Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie II semestr [WP-PR-PRz-IIsem] Semestr letni 2020/21
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo rzymskie II semestr [WP-PR-PRz-IIsem]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 242
Limit miejsc: 300
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Prowadzący: Anna Tarwacka
Literatura:

Teksty źródłowe: 'Leges regiae'. Tekst-tłumaczenie-komentarz,tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 4.1/2004, s. 233-260; M. i J. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic. Tekst-tłumaczenie-objaśnienia, Warszawa 2013; Gaius, Instytucje, tłum. C. Kunderewicza (Warszawa 1982) lub W. Rozwadowskiego (Poznań 2003); Justynian, Instytucje, tłum. C. Kunderewicza, Warszawa 1986.

Literatura podstawowa: W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca: 1. A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Longchamps de Berier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa rzymskiego; 2. A. Kacprzak, J. Krzynówek, Repetytoria Becka. Prawo rzymskie; 3. E. Gintowt, Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego, Warszawa 2005; 4. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988; 5. H. Kupiszewski, Rozważania o własności rzymskiej, "CPH" 36/1984 z. 2, s. 27-55; 6. J. Zabłocki, Rozważania o procesie rzymskim w 'Noctes Atticae' Aulusa Gelliusa, Warszawa 1999; 7. M. Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994; 8. M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia-tradycja-współczesność, Lublin 2003; 9. W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978; 10. W. Wołodkiewicz, 'Obligationes ex variis causarum figuris', Warszawa 1968; 11. J. Zabłocki, 'Leges de plebiscitis', "PK" 35 (1992) nr 1-2, s.235-246, 12. W. Dajczak, Zwrot 'bona fides' w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego, Toruń 1998; 13. E. Loska, Legat w prawie rzymskim, "Zeszyty Prawnicze" 3.1 (2003), s. 69-92; 14. F. Longchamps de Bérier. 'Summum ius summa iniuria'. O ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych, "Zeszyty Prawnicze" 5.1, s. 51-68; 15. M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990; 18. M. Kaser, Das römische Privatrecht, München 2005.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

I. Prawo rzeczowe - rodzaje rzeczy; własność rzymska: rodzaje własności, sposoby nabywania, ochrona prawna własności, prawa na rzeczy cudzej;

posiadanie - rodzaje, sposoby nabywania, ochrona

II. Prawo spadkowe - podstawowa terminologia; dziedziczenie testamentowe: pojęcie i rodzaje testamentów, treść testamentu, przyczyny nieważności i nieskuteczności testamentu; dziedziczenie beztestamentowe: wg ustawy XII tablic, wg edyktu pretorskiego, wg nowel justyniańskich.

III. Zobowiązania - podstawowa terminologia (zobowiązanie, świadczenie, strony zobowiązania); zobowiązania z kontraktów: kontrakty realne, konsensualne, werbalne, literalne; zobowiązania z deliktów: kradzież rabunek, zniewaga, wyrządzenie szkody w cudzym majątku; zobowiązania z quasi kontraktów; zobowiązania z quasi deliktów.

IV. Proces - podstawowe legis actiones, formułka procesowa.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne, wykład konwencjonalny, wykład interaktywny.

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: egzamin ustny.

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego w postaci materiałów zamieszczanych na platformie w plikach oraz w postaci linków.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: egzamin ustny

na ocenę 2

PR_W01 - nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia nauki prawa rzymskiego oraz jej relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - nie zna i nie rozumie procesów kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - nie zna i nie rozumie procesów zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

na ocenę 3

PR_W01 - zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego w stopniu podstawowym

PR_W02 - zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)w stopniu podstawowym

PR_W03 - zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji w stopniu podstawowym

PR_W09 - zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji) w stopniu podstawowym

na ocenę 4

PR_W01 - dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - dobrze zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - dobrze zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

na ocenę 5

PR_W01 - bardzo dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - bardzo dobrze zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - bardzo dobrze zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

Uwagi:

wykład obowiązkowy dla I roku Prawa stacjonarnego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)