Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa [WP-PR-WDP-ćw] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do prawoznawstwa [WP-PR-WDP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Piotr Burczaniuk
Literatura:

Podstawowa:

1) Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

2) materiały przekazywane przez prowadzącego (aplikacja MS Teams).

Uzupełniająca:

1. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

2. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

3. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Zakres tematów:

1. Zajęcia 1 (06.10.2020 r.) – Wprowadzenie. Pojęcie prawa z uwzględnieniem podstawowych koncepcji filozoficznych (rozdział 1 podręcznika) – autoreferat prowadzącego:

a) podział nauk prawnych,

b) znaczenie pojęcia prawo,

c) koncepcje prawa pozytywnego,

d) niepozytywistyczne ujęcie prawa;

2. Zajęcia 2 (13.10.2020 r.) – Norma prawna (rozdział 6 podręcznika)

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) język prawny a język prawniczy – wyjaśnienie prowadzącego, czas

10 minut,

c) referat: lingwistyczna i nielingwistyczna koncepcja normy prawnej,

czas 20 minut,

d) referat: przepis a norma prawna wg. koncepcji Z. Ziembińskiego, czas

20 minut,

e) koncepcje budowy normy prawnej i jej struktura – wyjaśnienie

prowadzącego, czas 20 minut;

3. Zajęcia 3 (20.10.2020 r.) – Norma prawna (rozdział 6 podręcznika +

aspekty praktyczne)

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) referat: sposoby wyrażania hipotezy oraz rodzaje dyspozycji i sankcji

normy prawnej, czas 20 minut,

c) referat: norma jako reguła a norma jako zasada wg integralnej teorii

prawa R. Dworkina, czas 20 minut,

d) wyprowadzanie normy prawnej z przepisu (ćwiczenia), czas 30 minut;

4. Zajęcia 4 (27.10.1010 r.) – Tworzenie prawa (rozdział 7 podręcznika)

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) pojęcie tworzenie prawa – wprowadzenie prowadzącego, czas 10

minut,

c) referat: sposoby tworzenia prawa, czas 20 minut,

d) referat: normatywna koncepcja tworzenia prawa, czas 20 minut,

e) przemiany modelu tworzenia prawa – wyjaśnienie prowadzącego,

czas 10 minut,

f) wprowadzenie do ZTP – wyjaśnienie prowadzącego, czas 10 minut;

5. Zajęcia 5 (03.11.2020 r.) – Tworzenie prawa (Zasady techniki prawodawczej

cz. 1)

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) układ przepisów aktu normatywnego, budowa tytułu i preambuły –

wprowadzenie prowadzącego, czas 10 minut,

c) referat: przepisy merytoryczne (ogólne i szczegółowe), czas 20

minut,

d) referat: przepisy zmieniające, czas 20 minut,

e) problemy intertemporalne – konflikt norm w czasie. Wprowadzenie do

przepisów intertemporalnych – wyjaśnienia prowadzącego, czas 15 minut,

f) zadanie domowe – przepisy zmieniające (omówienie polecenia), czas

5 minut;

6. Zajęcia 6 (10.11.2020 r.) – Tworzenie prawa (Zasady techniki prawodawczej cz. 2)

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) referat: przepisy epizodyczne, przejściowe i dostosowujące, czas 20

minut,

c) referat: przepisy końcowe, czas 20 minut;

d) zasady techniki prawodawczej – podsumowanie prowadzącego, czas

15 minut;

e) zadanie domowe – omówienie, czas 15 minut;

7. Zajęcia 7 (17.11.2020 r.) – Tworzenie prawa (Zasady techniki prawodawczej cz. 3 + aspekty praktyczne).

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) zadanie domowe na ocenę - omówienie, czas 10 minut,

c) referat: przepisy odsyłające i blankietowe, czas 20 minut,

d) relacja ustawa - rozporządzenie - ćwiczenia praktyczne, czas 30 minut,

e) referat: sposoby ogłaszania prawa, czas 20 minut.

8. Zajęcia 8 (24.11.2020 r.) – System prawa (rozdział 8 podręcznika)

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) podział systemów prawnych – wprowadzenie prowadzącego, czas 15

minut,

c) referat: kultura prawa stanowionego – cechy charakterystyczne i

filary kontynentalnej kultury prawnej (system civil law), czas: 20 minut,

d) referat: anglosaska kultura prawna – cechy charakterystyczne;

precedens „de iure” a „de facto”, czas: 20 minut,

e) systematyzacja pozioma a pionowa - wyjaśnienia prowadzącego, czas: 15 minut.;

9. Zajęcia 9 (01.12.2020 r.) – Obowiązywanie prawa (rozdział 9 podręcznika)

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) pojęcie obowiązywania prawa. Trzy koncepcje obowiązywania prawa

– wprowadzenie prowadzącego, czas 10 minut,

c) referat: obowiązywanie prawa w sensie formalnym, czas 20 minut,

d) obowiązywanie prawa w sensie faktycznym i aksjologicznym –

wyjaśnienia prowadzącego, czas 20 minut,

e) referat: obowiązywanie prawa w czasie i przestrzeni, czas 20 minut;

10. Zajęcia 10 (08.12.2020 r.) – Stosowanie prawa (rozdział 10 podręcznika)

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) stosowanie prawa, tworzenie prawa a stosowanie prawa, stosowanie

prawa a przestrzeganie prawa – wprowadzenie prowadzącego, czas: 30 minut,

c) referat: model sylogistyczny (subsumpcyjny) a model dyskursywny

(argumentacyjny) stosowania prawa, czas 20 minut,

d) referat: typy stosowania prawa, czas 20 minut;

11. Zajęcia 11 (15.12.2020 r.) – Stosowanie prawa (aspekty praktyczne)

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) referat: fazy procesu stosowania prawa, czas 20 minut

c) referat: treść i uzasadnienie decyzji stosowania prawa, czas 20 minut

d) opracowanie projektu decyzji – ćwiczenia praktyczne, czas 30 minut;

12. Zajęcia 12 (22.12.2020 r.) – Wykładnia prawa (rozdział 11 podręcznika)

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) pojęcie wykładni prawa i jej ewolucja, wykładnia sensu stricto a

sensu largo – wprowadzenie prowadzącego, czas 20 minut,

c) referat: klaryfikacyjna a derywacyjna teoria wykładni, czas 20 minut,

d) referat: rodzaje wykładni ze względu na podmiot jej dokonujący, czas

20 minut,

e) zasada pierwszeństwa – wyjaśnienia prowadzącego, czas 10 minut;

13. Zajęcia 13 (12.01.2021 r.) – Wykładnia prawa (rozdział 11 podręcznika):

a) powtórzenie zajęć poprzednich – pytania, czas 10 minut,

b) podział wykładni ze względu na sposób jej prowadzenia –

wprowadzenie prowadzącego, czas 10 minut,

c) referat: wykładnia językowa, czas 20 minut,

d) referat: wykładnia systemowa, czas 20 minut,

e) referat: wykładnia funkcjonalna, czas 20 minut;

14. Zajęcia 14 (19.01.2021 r.) – Wykładnia prawa

a) wykładnia wykładni literalna, rozszerzająca oraz zwężająca –

wyjaśnienia prowadzącego, czas 10 minut,

b) referat: domniemania interpretacyjne, czas 20 minut;

c) referat: wykładnia sensu largo, czas 20 minut;

d) wykładnia ćwiczenia z tekstem, czas 30 minut;

15. Zajęcia 15 (26.01.2021 r.) – Kolokwium zaliczeniowe (w wyłączeniem tworzenia prawa – zajęcia 5 – 7).

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

I. opis metod dydaktycznych:

1) kontakt synchroniczny - Sala e-learning: Microsoft Teams:

a) nazwa Zespołu: Wstęp do prawoznawstwa (ćwiczenia; prawo stacjonarne, grupa 3 - wtorek, godz. 15:00);

b) kod Zespołu: b2j21aq;

c) kanał wyodrębniony dla poszczególnych zajęć.

2) kontakt asynchroniczny (wsparcie kształcenia synchronicznego) - Microsoft Teams j.w. - materiały udostępniane przez prowadzącego.

II. sposób weryfikacji metod dydaktycznych:

1) obecność na zajęciach w trybie synchronicznym (on-line). Dopuszczalna jednorazowa nieobecność nieusprawiedliwiona. Usprawiedliwienie nieobecność wyłącznie w sytuacji posiadania zaświadczenia lekarskiego.

2) cykliczne przygotowanie do zajęć - cotygodniowe sprawdzenie wiedzy poprzez pytanie ustne przez prowadzącego (wywołanie osoby on-line – z udostępnieniem przez nią sygnału video) z materiału przerobionego na poprzednich zajęciach. Brak odpowiedzi na zadanie pytanie skutkuje koniecznością zaliczenia danego materiału na dyżurze on-line (jednorazowe podejście). Dwukrotne nieprzygotowanie do zajęć (w terminie wynikającym z harmonogramu zajęć) lub niezaliczenie materiału na dyżurze skutkują oceną niedostateczną z ćwiczeń;

3) przygotowanie autoreferatu wraz z prezentacją multimedialną oraz ich przedstawienie on-line (z udostępnieniem transmisji video i prezentacji) na zajęciach (na ocenę) – zgodnie z listą opracowaną po pierwszych zajęciach. Przygotowana prezentacja podlega udostępnieniu na kanale zajęć. Nieprzygotowanie autoreferatu w wyznaczonym terminie (on-line) i w sposób określony skutkuje oceną niedostateczną z ćwiczeń. Brak możliwości poprawy autoreferatu;

4) sprawdzenie wiedzy i umiejętności - z zajęć 4 - 7 (tworzenie prawa) - opracowanie pracy pisemnej w postaci projektu ustawy (na ocenę) w tygodniu 17.11.2020 r. – 23.11.2020 r. Termin złożenia pracy upływa z końcem dnia 23 listopada 2020 r.;

5) sprawdzenie wiedzy i kompetencji społecznych z całości zajęć (z wyłączeniem zajęć 4 - 7) w postaci kolokwium pisemnego (stacjonarnego lub on-line) połączonego z ustną odpowiedzią (stacjonarnie lub on-line) na ostatnich zajęciach w dniu 26 stycznia 2020 r. Poprawa kolokwium oraz pracy pisemnej nastąpi w terminie sesji poprawkowej.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia:

Umiejętności: PR_U01, PR_U04

Kompetencje społeczne: PR_K02, PR_K03

Kryteria oceniania:

na ocenę 2:

PR_U01 - Student nie ma wiedzy na temat definiowania podstawowych pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Student nie rozumie tekstów prawnych i nie potrafi ich interpretować zgodnie z podstawowymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych. Student nie zna pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa

PR_U04 – Student nie potrafi opisać podstawowych relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student nie potrafi wyjaśnić roli prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów teorii prawa

PR_K03 – Student nie potrafi pracować w grupie, współdziałać i przyjmować w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych istotnych w punktu widzenia teorii prawa

na ocenę 3

PR_U01 -Student posiada zadowalającą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz na temat pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa. Student, na podstawowym poziomie, rozumie teksty prawne i potrafi je interpretować zgodnie z podstawowymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych

PR_U04 – Student ma zadowalającą wiedzę na temat relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie w głównych aspektach.

PR_K02 – Student potrafi w podstawowym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa.

PR_K03 – Student potrafi pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie w ograniczonym zakresie, przyjmując rolę pomocnika.

na ocenę 4

PR_U01 -Student posiada dobrąwiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz na temat pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa. Student rozumie teksty prawne i potrafi je interpretować zgodnie z różnymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych.

PR_U04 – Student zna i potrafi opisać relacje prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi dobrze wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student potrafi w dobrym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa

PR_K03 – Student potrafi dobrze pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie, przyjmując rolę współwykonawcy.

na ocenę 5

PR_U01 - Student potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz zna pochodzenie, sposób powstawania i charakter źródeł prawa. Student bardzo dobrze rozumie teksty prawne, odróżnia i w pełni potrafi je interpretować zgodnie z różnymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych.

PR_U04 – Student posiada znakomitą wiedzę na temat relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi znakomicie wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student potrafi w bardzo dobrym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa

PR_K03 – Student potrafi bardzo dobrze pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie, przyjmując rolę lidera.

Informacje szczegółowe: ocena końcowa z ćwiczeń będzie stanowiła średnią ocen uzyskanych z oceny, o której mowa z pkt 4 (kolokwium) oraz oceny stanowiącej średnią z ocen, o których mowa w pkt 2 i 3 (autoreferat i praca pisemna).

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla I roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)