podmioty postępowania egzekucyjnego, jego przebieg, koszty egzekucyjne, postępowanie zabezpieczające, jak również środki egzekucyjne czy środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym)

Uwagi:

wykład obowiązkowy dla II roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)