Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa [WP-PR-WDP-ćw] Semestr zimowy 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Wstęp do prawoznawstwa [WP-PR-WDP-ćw]
Zajęcia: Semestr zimowy 2020/21 [2020/21_Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:00 - 16:30
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Leszek Karski
Literatura:

Literatura podstawowa: Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019 r.

Literatura uzupełniająca: Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2019,

Lech Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2016

Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński, Antoni Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2020

Zakres tematów:

1 zajęcia

Wprowadzenie oraz 1. Pojęcia: ontologia-, epistemologia-, aksjologia prawa.

2 zajęcia:

2. Pozytywistyczne ujęcie prawa – ogólna charakterystyka.

3. Kontynentalny a anglosaski pozytywizm prawniczy.

4. Twardy a wyrafinowany pozytywizm prawniczy.

5. Czysta teoria prawa.

6. Niepozytywistyczne ujęcie prawa – ogólna charakterystyka.

7. Filozofia ius naturale.

3 zajęcia:

8. Realizm prawniczy.

9. Psychologiczna teoria prawa L.Petrażyckiego.

10. Prawo a inne porządki normatywne.

11. Relacja prawa do moralności w wyrafinowanym pozytywizmie prawniczym a integralnej teorii prawa R.Dworkina.

12. Pozytywistyczna definicja prawa.

13. Charakterystyka państwa.

4 zajęcia:

14. Pojęcie multicentryzmu.

15. Prawo jako środek ograniczenia władzy.

16. Koncepcja demokratycznego państwa prawnego.

17. Koncepcja konstytucjonalizmu.

18. Język prawny i prawniczy.

19. Lingwistyczna a nielingwistyczna koncepcja normy prawnej.

5 zajęcia:

20. Norma prawna jako wyrażenie językowe – pojęcie, struktura, koncepcje budowy normy prawnej.

21. Koncepcja norm sprzężonych.

22. Rodzaje dyspozycji normy prawnej.

23. Akt normatywny jako komunikat.

24. Komunikacyjny charakter prawa.

25. Wypowiedzi „de lege lata” a „de lege ferenda”.

6 zajęcia:

26. Przepis a norma prawna wg. koncepcji Z.Ziembińskiego.

27. Norma jako reguła a norma jako zasada. Podział zasad wg. integralnej teorii prawa R.Dworkina.

28. Pojęcie tworzenia prawa.

29. Sposoby tworzenia prawa.

30. Normatywna koncepcja źródeł prawa.

31. Zjawiska: integracji europejskiej i konwergencja kultur prawnych.

7 zajęcia:

32. Kultura prawa stanowionego – cechy charakterystyczne.

33. Filary kontynentalnej kultury prawnej.

34. Anglosaska kultura prawna – cechy charakterystyczne.

35. Komparatystyka kultur prawnych (cechy odróżniające kulturę prawa stanowionego od anglosaskiej kultury prawnej).

36. Precedens “de iure” a “de facto”.

37. Struktura prawoznawstwa (nauki ogólne a dyscypliny szczegółowe, historyczne i

empiryczne prawoznawstwa).

8 zajęcia:

38. System prawny a system aktów normatywnych.

39. Reguły kolizyjne systemu prawa.

40. Pojęcie obowiązywania prawa – obowiązywanie w przestrzeni i czasie.

41. Konflikt norm w czasie.

42. Lex retro non agit.

43. Pojęcie stosowania prawa.

9 zajęcia:

44. Typ sądowy a administracyjny stosowania prawa.

45. Stosowanie prawa a inne fenomeny zjawiska prawa (tworzenie, wykładnia,

przestrzeganie, wykonywanie).

46. Decyzyjne stosowanie prawa.

47. Fazy procesu stosowania prawa.

48. Problem uzasadnienia decyzji stosowania prawa.

49. Alternative dispute resolution.

10 zajęcia:

50. Pojęcie wykładni prawa i jej ewolucja na przestrzeni dziejów.

51. Wykładnia a interpretacja prawa.

52. Rodzaje wykładni prawa (autentyczna, legalna, doktrynalna, operatywna.

53. Specyfika sądowej wykładni prawa (in conrecto / ad casum vs. in abstracto).

54. Metody wykładni prawa.

55. Semantyczna a derywacyjna teoria wykładni prawa (główne cechy charakterystyczne).

11 zajęcia:

56. Clara non sunt interpretanda, interpretatio cesat in claris, omnia sunt interpretanda –

wyjaśnij znaczenie paremii.

57. Uzasadnianie decyzji interpretacyjnej.

58. Pojęcie stosunku prawnego.

59. Rodzaje stosunku prawnego.

60. Podmioty prawa.

61. Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnych.

12 zajęcia:

62. Pojęcie sprawiedliwości. Sprawiedliwość proceduralna.

63. Równość jako wartość prawna.

64. Budowa aktu normatywnego.

65. Rodzaje norm i przepisów prawnych.

13 zajęcia - powtórka

14 zajęcia - zaliczenie

15 zajęcia - zaliczenie

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metoda ćwiczeniowo-praktyczna z elementami dyskusji

W pierwszej części zajęć Studenci prezentują referaty. W drugiej części zajęć następuje dyskusja na zadane zagadnienia. Aktywność jest nagradzana plusami. Brak przygotowania wiąże się z otrzymaniem minusa.

Weryfikacja następuję przez pytania, ocenę opracowania, ocenę referatu.

Link do zespołu (teams - środa godzina 15.15) https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a17b45c605767429b888fe713335d1be5%40thread.tacv2/conversations?groupId=5f7c4777-420c-4fdb-93c9-5fba6fe5c961&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia:

Umiejętności: PR_U01, PR_U04

Kompetencje społeczne: PR_K02, PR_K03

Kryteria oceniania:

na ocenę 2:

PR_U01 - Student nie ma wiedzy na temat definiowania podstawowych pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Student nie rozumie tekstów prawnych i nie potrafi ich interpretować zgodnie z podstawowymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych. Student nie zna pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa

PR_U04 – Student nie potrafi opisać podstawowych relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student nie potrafi wyjaśnić roli prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student nie potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematów teorii prawa

PR_K03 – Student nie potrafi pracować w grupie, współdziałać i przyjmować w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych istotnych w punktu widzenia teorii prawa

na ocenę 3

PR_U01 -Student posiada zadowalającą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz na temat pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa. Student, na podstawowym poziomie, rozumie teksty prawne i potrafi je interpretować zgodnie z podstawowymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych

PR_U04 – Student ma zadowalającą wiedzę na temat relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie w głównych aspektach.

PR_K02 – Student potrafi w podstawowym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa.

PR_K03 – Student potrafi pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie w ograniczonym zakresie, przyjmując rolę pomocnika.

na ocenę 4

PR_U01 -Student posiada dobrąwiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz na temat pochodzenia, powstawania i charakteru źródeł prawa. Student rozumie teksty prawne i potrafi je interpretować zgodnie z różnymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych.

PR_U04 – Student zna i potrafi opisać relacje prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi dobrze wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student potrafi w dobrym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa

PR_K03 – Student potrafi dobrze pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie, przyjmując rolę współwykonawcy.

na ocenę 5

PR_U01 - Student potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa oraz zna pochodzenie, sposób powstawania i charakter źródeł prawa. Student bardzo dobrze rozumie teksty prawne, odróżnia i w pełni potrafi je interpretować zgodnie z różnymi metodami wykładni i wnioskowań prawniczych.

PR_U04 – Student posiada znakomitą wiedzę na temat relacji prawa do innych systemów regulujących stosunki społeczne. Student potrafi znakomicie wyjaśnić rolę prawa w społeczeństwie.

PR_K02 – Student potrafi w bardzo dobrym zakresie identyfikować i rozstrzygać dylematy teorii prawa

PR_K03 – Student potrafi bardzo dobrze pracować, współdziałać oraz uczestniczyć w grupie, przyjmując rolę lidera.

Informacje szczegółowe: ocena końcowa z ćwiczeń się z:

- oceny ciągłej podczas zajęć - aktywność;

- oceny przygotowanego opracowania;

- oceny prezentacji referatów na zajęciach.

Uwagi:

ćwiczenia obowiązkowe dla I roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)