Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie II sem. [WP-PRZ-PR2-ćw] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo rzymskie II sem. [WP-PRZ-PR2-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Renata Kamińska
Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014.

A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Longchamps de Berier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa rzymskiego, Warszawa 2001.

Dodatkowa literatura/teksty źródłowe będą podawane na bieżąco.

Tłumaczenia tekstów źródłowych dostępne są na stronie: www.wpia.uksw.edu.pl/zeszytyprawnicze

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

I. Prawo rzeczowe - rodzaje rzeczy; własność rzymska: rodzaje własności, sposoby nabywania, ochrona prawna własności, prawa na rzeczy cudzej;

posiadanie - rodzaje, sposoby nabywania, ochrona

II. Prawo spadkowe - podstawowa terminologia; dziedziczenie testamentowe: pojęcie i rodzaje testamentów, treść testamentu, przyczyny nieważności i nieskuteczności testamentu; dziedziczenie beztestamentowe: wg ustawy XII tablic, wg edyktu pretorskiego, wg nowel justyniańskich.

III. Zobowiązania - podstawowa terminologia (zobowiązanie, świadczenie, strony zobowiązania); zobowiązania z kontraktów: kontrakty realne, konsensualne, werbalne, literalne; zobowiązania z deliktów: kradzież rabunek, zniewaga, wyrządzenie szkody w cudzym majątku; zobowiązania z quasi kontraktów; zobowiązania z quasi deliktów.

IV. Proces - podstawowe legis actiones, formułka procesowa.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metody dydaktyczne przeprowadza się w formie elektronicznej: w ramach kontaktu:

a) synchronicznego w ramach aplikacji MS Teams, ewentualnie komunikatora Skype.

kod do zespołu:

b) asynchronicznego przy wykorzystaniu platformy Moodle

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności osiągane są metodami: praca w grupach, dyskusja, samodzielne rozwiązywanie kazusów.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych osiągane są metodami: praca w grupach, ćwiczenia praktyczne - studium przypadku (wspólne rozwiązywanie kazusów).

Metody weryfikacji z zakresu umiejętności: ocenianie ciągłe, kolokwium pisemne na koniec semestru.

Metody weryfikacji z zakresu kompetencji społecznych: ocenianie ciągłe.

Link do zespołu:

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności osiągane są metodami: praca w grupach, dyskusja, samodzielne rozwiązywanie kazusów.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych osiągane są metodami: praca w grupach, ćwiczenia praktyczne - studium przypadku (wspólne rozwiązywanie kazusów).

Kryteria oceniania:

Umiejętności

Efekt kształcenia PR_U01

Na ocenę 2: student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 3: student w dostatecznym stopniu potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4: student potrafi dobrze posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5: student potrafi swobodnie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Efekt kształcenia PR_U02

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Na ocenę 3: student posiada podstawową umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Efekt kształcenia PR_U05

Na ocenę 2: student nie zna i nie potrafi sklasyfikować instytucji prawa rzymskiego z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań, ani opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzących na tej płaszczyźnie zjawiska, a także nie potrafi opisać i wyjaśnić mechanizmu zachodzących zmian.

Nas ocenę 3: student dostatecznie zna i w stopniu podstawowym potrafi sklasyfikować instytucje prawa rzymskiego z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań oraz opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzące na tej płaszczyźnie zjawiska, a także opisać i wyjaśnić mechanizm zachodzących zmian.

Na ocenę 4: student dobrze zna i potrafi sklasyfikować instytucje prawa rzymskiego z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań oraz opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzące na tej płaszczyźnie zjawiska, a także opisać i wyjaśnić mechanizm zachodzących zmian

Na ocenę 5: student bardzo dobrze student zna i potrafi sklasyfikować instytucje prawa rzymskiego z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań oraz opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzące na tej płaszczyźnie zjawiska, a także opisać i wyjaśnić mechanizm zachodzących zmian.

Efekt kształcenia PR_U09

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań.

Na ocenę 3: student posiada podstawową umiejętność projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań.

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań.

Kompetencje społeczne

Efekt kształcenia PR_K01

Na ocenę 2: student nie rozumie potrzeby ani i korzyści płynących ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, nie rozumie potrzeby sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych

Na ocenę 3: student w stopniu podstawowym rozumie potrzebę i korzyści płynące ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, rozumie potrzebę sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych.

Na ocenę 4: student w stopniu wyróżniającym się rozumie potrzebę i korzyści płynące ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, rozumie potrzebę sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych

Na ocenę 5: student w stopniu wyróżniającym się rozumie potrzebę i doskonale widzi korzyści płynące ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, bardzo dobrze rozumie potrzebę sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych

Efekt kształcenia PR_K03

Na ocenę 2: student nie potrafi współdziałać ani pracować w grupie, przyjmować w niej żadnych ról ani uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Na ocenę 3: student w stopniu dostatecznym potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmować w niej jedynie podstawowe role oraz na poziomie podstawowym uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Na ocenę 4: student potrafi dobrze współdziałać i pracować w grupie, chętnie przyjmować w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Na ocenę 5: student potrafi bardzo dobrze współdziałać i pracować w grupie, chętnie przyjmować w niej różne role oraz swobodnie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Efekt kształcenia PR_K04

Na ocenę 2: student nie ma świadomości priorytetów i nie potrafi określić ich w konkretnym działaniu prawnym podjętym samodzielnie bądź w grupie

Na ocenę 3: student ma podstawową świadomość priorytetów i potrafi dostatecznie dobrze określić je w konkretnym działaniu prawnym podjętym samodzielnie lub w grupie.

Na ocenę 4: student ma dużą świadomość priorytetów i potrafi dobrze określić je w konkretnym działaniu prawnym podjętym zarówno samodzielnie, jak też w grupie.

Na ocenę 5: student ma bardzo dużą świadomość priorytetów i bardzo dobrze potrafi określić je w konkretnym działaniu prawnym podjętym zarówno samodzielnie, jak też w grupie.

Uwagi:

ćwiczenia dla I PN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)