Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa [WP-PR-WDP-ćw] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do prawoznawstwa [WP-PR-WDP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Artur Kotowski
Literatura:

K. Kaleta, A. Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, Warszawa 2019, wyd. II

Zakres tematów:

1. Pojęcia: ontologia-, epistemologia-, aksjologia prawa.

2. Pozytywistyczne ujęcie prawa – ogólna charakterystyka.

3. Kontynentalny a anglosaski pozytywizm prawniczy.

4. Twardy a wyrafinowany pozytywizm prawniczy.

5. Czysta teoria prawa.

6. Niepozytywistyczne ujęcie prawa – ogólna charakterystyka.

7. Filozofia ius naturale.

8. Realizm prawniczy.

9. Psychologiczna teoria prawa L.Petrażyckiego.

10. Prawo a inne porządki normatywne.

11. Relacja prawa do moralności w wyrafinowanym pozytywizmie prawniczym a integralnej teorii prawa R.Dworkina.

12. Pozytywistyczna definicja prawa.

13. Charakterystyka państwa.

14. Pojęcie multicentryzmu.

15. Prawo jako środek ograniczenia władzy.

16. Koncepcja demokratycznego państwa prawnego.

17. Koncepcja konstytucjonalizmu.

18. Język prawny i prawniczy.

19. Lingwistyczna a nielingwistyczna koncepcja normy prawnej.

20. Norma prawna jako wyrażenie językowe – pojęcie, struktura, koncepcje budowy normy prawnej.

21. Koncepcja norm sprzężonych.

22. Rodzaje dyspozycji normy prawnej.

23. Akt normatywny jako komunikat.

24. Komunikacyjny charakter prawa.

25. Wypowiedzi „de lege lata” a „de lege ferenda”.

26. Przepis a norma prawna wg. koncepcji Z.Ziembińskiego.

27. Norma jako reguła a norma jako zasada. Podział zasad wg. integralnej teorii prawa R.Dworkina.

28. Pojęcie tworzenia prawa.

29. Sposoby tworzenia prawa.

30. Normatywna koncepcja źródeł prawa.

31. Zjawiska: integracji europejskiej i konwergencja kultur prawnych.

32. Kultura prawa stanowionego – cechy charakterystyczne.

33. Filary kontynentalnej kultury prawnej.

34. Anglosaska kultura prawna – cechy charakterystyczne.

35. Komparatystyka kultur prawnych (cechy odróżniające kulturę prawa stanowionego od anglosaskiej kultury prawnej).

36. Precedens “de iure” a “de facto”.

37. Struktura prawoznawstwa (nauki ogólne a dyscypliny szczegółowe, historyczne i empiryczne prawoznawstwa).

38. System prawny a system aktów normatywnych.

39. Reguły kolizyjne systemu prawa.

40. Pojęcie obowiązywania prawa – obowiązywanie w przestrzeni i czasie.

41. Konflikt norm w czasie.

42. Lex retro non agit.

43. Pojęcie stosowania prawa.

44. Typ sądowy a administracyjny stosowania prawa.

45. Stosowanie prawa a inne fenomeny zjawiska prawa (tworzenie, wykładnia, przestrzeganie, wykonywanie).

46. Decyzyjne stosowanie prawa.

47. Fazy procesu stosowania prawa.

48. Problem uzasadnienia decyzji stosowania prawa.

49. Alternative dispute resolution.

50. Pojęcie wykładni prawa i jej ewolucja na przestrzeni dziejów.

51. Wykładnia a interpretacja prawa.

52. Rodzaje wykładni prawa (autentyczna, legalna, doktrynalna, operatywna.

53. Specyfika sądowej wykładni prawa (in conrecto / ad casum vs. in abstracto).

54. Metody wykładni prawa.

55. Semantyczna a derywacyjna teoria wykładni prawa (główne cechy charakterystyczne).

56. Clara non sunt interpretanda, interpretatio cesat in claris, omnia sunt interpretanda – wyjaśnij znaczenie paremii.

57. Uzasadnianie decyzji interpretacyjnej.

58. Pojęcie stosunku prawnego.

59. Rodzaje stosunku prawnego.

60. Podmioty prawa.

61. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.

62. Pojęcie sprawiedliwości. Sprawiedliwość proceduralna.

63. Równość jako wartość prawna.

64. Budowa aktu normatywnego.

65. Rodzaje norm i przepisów prawnych.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

dyskusja, referaty studentów, praca na kazusach z budowy aktu normatywnego

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium półsemestralne w formie testu wielokrotnego wyboru, obligatoryjny referat na zajęciach, zaliczenie ustne

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla I roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)