Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa karnego WP-AD-PPK2-ćw
Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy prawa karnego WP-AD-PPK2-ćw
Zajęcia Semestr letni 2020/21 (2020/21_L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Julia Kosonoga-Zygmunt
Strona domowa grupy: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=20619
Literatura:

Literatura podstawowa: 1. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2012; 2. T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012).

Literatura uzupełniająca: 1. W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz.1), Warszawa 2016; 2. dostępne na rynku podręczniki do nauki prawa karnego i prawa wykroczeń.

Zakres tematów:

1. Pojęcie prawa karnego - jego podstawowe cechy i funkcje. Rozwój prawa karnego. Ustawa karna - źródła prawa karnego. Konstrukcja przepisów prawa karnego. Wykładnia.

2. Zasady obowiązywania ustawy karnej.

3. Przestępstwo i zasady odpowiedzialności karnej.

4. Jedność - wielość czynów.

5. Zbieg przepisów, zbieg przestępstw.

6. Kary i orzekanie.

7. Środki zabezpieczające.

8. Traktowanie nieletnich.

9. Przedawnienie i zatarcie skazania.

10. Ułaskawienie, amnestia, abolicja.

11. Systematyka przestępstw.

12. Rozwój ustawodawstwa w zakresie prawa wykroczeń. Europejskie modele orzekania w sprawach o wykroczenia. Rozwój polskiego prawa wykroczeń. Źródła polskiego prawa wykroczeń. Zasady obowiązywania. Pojęcie wykroczenia. Wykroczenie a przestępstwo.

13. Ogólna charakterystyka prawa karnego skarbowego.

14. Ogólna charakterystyka modelu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary przyjętego w prawie polskim.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

I. Opis metod dydaktycznych:

Ćwiczenia prowadzone są tylko w części metodą wykładu informacyjnego (konwencjonalnego), gdyż studenci zobowiązani są do przygotowania się do zajęć z przesyłanych im systematycznie skryptów oraz innych materiałów. W trakcie ćwiczeń ciągła i usystematyzowana wypowiedź prowadzącego zmierza tylko do usystematyzowania zdobytej w trakcie samodzielnego uczenia się wiedzy posiadanej przez studentów. Nieprzygotowanie się studentów do zajęć uniemożliwia im aktywne uczestnictwo w zajęciach, co stanowi wystarczający bodziec do systematycznej pracy.

Zajęcia mogą kończyć się sprawdzającymi kartkówkami w formie testów jednokrotnego wyboru.

Studenci zobowiązani są do zadawania pytań i czynienia notatek. W trakcie ćwiczeń zadawane są studentom pytania kontrolne, aby pomóc im utrzymać należytą uwagę oraz pomóc podążać za tokiem prezentowanej materii.

Ćwiczenia zawierają elementy konwersatoryjne, w trakcie których studenci wykazują się bezpośrednią aktywnością, skierowaną na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych związanych z prawem karnym - częścią ogólną. Studenci uczą się poszukiwania odpowiedzi, dochodzenia do prawdy i bronienia własnego stanowiska związanego z analizowaną w trakcie konkretnych zajęć materią.

Ćwiczenia nie są też pozbawione elementów praktycznych polegających na studium przypadku, które ogniskuje się na szczegółowej analizie konkretnego kazusu o tematyce związanej z prawem karnym - częścią ogólną a następnie wyciąganiu wniosków, dokonywaniu porównań, uogólnień.

Zajęcia zdalne, synchroniczne przy pomocy aplikacji Microsoft Teams w ramach zespołu: Ćwiczenia podstawy prawa karnego (gr. 1) - AD 2020/21

Kod dostępu: ltuwrgx

Wykorzystywany jest także kontakt asynchroniczny przy wykorzystaniu platformy Moodle oraz MS Teams, na których udostępnia się studentom dodatkowe materiały (skrypty, prezentacje, artykuły, kazusy i inne zadania, jak również testy sprawdzające wiedzę).

Regularnie studenci mają dostęp do konsultacji prowadzonych za pomocą komunikatorów internetowych.

II. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

AD1_U02 - student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; student posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii - weryfikacja w formie oceniania ciągłego, ćwiczeń praktycznych, pisemnych testów sprawdzających na platformie Moodle, dwóch kolokwiów pisemnych na platformie Moodle oraz domowej pracy pisemnej w formie rozwiązania kazusu

AD1_U03 - student posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych - weryfikacja w formie oceniania ciągłego, ćwiczeń praktycznych, pisemnych testów sprawdzających na platformie Moodle, dwóch kolokwiów pisemnych na platformie Moodle oraz domowej pracy pisemnej w formie rozwiązania kazusu

AD1_U04 - student posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych - weryfikacja w formie oceniania ciągłego, ćwiczeń praktycznych, pisemnych testów sprawdzających na platformie Moodle, dwóch kolokwiów pisemnych na platformie Moodle oraz domowej pracy pisemnej w formie rozwiązania kazusu

AD1_U05 – student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa - weryfikacja w formie oceniania ciągłego, ćwiczeń praktycznych, pisemnych testów sprawdzających na platformie Moodle, dwóch kolokwiów pisemnych na platformie Moodle oraz domowej pracy pisemnej w formie rozwiązania kazusu

AD1_U07 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; student posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń - weryfikacja w formie oceniania ciągłego, ćwiczeń praktycznych, pisemnych testów sprawdzających na platformie Moodle, dwóch kolokwiów pisemnych na platformie Moodle oraz domowej pracy pisemnej w formie rozwiązania kazusu.

AD1_U09 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie wypowiedzi ustnych - weryfikacja w formie oceniania ciągłego, ćwiczeń praktycznych.

AD1_K01 - absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego - weryfikacja w formie oceniania ciągłego, ćwiczeń praktycznych, pisemnych testów sprawdzających na platformie Moodle, dwóch kolokwiów pisemnych na platformie Moodle oraz domowej pracy pisemnej w formie rozwiązania kazusu.

AD1_K02 - absolwent jest gotów do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń - weryfikacja w formie oceniania ciągłego oraz ćwiczeń praktycznych.

AD1_K03 - absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań - weryfikacja w formie oceniania ciągłego oraz ćwiczeń praktycznych.

AD1_K04 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych - weryfikacja w formie oceniania ciągłego, ćwiczeń praktycznych, pisemnych testów sprawdzających na platformie Moodle, dwóch kolokwiów pisemnych na platformie Moodle oraz domowej pracy pisemnej w formie rozwiązania kazusu.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

1) przewiduje się dwa obowiązkowe pisemne kolokwia w semestrze w formie testu jednokrotnego wyboru za pośrednictwem platformy Moodle;

2) przygotowanie pisemnej pracy domowej stanowiącej rozwiązanie wskazanego kazusu z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń według przedstawionego schematu.

Prowadzący może przygotowywać dla studentów testy sprawdzające na platformie Moodle o charakterze ćwiczeniowym.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach w semestrze bez względu na to czy są one usprawiedliwione czy też nie.

Kryteria oceniania:

AD1_U02 - student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; student posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; lub student nie posiada umiejętności zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; posiada umiejętność zbierania danych potrzebnych do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych; umie zbierać dane potrzebne do analizowania zjawisk społecznych, także z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii.

AD1_U03 - student posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność analizowania roli norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie analizować rolę norm prawa karnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

AD1_U04 - student posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność prognozowania i analizowania procesów społecznych, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie prognozować i analizować procesy społeczne, z wykorzystaniem w tym celu właściwych metod tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych.

AD1_U05 – student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie wykorzystywać wiedzę z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń do rozwiązywania prostych problemów z zakresu tych dziedzin prawa.

AD1_U07 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; student posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; lub student nie posiada umiejętności prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; lub student nie posiada umiejętności przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie zbierać dane dotyczące analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; potrafi prezentować wiedzę z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; potrafi przygotowywać dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

AD1_U09 - student posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; student posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie wypowiedzi ustnych.

Ocena niedostateczna (2): Student: nie posiada umiejętności zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; lub student nie posiada umiejętności prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; lub student nie posiada umiejętności przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Student w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; posiada umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Student w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: posiada umiejętność zbierania danych dotyczących analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umiejętność prezentowania wiedzy z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; posiada umiejętność przygotowywania dokumentów i prac pisemnych dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Ocena bardzo dobra (5,0): Student bardzo dobrze: umie zbierać dane dotyczące analizowanych problemów w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; potrafi prezentować wiedzę z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń w formie prac pisemnych; potrafi przygotowywać dokumenty i prace pisemne dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

AD1_K01 - absolwent jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń, oraz dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; lub nie dostrzega potrzeby ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do systematycznego uczenia się i pogłębiania oraz aktualizowania swojej wiedzy z zakresu instytucji i norm prawa karnego oraz prawa wykroczeń; dostrzega potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego.

AD1_K02 - absolwent jest gotów do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do pracy i współdziałania w grupie oraz wykonywania zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

AD1_K03 - absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do ustalania celów służących realizacji określonych zadań.

AD1_K04 - absolwent jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; łączy wiedzę zdobytą w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena niedostateczna (2): Absolwent: nie jest gotów do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; lub nie jest gotowy do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena dostateczna (3,0), dostateczna plus (3,5): Absolwent w stopniu zadowalającym lub nieco tylko lepszym: jest gotowy do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; jest gotowy do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena dobra (4,0), dobra plus (4,5): Absolwent w stopniu dobrym lub nieco lepszym niż dobry: jest gotowy do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; jest gotowy do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Ocena bardzo dobra (5,0): Absolwent bardzo dobrze: jest przygotowany do identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń; do łączenia wiedzy zdobytej w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych.

Uwagi:

ćwiczenia, II rok, I stopień

Zajęcia zdalne, synchroniczne przy pomocy aplikacji Microsoft Teams w ramach zespołu: Ćwiczenia podstawy prawa karnego (gr. 1) - AD 2020/21

Kod dostępu: ltuwrgx

Wykorzystywany jest także kontakt asynchroniczny za pośrednictwem platformy Moodle oraz MS Teams, na których udostępnia się studentom dodatkowe materiały (skrypty, prezentacje, artykuły, kazusy i inne zadania, jak również testy sprawdzające wiedzę).

Regularnie studenci mają dostęp do konsultacji prowadzonych za pomocą komunikatorów internetowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.