Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wyznaniowe [WP-AD-PWa-ćw] Semestr letni 2020/21
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Prawo wyznaniowe [WP-AD-PWa-ćw]
Zajęcia: Semestr letni 2020/21 [2020/21_L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
sala e-learning
e-learning jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 24
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Marta Osuchowska
Literatura:

Literatura podstawowa (1. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008; 2. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2012)

Literatura uzupełniająca (1. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010; 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.); 3. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 318); 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319); 5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn zm.); 6. Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287); 7. Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 324); 8. Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323); 9. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479); 10. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253); 11. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252); 12. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej (Dz. U. Nr 38, poz. 363 z 1928 r.); 13. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 30, poz. 240 z 1936 r.); 14. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 30, poz. 241 z 1936 r.); 15. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482); 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481); 17. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480); 18. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251); 19. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254))

Zakres tematów:

1. Pojęcie i źródła prawa wyznaniowego, definicje (związek wyznaniowy, kościół, sekta)

2. Wolność sumienia i religii.

3. Konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii (zakres podmiotowy i przedmiotowy, ograniczenia)

4. Naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo - związek wyznaniowy (równouprawnienie, bezstronność, autonomia i niezależność, współdziałanie, bilateralność).

5. Status jednostki w zakresie wolności sumienia i religii.

6. Pozycja szczególna kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce.

7. Administracja wyznaniowa w Polsce.

Metody dydaktyczne i sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz studium przypadku, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz studium przypadku, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład informacyjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK6 są: wykład informacyjny, metoda sytuacyjna oraz studium przypadku, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metodami dydaktycznymi służącymi osiągnięciu EK7 są: wykład informacyjny oraz klasyczna metoda problemowa, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest kolokwium oraz ocenianie ciągłe.

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna i nie umie wyjaśnić podstawowych pojęć z zakresu prawa wyznaniowego; nie zna źródeł prawa wyznaniowego.

Na ocenę 3 (dst.) - posiada zadowalającą wiedzę z zakresu źródeł prawa wyznaniowego, umie je wymienić i przyporządkować do konkretnego systemu; rozróżnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego.

Na ocenę 4 (db.) - nie tylko zna źródła prawa wyznaniowego, ale potrafi je sklasyfikować prawidłowo i chronologicznie; potrafi wytłumaczyć podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego.

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi przedstawić i dokładnie wytłumaczyć charakter źródeł prawa wyznaniowego; rozumie, rozróżnia i potrafi wytłumaczyć pojęcia związane z prawem wyznaniowym.

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi rozróżnić systemów relacji instytucjonalnych państwo-związek wyznaniowy; nie wie jaki stosunek do podmiotów wyznaniowych prezentuje Unia Europejska.

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu systemów relacji państwo-związek wyznaniowy; nie dokładnie rozróżnia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

Na ocenę 4 (db.) - zna i potrafi rozróżnić systemy relacji państwo-związek wyznaniowy; potrafi opisać stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

Na ocenę 5 (bdb.) - posiada znakomitą wiedzę z zakresu relacji państwo-związek wyznaniowy zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym; bardzo dokładnie potrafi omówić stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów.

EK3: wyjaśnia historię relacji państwo-kościół w Polsce

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

Na ocenę 3 (dst.) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna, potrafi wyjaśnić i powiązać z innymi faktami historycznymi relacje państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym.

EK4: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi przedstawić konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii, ani zasad instytucjonalnych.

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi zaprezentować konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół w stopniu zadowalającym.

Na ocenę 4 (db.) - nie tylko potrafi zaprezentować w stopniu dobrym konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół, ale ponadto potrafi podać przykłady i wyjaśnić oraz odróżnić poszczególne instytucje.

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi zaprezentować konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół w stopniu bardzo dobrym; podaje konkretne przykłady i umie rozwiązać kazusy w tym zakresie.

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie umie wykorzystać teoretycznej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do rozwiązania konkretnego problemu prawnego.

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi dokonać w prawidłowy sposób analizy z zakresu prawa wyznaniowego i wskazać rozwiązanie prostego problemu z tej dziedziny prawa.

Na ocenę 4 (db.) - posiada dobrą wiedzę teoretyczną i potrafi prawidłowo ją zastosować w praktyce przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa wyznaniowego.

Na ocenę 5 (bdb.) - nie tylko posiada bardzo dobrą wiedzę teoretyczną i potrafi zastosować ją w praktyce, ale również umie wskazać możliwe i potrzebne zmiany w obowiązujących przepisach prawnych w celu osiągnięcia lepszych gwarancji ochrony prawa do wolności religijnej

EK6: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie potrafi wymienić ani opisać funkcji publicznych i własnych związków wyznaniowych w Polsce.

Na ocenę 3 (dst.) - zna funkcje publiczne i własne związków wyznaniowych, potrafi je scharakteryzować w stopniu wystarczającym.

Na ocenę 4 (db.) - zna i odróżnia funkcje publiczne od własnych związku wyznaniowego, potrafi je opisać i wyjaśnić podając przy tym przykłady.

Na ocenę 5 (bdb.) - zna, odróżnia i w pełni charakteryzuje zarówno funkcje publiczne, jak i własne związków wyznaniowych; umie podać przykłady, na bieżąco śledzi zmiany w tym zakresie.

EK7: opisuje strukturę i zadania administracji publicznej odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej w Polsce:

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna struktury i zadań administracji publicznej w Polsce odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej.

Na ocenę 3 (dst.) - potrafi opisać podstawowe zadania organów administracji państwowej odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej w Polsce.

Na ocenę 4 (db.) - zna w stopniu dobrym strukturę i zadania administracji publicznej odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej w Polsce.

Na ocenę 5 (bdb.) - potrafi opisać strukturę i zadania administracji publicznej odpowiedzialnej za prowadzenie polityki wyznaniowej w Polsce w stopniu bardzo dobrym: podaje przykłady i uzasadnia poszczególne wypowiedzi.

Uwagi:

ćwiczenia, I rok, II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)